Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Základ dane > Peňažné a nepeňažné plnenie od držiteľa > Spôsob zdaňovania príjmov od držiteľa poskytnutých a vyplatených po 31.12.2019

Spôsob zdaňovania príjmov od držiteľa poskytnutých a vyplatených po 31.12.2019

V mysle § 43 ods. 3 písm. o) ZDP účinného od 1. januára 2020 sa daň z príjmov plynúcich zo zdrojov na území SR daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou a neobmedzenou daňovou povinnosťou vyberá zrážkou ak ide o peňažné a nepeňažné plnenie, ktoré bolo poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa (§8 ods. 1 písm. l) okrem týchto plnení, ak sú vyplácané za klinické skúšanie.

Znamená to, že dani vyberanej zrážkou nadväzne na znenie § 43 ods. 3 písm. o) zákona o dani z príjmov účinného od 1. januára 2020 podlieha peňažné plnenie a nepeňažné plnenie vyplácané alebo poskytované držiteľom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorým je fyzická osoba a toto plnenie bude zaradené medzi príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. l) ZDP, okrem tých plnení, ak sú vyplácané za klinické skúšanie. V týchto prípadoch zostávajú zároveň zachované všetky povinnosti uvedené v § 43 ZDP. V prípadoch, ak peňažné plnenie a nepeňažné plnenie od držiteľa bude plynúť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba, u ktorej toto plnenie bude zaradené medzi príjmy podľa § 5 alebo § 6 ZDP, režim dane vyberanej zrážkou sa neuplatní.  Daňovník si vyššie uvedené peňažné alebo nepeňažné plnenie vyplatené, resp. poskytnuté držiteľom zahrnie do základu dane (čiastkového základu dane) a vysporiada prostredníctvom daňového priznania PO,  FO alebo ročného zúčtovania preddavkov na daň.
 
Daň vyberaná zrážkou sa uplatňuje aj v prípade rovnakých peňažných a nepeňažných plnení daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou plynúcich zo zdrojov v zahraničí.

V súlade s prechodným ustanovením § 52zza ods. 8 zákona o dani z príjmov účinného od 1. januára 2020 sa ustanovenia § 43 ods. 3 písm. o) a ods. 17, 18, 20 a 21 ZDP v znení účinnom do 31.12.2019 poslednýkrát uplatnia na plnenia poskytnuté a vyplatené najneskôr do 31.12.2019.


Peňažné a nepeňažné plnenia poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti - právnickej osobe

Povinnosti držiteľa

Pri poskytnutých peňažných plneniach držiteľ nemá oznamovaciu povinnosť ani ich nezdaňuje daňou vyberanou zrážkou.

Podľa § 49a ods. 6 zákona o dani z príjmov účinného od 1. januára 2021 je držiteľ povinný predložiť správcovi dane oznámenie o výške nepeňažného plnenia nad rozsah určený osobitným predpisom (zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach) a dátume jeho poskytnutia do konca mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bolo toto nepeňažné plnenie poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

Zároveň je držiteľ podľa § 49a ods. 7 zákona o dani z príjmov účinného od 1. januára 2021  povinný oznámiť príjemcovi výšku zdaniteľného nepeňažného plnenia v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom nepeňažné plnenie poskytol. Ak nepeňažné plnenie poskytol prostredníctvom držiteľa - tretej osoby, výšku nepeňažného plnenia oznamuje tento iný držiteľ (okrem zahraničnej osoby), ak sa držitelia písomne nedohodnú inak.

Povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – právnická osoba si peňažné a nepeňažné plnenia poskytnuté a vyplatené od 1. januára 2020  zahrnie do svojho základu dane a vysporiada prostredníctvom podaného daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za príslušné zdaňovacie obdobie.


Peňažné a nepeňažné plnenia poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti – fyzickej osobe, u ktorej toto plnenie bude zaradené medzi príjmy podľa § 5 zákona o dani z príjmov

Povinnosti držiteľa

Peňažné a nepeňažné plnenie poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (zamestnancovi) od  držiteľa – (zamestnávateľa) zdaní  tento držiteľ (zamestnávateľ) preddavkovým spôsobom podľa § 35 zákona o dani z príjmov.

