Vstupná cena obchodných podielov

Podľa § 19 ods.2 písm. g) zákona o dani z príjmov  vstupná cena (§ 25a zákona o dani z príjmov)  obchodného podielu na  obchodnej spoločnosti alebo družstve [s výnimkou obstarávacej ceny podielu na akciovej spoločnosti (akcie), pre ktorú platí § 19 ods.2 písm. f) zákona ] sa pri jeho predaji zahrnie do daňových výdavkov len do výšky príjmu z predaja. V tomto prípade sa každý predaj posudzuje jednotlivo.     
   
Pri  predaji zmenky, o ktorej sa účtuje  ako o cennom papieri, sa  vstupná cena uzná do daňových výdavkov tiež len do výšky príjmov z predaja. Tak ako pri predaji obchodného podielu, aj pri zmenke sa vstupná cena  posudzuje za každý predaj jednotlivo.
 
FAQ
 
Otázka č.1 – Predaj obchodného podielu
Spoločnosť  predala v roku 2023 obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným zúčtovaný na účte 061 vo výške 25 000 €  za cenu 22 000 €. Obchodný podiel spoločnosť nadobudla pri založení spoločnosti v roku 2022  splateným peňažným vkladom do základného imania vo výške 25 000 €.
Odpoveď
Za vstupnú cenu obchodného podielu sa podľa § 25a zákona o dani z príjmov považuje suma 25 000 € (7 000 + 18 000) zúčtovaná pri jeho predaji na účte 561, ktorá sa do daňových výdavkov zahrnie len do výšky príjmu z predaja. Rozdiel , ktorým je strata z predaja vo výške 3 000 € , je v roku 2023 položkou zvyšujúcou výsledok hospodárenia na riadku daňového priznania .

Otázka č.2 – Vyradenie obchodného podielu z dôvodu likvidácie spoločnosti, ak je vyplatený likvidačný zostatok
Spoločnosti bol v roku 2023 z dôvodu likvidácie s.r.o., v ktorej bola spoločníkom,  vyplatený podiel na likvidačnom zostatku vo výške 10 000 €. Vyradenie obchodného podielu v  cene (hodnota vkladu) 7 000 € , ktorý prislúcha k účtovanému výnosu, zaúčtovala spoločnosť do nákladov. Je vstupná cena vyradeného obchodného podielu v tomto prípade uznaným daňovým výdavkom?
Odpoveď
 V súlade s ustanovením § 12 ods.7 písm. c) a § 52 ods.24 zákona o dani z príjmov likvidačný zostatok,  na vyplatenie ktorého vzniká nárok po 31.12.2003, nie je predmetom dane.  Podľa  § 21 ods.1 písm. j) zákona o dani z príjmov daňovým výdavkom nie sú výdavky (náklady) vynaložené  na príjmy nezahŕňané do základu dane. V zmysle uvedeného ustanovenia obstarávacia cena finančnej investície vo výške 7 000 € zúčtovaná do nákladov nie je uznaným daňovým  výdavkom a pripočíta sa k výsledku hospodárenia na riadku 130 daňového priznania.. Podiel na likvidačnom zostatku sa odpočíta od výsledku hospodárenia na riadku 210 daňového priznania.

Otázka č.3 – Vyradenie obchodného podielu z dôvodu likvidácie spoločnosti, ak nie je vyplatený likvidačný zostatok
S. r. o., v ktorej spoločnosť bola spoločníkom, sa  v roku 2023 zlikvidovala.. Z likvidácie nebol vykázaný likvidačný zostatok, preto nebol vyplatený ani podiel na likvidačnom zostatku. V dôsledku zániku obchodnej spoločnosti na základe jej výmazu z obchodného registra, zaniká aj podiel spoločníka na čistom obchodnom imaní zanikajúcej spoločnosti a účtovne prichádza k jeho vyradeniu na ťarchu účtu 568 – Ostatné finančné náklady so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 06 – Dlhodobý finančný majetok.  Je vstupná cena vyradeného obchodného podielu v tomto prípade uznaným daňovým výdavkom?
Odpoveď
Pri vyradení finančnej investície v prípade zániku spoločnosti s likvidáciou, keď vzniká spoločníkovi nárok na likvidačný zostatok, ktorý nie je podľa § 3 ods. 2 písm. c) a § 12 ods. 7 písm. c) zákona o dani z príjmov predmetom dane, nie je  dôležitý výsledok likvidačného procesu (t. j. či vôbec vznikne podiel na likvidačnom zostatku) a vyradenie finančnej investície je v plnej výške nedaňovým výdavkom podľa § 21 ods. 1 písm. j) zákona o dani z príjmov, keďže tento výdavok sa viaže na príjmy nezahrnované do základu dane.

