Výdavky (náklady) na deriváty


Úhrn výdavkov (nákladov) na deriváty za zdaňovacie obdobie sa zahrnie do daňových výdavkov len  do výšky úhrnu príjmov z derivátov za  zdaňovacie obdobie. Toto obmedzenie sa nepoužije
  • u daňovníkov , ktorí vykonávajú činnosť podľa zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov a zákona č.594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (obchodníci s cennými papiermi) a v Exportno-importnej banke SR, v poisťovniach, pobočkách zahraničných poisťovní,  zaisťovniach a pobočkách zahraničných zaisťovní, ktorým sa výdavok na deriváty uzná do výšky účtovanej ako náklad,
  • pri  zabezpečovacích derivátoch, pri ktorých  sa  výdavok (náklad) uzná v daňových výdavkoch do výšky účtovanej ako náklad.      

FAQ

Otázka č.1 – Úhrn výdavkov na deriváty v zdaňovacom období
Spoločnosť v roku 2023 vykázala z derivátových operácií  stratu. V úhrne za rok 2023 zaúčtovala náklady na deriváty vo výške 10 000 € a výnosy z derivátov vo výške  8 400 €. V akej výške sú náklady na deriváty uznaným daňovým výdavkom?
Odpoveď
Pretože podľa  § 19 ods.2   písm. o) zákona o dani z príjmov možno zahrnúť do daňových výdavkov náklady na deriváty v úhrne za zdaňovacie obdobie len do výšky úhrnu príjmov z derivátových operácii v tomto istom zdaňovacom období, spoločnosť zahrnie do daňových výdavkov náklady na deriváty len vo výške 8 400 €. Suma 1 600 € bude pri zistení základu dane za rok 2022 pripočítateľnou položkou k výsledku hospodáreniu na riadku 130  daňového priznania.
 
Otázka č.2 – Kurzové rozdiely  z ocenenia menového derivátu
Spoločnosť (účtovná jednotka) uzavrela s bankou kontrakt na menový derivát - forward, podľa ktorého 31.1..2023 kúpila 327 900 000 CZK za dohodnutý kurz 27,325 CZK/EUR. Na účet vedený v CZK bola prijatá suma 327 900 000 CZK a z účtu vedeného v eurách bola uhradená suma 12 000 000 EUR.  Akým kurzom má oceniť spoločnosť prírastok na devízovom účte vedenom v CZK? Môže použiť dohodnutý kurz alebo kurz banky v deň uskutočnenia derivátovej operácie? Ak pri ocenení účtovná jednotka použije dohodnutý forwardový kurz 27,325 CZK/EUR, nevznikne kurzová strata; ak použije kurz banky v deň uskutočnenia derivátovej operácie alebo kurz ECB, vzniká kurzová strata. Sú potom tieto kurzové rozdiely z ocenenia menového derivátu účtované výsledkovo  súčasťou základu dane alebo sú tieto kurzové rozdiely súčasťou úhrnu výdavkov (nákladov) na deriváty, ktoré sa zahrnú do základu dane len do výšky príjmov z derivátov v úhrne za zdaňovacie obdobie?.
Odpoveď
V zmysle § 24 ods. 4 zákona o účtovníctve na ocenenie cudzej meny obstarávanej v rámci menového derivátu sa ku dňu ocenenia použije kurz banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorá je zmluvnou stranou tohto menového derivátu, alebo sa ku dňu ocenenia použije referenčný kurz určený a vyhlásený ECB, alebo NBS (ďalej len „kurz ECB“) ku dňu ocenenia. Účtovná jednotka v zmysle § 24 ods. 7 zákona o účtovníctve použije zvolenú účtovnú metódu požívania kurzov  na všetky účtovné prípady v rámci daného obchodu, na všetky obchody podľa § 24 ods. 1 až 6 zákona o účtovníctve a na ich ocenenie v priebehu účtovného obdobia a v účtovnej závierke.

Z uvedeného vyplýva, že účtovná jednotka príjem peňažných prostriedkov na devízový účet v CZK nemôže oceniť dohodnutým forwardovým kurzom 27,325 CZK/EUR. Na  ocenenie takéhoto prírastku peňažných prostriedkov na devízovom účte vedenom v CZK  účtovná jednotka použije kurz banky alebo kurz ECB, pričom zvolenú metódu je povinná používať na všetky menové deriváty. Rozdiel, ktorý vznikne medzi takto ocenenými peňažnými prostriedkami na devízovom účte a úbytkom peňažných prostriedkov z účtu vedenom v eurách je výsledkom derivátového obchodu, ktorý nemá charakter kurzových rozdielov. Ide o výnos, resp. náklad dosiahnutý z realizácie derivátového obchodu, o ktorom účtovná jednotka účtuje na účte 567 – Náklady na derivátové operácie alebo 667 – Výnosy z derivátových operácií. Uvedené účtovanie sa vzťahuje na ocenenie prírastku cudzej meny obstaranej v rámci menového derivátu kurzom banky, ako aj na ocenenie kurzom ECB.

V súlade s § 19 ods. 2 písm. o) zákona o dani z príjmov úhrn výdavkov (nákladov) na deriváty za zdaňovacie obdobie sa zahrnie do daňových výdavkov len  do výšky úhrnu príjmov z derivátov za  zdaňovacie obdobie .  Ak  spoločnosť nie je daňovníkom podľa osobitných predpisov, resp. ak kontrakt na menový derivát nie je zabezpečovacím derivátom,  potom daňovými výdavkami sú výdavky (náklady) na deriváty podľa účtovných predpisov, t. j. výsledok derivátového obchodu, ktorým je náklad zaúčtovaný na účte 567, sa zahrnie do základu dane v rámci úhrnu výdavkov (nákladov) na deriváty podľa účtovných predpisov len do výšky príjmov z derivátov v úhrne za zdaňovacie obdobie.