Držiteľ (zamestnávateľ) vystaví o uvedených poskytnutých  plneniach a ich zdanení Potvrdenie o vyplatených zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti, preddavkoch na daň ..... a je povinný ho vydať/doručiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (zamestnancovi), po skončení zdaňovacieho obdobia.

Ak držiteľ poskytne nepeňažné plnenie nad rozsah určený osobitným predpisom (zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach), je povinný takéto plnenie oznámiť správcovi dane v súlade s § 49a ods. 6 zákona o dani z príjmov účinného od 1. januára 2021 do konca mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bolo toto nepeňažné plnenie poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

Oznamovacia povinnosť podľa § 49a ods. 7 zákona o dani z príjmov sa na takéhoto držiteľa nevzťahuje.

Povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – fyzická osoba s príjmami podľa § 5 zákona o dani z príjmov (zamestnanec) si peňažné a nepeňažné plnenia poskytnuté a vyplatené od 1. januára 2020 na základe doručených Potvrdení od zamestnávateľa (držiteľa) zahrnie do základu dane a vysporiada prostredníctvom podaného daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby alebo prostredníctvom ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti.


Peňažné a nepeňažné plnenia poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti – fyzickej osobe, u ktorej toto plnenie bude zaradené medzi príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov

Povinnosti držiteľa

Pri poskytnutých peňažných plneniach držiteľ nemá oznamovaciu povinnosť ani ich nezdaňuje daňou vyberanou zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona. 

Pri poskytnutých nepeňažných plneniach má držiteľ rovnaké oznamovacie povinnosti ako v prípade nepeňažných plnení poskytnutých právnickej osobe.

Povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – fyzická osoba s príjmami podľa § 6 ods. 1 písm. c)  zákona o dani z príjmov si peňažné a nepeňažné plnenia poskytnuté a vyplatené od 1. januára 2020 zahrnie do svojho základu dane a vysporiada prostredníctvom podaného daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B.

 
Peňažné a nepeňažné plnenia poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti – fyzickej osobe, u ktorej toto plnenie bude zaradené medzi príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. a) a § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov

Povinnosti držiteľa

Pri poskytnutých peňažných plneniach držiteľ nemá oznamovaciu povinnosť ani ich nezdaňuje daňou vyberanou zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona. 

Poskytnuté peňažné a nepeňažné plnenie poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti – fyzickej osobe, u ktorej toto plnenie bude zaradené medzi príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. a) alebo ods. 4 zákona o dani z príjmov držiteľ zdaní daňou vyberanou zrážkou v súlade s § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov, ak daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov.

Zrazenú daň je držiteľ povinný odviesť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac  na číslo účtu:

500267 – základné číslo účtu (OÚD)/ 8180 v tvare IBAN

Variabilný symbol: 1700xx2021, kde xx označuje príslušný mesiac, v ktorom bol peňažný príjem vyplatený

V rovnakej lehote je platiteľ dane povinný predložiť správcovi dane Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 ZDP na elektronickom štruktúrovanom tlačive platnom od 1. januára 2020 (použije sa prvýkrát na príjmy vyplatené v januári 2020) OZN4311v21.

Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti uplatní postup podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov a s držiteľom uzatvorí dohodu o nezrážaní dane, držiteľ nevykoná zrážku dane a vyplatí daňovníkovi príjem neznížený o daň. Držiteľ je povinný takúto dohodu oznámiť správcovi dane najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola uzavretá na tlačive Oznámenie o uzavretí dohody s daňovníkom o nevyberaní dane zrážkou § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov.

