Vstupná cena cenných papierov

Podľa ustanovenia § 19 ods.2 písm. f) zákona o dani z príjmov daňovými výdavkami sú výdavky (náklady) vo výške úhrnu vstupných cien akcií a úhrnu vstupných cien ostatných cenných papierov podľa § 25a zákona o dani z príjmov (s výnimkou zmeniek)  v zdaňovacom období, v ktorom dôjde k ich predaju, len do výšky úhrnu príjmov z ich predaja. Úhrn vstupných cien akcií a úhrn vstupných cien ostatných cenných papierov sa sleduje osobitne.
 
Výnimkou je
  • strata z predaja dlhopisov, pri ktorých je  predajná cena nižšia najviac o výšku výnosu z dlhopisu zahrnutého do základu dane do doby jeho predaja alebo splatnosti - v tomto prípade je daňovým výdavkom  vstupná cena dlhopisu  v plnej výške,
  • strata z predaja cenných papierov u obchodníkov s cennými papiermi, ktorí zahŕňajú výdavok na obstaranie cenného papiera  do daňových výdavkov v plnej výške účtovanej v nákladoch.
 
FAQ
 
Otázka č.1 – Vstupná cena predaných akcií
Spoločnosť v zdaňovacom období predala 100 ks akcií. Z predaja, resp. z rozdielu medzi vstupnou cenou a príjmom z predaja vykázala zisk vo výške 2 300 €. V uvedenej úhrnnej sume je započítaný aj predaj 4 kusov cenných papierov (akcií), ktoré boli predané za nižšiu cenu, ako bola ich vstupná  cena, a to s rozdielom - 135 €. Je vstupná  cena 4 kusov akcií predaných so stratou uznaným daňovým výdavkom?
Odpoveď
Podľa § 19 ods. 2 písm. f) zákona o dani z príjmov sa porovná úhrn vstupných cien akcií k ich celkovým príjmom z predaja. Keďže uvedený rozdiel je kladný, strata z predaja štyroch kusov akcií v sume 135 € nebude vylúčená zo základu dane. 

Otázka č.2 – Obstarávacia cena predaného dlhopisu
Spoločnosť predala dlhopis za 700 €, vstupná (obstarávacia) cena dlhopisu bola 750 €. Do doby predaja dlhopisu spoločnosť zaúčtovala výnosy z dlhopisu vo výške 60 €. Z predaja dlhopisu dosiahla spoločnosť stratu vo výške 50 €.  Je vstupná  cena dlhopisu predaného so stratou uznaným  daňovým výdavkom?
Odpoveď
Keďže úrokový výnos z dlhopisu bol zahrnutý do základu dane (v zdaňovacom období, v ktorom bolo o úroku účtované), do daňových výdavkov by mohla spoločnosť zahrnúť vstupnú  cenu predaného dlhopisu až do výšky príjmu z predaja dlhopisu zvýšenej o výnos z dlhopisu zahrnutého do základu dane, t.j. do výšky 760 € (700 + 60). Spoločnosť teda zahrnie do daňových výdavkov vstupnú  cenu predaného dlhopisu v plnej výške 750 €. 

Otázka č. 3 – Zdanenie výnosu z vyplatenia (vrátenia) podielového listu
Spoločnosť pri vyplatení podielového listu vykonáva zrážku dane z kladného rozdielu medzi vyplatenou nezdanenou sumou a vkladom podielnika, ktorým je predajná cena podielového listu pri jeho vydaní v súlade s § 43 ods. 10 zákona o dani z príjmov. Ak podielnik nadobudol podielové listy vo viacerých transakciách za rôzne ceny, má spoločnosť vykonať zrážkovú daň na úrovni každého podielového listu osobitne, alebo je možné zrážkovú daň  vykonať z kladného rozdielu medzi úhrnom vyplatených nezdanených súm a úhrnom vkladov podielnika, ktorými je predajná cena týchto podielových listov pri ich vydaní ?
Odpoveď
Podľa § 43 ods. 10 zákona o dani z príjmov zrážku dane je povinný vykonať platiteľ dane pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka. Za pripísanie úhrady v prospech daňovníka pri výnosoch z cenných papierov plynúcich príjemcovi od správcovských spoločností sa nepovažuje zahrnutie výnosu do aktuálnej ceny už vydaného podielového listu, ktorým je splnená povinnosť každoročného vyplácania výnosu z majetku podielového fondu. Pri vyplatení (vrátení) podielového listu sa vykoná zrážka dane z kladného rozdielu medzi vyplatenou nezdanenou sumou a vkladom podielnika, ktorým je úhrn predajných cien podielových listov pri ich vydaní.

V súlade s vyššie uvedeným pri vyplatení (vrátení) podielových listov sa vykoná zrážka dane z kladného rozdielu medzi vyplatenou nezdanenou sumou a vkladom podielnika, ktorým je úhrn predajných cien podielových listov pri ich vydaní.

V prípade, ak pri vyplatení (vrátení) podielových listov vznikne záporný rozdiel (strata) medzi vyplatenou nezdanenou sumou a vkladom podielnika, zrážka dane sa nevykoná.