V zmysle uvedeného ustanovenia vstupná cena finančnej investície  zúčtovaná do nákladov nie je uznaným daňovým  výdavkom a pri zistení základu dane  sa pripočíta  k výsledku hospodárenia.

Otázka č.4 – Členský podiel ako daňový výdavok
Spoločnosť nadobudla za odplatu členský podiel v stavebnom bytovom družstve , následne za zostatkovú cenu (cenu stanovenú bytovým družstvom) spoločnosť byt kúpila. Ide o spoločnosť, ktorá obchoduje s nehnuteľnosťami, preto po rekonštrukcii daný byt predáva. Môže si spoločnosť predávajúca byt uplatniť do daňových výdavkov náklad spojený s nadobudnutím členského podielu?
Odpoveď
Prevod práv a povinností spojených s členstvom v bytovom družstve upravujú ustanovenia §§ 229 a 230 Obchodného zákonníka a stanovy bytového družstva.. Prevodom členských práv a povinností sa nadobúdateľ nestáva vlastníkom družstevného bytu, na základe  dohody o prevode členských práv novému členovi vzniká právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy viažucej sa k predmetnému bytu. Nadobúdateľ členských práv a povinností sa tak stáva nájomcom bytu a členom bytového družstva, ktorý má nárok na odkúpenie bytu do osobného vlastníctva za podmienok ustanovených v zákone č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov .

Podľa § 17 ods. 7 zákona č. 182/1993 Z .z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ak sa prevádza byt alebo ateliér z vlastníctva bytového družstva do vlastníctva člena bytového družstva, ktorý je jeho nájomcom, je člen povinný uhradiť bytovému družstvu ako cenu bytu nesplatený investičný úver s príslušenstvom pripadajúci na tento byt. Prevodom vlastníctva družstevného bytu zaniká nárok člena družstva na vrátenie členského podielu.

ZDP osobitne upravuje uplatnenie výdavkov (nákladov) pri predaji členského podielu v družstve, pri ktorom uznaným daňovým výdavkom sú výdavky (náklady) vo výške obstarávacej ceny členského podielu len do výšky príjmov z jeho predaja.

Posudzovanie výdavkov (nákladov) na obstaranie členského podielu v bytovom družstve v prípade, ak po nadobudnutí členského podielu dôjde k odkúpeniu bytu do vlastníctva, k vykonaniu jeho rekonštrukcie a následne k jeho predaju, ZDP osobitne neupravuje. V takomto prípade je potrebné vychádzať z účtovníctva.

V súlade s postupmi účtovania pre  podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, nehnuteľnosť, ktorá sa obstaráva za účelom ďalšieho predaja, sa účtuje na ťarchu účtu 133 - Nehnuteľnosť na predaj. Vyradenie nehnuteľnosti z účtovníctva pri jej predaji sa účtuje na ťarchu účtu 507 - Predaná nehnuteľnosť so súvzťažným zápisom v prospech účtu 133. Výnos z predaja nehnuteľnosti sa účtuje v prospech účtu 607 - Výnosy z nehnuteľnosti na predaj so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 311 - Odberatelia.

Na účte 133 sa účtujú vynaložené náklady na opravy, technické zhodnotenie a súvisiace náklady spojené s nehnuteľnosťou, ktoré vznikajú z dôvodu uvedenia nehnuteľnosti do stavu spôsobilého na predaj.

Ak spoločnosť, ktorá obchoduje s nehnuteľnosťami, už v čase obstarania členského podielu v bytovom družstve vedela, že členský podiel bol obstaraný z dôvodu kúpy bytu od bytového družstva, s úmyslom zrekonštruovať predmetný byt a následne ho predať, na účte 133 môže účtovať ako náklady, ktoré jej vznikli s obstaraním bytu, aj náklady spojené s nadobudnutím členského podielu.

Z uvedeného spôsobu účtovania vyplýva, že spoločnosti sa v čase predaja predmetného bytu do nákladov na predanú nehnuteľnosť premietnu okrem nákladov, ktoré jej vznikli s obstaraním a rekonštrukciou bytu, aj náklady spojené s nadobudnutím členského podielu v bytovom družstve.