Ak držiteľ ktorý uzatvorí s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti dohodu o nezrážaní dane poskytne nepeňažné plnenie nad rozsah určený osobitným predpisom (zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach), je povinný takéto plnenie oznámiť správcovi dane v súlade s § 49a ods. 6 zákona o dani z príjmov účinného od 1. januára 2021 do konca mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bolo toto nepeňažné plnenie poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.
Zároveň je držiteľ, ktorý uzatvorí s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti dohodu o nezrážaní dane, povinný podľa § 49a ods. 7 zákona o dani z príjmov účinného od 1. januára 2021  oznámiť príjemcovi výšku zdaniteľného nepeňažného plnenia v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom nepeňažné plnenie poskytol. Ak nepeňažné plnenie poskytol prostredníctvom držiteľa - tretej osoby, výšku nepeňažného plnenia oznamuje tento iný držiteľ (okrem zahraničnej osoby), ak sa držitelia písomne nedohodnú inak.

Povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – fyzická osoba, u ktorej toto plnenie bude zaradené medzi príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. a) alebo ods. 4 zákona o dani z príjmov a s držiteľom uzatvorí dohodu o nezrážaní dane podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov si daňovú povinnosť z tohto príjmu vysporiada prostredníctvom podaného daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B.  


Peňažné a nepeňažné plnenia poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti – fyzickej osobe, u ktorej toto plnenie bude zaradené medzi príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov

Povinnosti držiteľa

Poskytnuté peňažné plnenie poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti – fyzickej osobe – nepodnikateľovi, ktorý prijal toto peňažné plnenie podľa § 8 ods. 1 písm. l) zákona o dani z príjmov (okrem týchto plnení ak sú vyplácané za klinické skúšanie) držiteľ zdaní daňou vyberanou zrážkou v súlade s § 43 ods. 3 písm. o) zákona o dani z príjmov.

Zrazenú daň je držiteľ povinný odviesť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac  na číslo účtu:

500267 – základné číslo účtu (OÚD)/ 8180 v tvare IBAN

Variabilný symbol: 1700xx2021, kde xx označuje príslušný mesiac, v ktorom bol peňažný príjem vyplatený

V rovnakej lehote je platiteľ dane povinný predložiť správcovi dane Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 ZDP na elektronickom štruktúrovanom tlačive platnom od 1. januára 2020 (použije sa prvýkrát na príjmy vyplatené v januári 2020) OZN4311v21.

Poskytnuté zdaniteľné nepeňažné plnenia okrem plnení, ak sú vyplácané za klinické skúšanie,  je držiteľ povinný správcovi dane oznámiť  do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bolo nepeňažné plnenie poskytnuté  na tlačive Oznámenie držiteľa podľa § 43 ods. 17 písm. b) ZDP o výške nepeňažného plnenia a dátume jeho poskytnutia

V rovnakej lehote je držiteľ v zmysle § 43 ods. 19 ZDP povinný oznámiť výšku nepeňažného plnenia aj príjemcovi nepeňažného plnenia – toto tlačivo nemá predpísanú formu.

Povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný z poskytnutého nepeňažného plnenia odviesť daň správcovi dane do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bolo nepeňažné plnenie prijaté na číslo účtu:

500267 – základné číslo účtu (OÚD)/ 8180 v tvare IBAN

Variabilný symbol: 1700992021

V rovnakej lehote je platiteľ dane povinný správcovi dane predložiť Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 17 písm. a) ZDP o zrazení a odvedení  dane vyberanej zrážkou z plnenia podľa § 43 ods. 3 písm. o) ZDP.

Ak platiteľ dane podľa § 43 ods. 17 zákona o dani z príjmov nemá pridelené číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka, je povinný oznámiť správcovi dane začatie poberania týchto nepeňažných plnení do pätnástich dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom nepeňažné plnenie prijal na tlačive Oznámenie o začatí poberania nepeňažných plnení OZN4318v20.

Z príjmov za klinické skúšanie je fyzická osoba povinná svoju daňovú povinnosť vyrovnať prostredníctvom podaného daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B. Do základu dane (čiastkového základu dane) podľa § 8 zákona o dani z príjmov sa zahrnú zdaniteľné príjmy z klinického skúšania znížené o výdavky, ktoré sú uvedené v § 8 ods. 3 písm. c) a v § 8 ods. 12 zákona o dani z príjmov.