Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Základ dane > Peňažné a nepeňažné plnenie od držiteľa > Spôsob zdaňovania príjmov od držiteľa poskytnutých a vyplatených po 31.12.2019

Spôsob zdaňovania príjmov od držiteľa poskytnutých a vyplatených po 31.12.2019

V mysle § 43 ods. 3 písm. o) ZDP účinného od 1. januára 2020 sa daň z príjmov plynúcich zo zdrojov na území SR daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou a neobmedzenou daňovou povinnosťou vyberá zrážkou ak ide o peňažné a nepeňažné plnenie, ktoré bolo poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa (§8 ods. 1 písm. l) okrem týchto plnení, ak sú vyplácané za klinické skúšanie.

Znamená to, že dani vyberanej zrážkou nadväzne na znenie § 43 ods. 3 písm. o) zákona o dani z príjmov účinného od 1. januára 2020 podlieha peňažné plnenie a nepeňažné plnenie vyplácané alebo poskytované držiteľom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorým je fyzická osoba a toto plnenie bude zaradené medzi príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. l) ZDP, okrem tých plnení, ak sú vyplácané za klinické skúšanie. V týchto prípadoch zostávajú zároveň zachované všetky povinnosti uvedené v § 43 ZDP. V prípadoch, ak peňažné plnenie a nepeňažné plnenie od držiteľa bude plynúť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba, u ktorej toto plnenie bude zaradené medzi príjmy podľa § 5 alebo § 6 ZDP, režim dane vyberanej zrážkou sa neuplatní.  Daňovník si vyššie uvedené peňažné alebo nepeňažné plnenie vyplatené, resp. poskytnuté držiteľom zahrnie do základu dane (čiastkového základu dane) a vysporiada prostredníctvom daňového priznania PO,  FO alebo ročného zúčtovania preddavkov na daň.
 
Daň vyberaná zrážkou sa uplatňuje aj v prípade rovnakých peňažných a nepeňažných plnení daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou plynúcich zo zdrojov v zahraničí.

V súlade s prechodným ustanovením § 52zza ods. 8 zákona o dani z príjmov účinného od 1. januára 2020 sa ustanovenia § 43 ods. 3 písm. o) a ods. 17, 18, 20 a 21 ZDP v znení účinnom do 31.12.2019 poslednýkrát uplatnia na plnenia poskytnuté a vyplatené najneskôr do 31.12.2019.


Peňažné a nepeňažné plnenia poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti - právnickej osobe

Povinnosti držiteľa

Pri poskytnutých peňažných plneniach držiteľ nemá oznamovaciu povinnosť ani ich nezdaňuje daňou vyberanou zrážkou.

Podľa § 49a ods. 6 zákona o dani z príjmov účinného od 1. januára 2021 je držiteľ povinný predložiť správcovi dane oznámenie o výške nepeňažného plnenia nad rozsah určený osobitným predpisom (zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach) a dátume jeho poskytnutia do konca mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bolo toto nepeňažné plnenie poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

Zároveň je držiteľ podľa § 49a ods. 7 zákona o dani z príjmov účinného od 1. januára 2021  povinný oznámiť príjemcovi výšku zdaniteľného nepeňažného plnenia v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom nepeňažné plnenie poskytol. Ak nepeňažné plnenie poskytol prostredníctvom držiteľa - tretej osoby, výšku nepeňažného plnenia oznamuje tento iný držiteľ (okrem zahraničnej osoby), ak sa držitelia písomne nedohodnú inak.

Povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – právnická osoba si peňažné a nepeňažné plnenia poskytnuté a vyplatené od 1. januára 2020  zahrnie do svojho základu dane a vysporiada prostredníctvom podaného daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za príslušné zdaňovacie obdobie.


Peňažné a nepeňažné plnenia poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti – fyzickej osobe, u ktorej toto plnenie bude zaradené medzi príjmy podľa § 5 zákona o dani z príjmov

Povinnosti držiteľa

Peňažné a nepeňažné plnenie poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (zamestnancovi) od  držiteľa – (zamestnávateľa) zdaní  tento držiteľ (zamestnávateľ) preddavkovým spôsobom podľa § 35 zákona o dani z príjmov.

Držiteľ (zamestnávateľ) vystaví o uvedených poskytnutých  plneniach a ich zdanení Potvrdenie o vyplatených zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti, preddavkoch na daň ..... a je povinný ho vydať/doručiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (zamestnancovi), po skončení zdaňovacieho obdobia.

Ak držiteľ poskytne nepeňažné plnenie nad rozsah určený osobitným predpisom (zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach), je povinný takéto plnenie oznámiť správcovi dane v súlade s § 49a ods. 6 zákona o dani z príjmov účinného od 1. januára 2021 do konca mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bolo toto nepeňažné plnenie poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

Oznamovacia povinnosť podľa § 49a ods. 7 zákona o dani z príjmov sa na takéhoto držiteľa nevzťahuje.

Povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – fyzická osoba s príjmami podľa § 5 zákona o dani z príjmov (zamestnanec) si peňažné a nepeňažné plnenia poskytnuté a vyplatené od 1. januára 2020 na základe doručených Potvrdení od zamestnávateľa (držiteľa) zahrnie do základu dane a vysporiada prostredníctvom podaného daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby alebo prostredníctvom ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti.


Peňažné a nepeňažné plnenia poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti – fyzickej osobe, u ktorej toto plnenie bude zaradené medzi príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov

Povinnosti držiteľa

Pri poskytnutých peňažných plneniach držiteľ nemá oznamovaciu povinnosť ani ich nezdaňuje daňou vyberanou zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona. 

Pri poskytnutých nepeňažných plneniach má držiteľ rovnaké oznamovacie povinnosti ako v prípade nepeňažných plnení poskytnutých právnickej osobe.

Povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – fyzická osoba s príjmami podľa § 6 ods. 1 písm. c)  zákona o dani z príjmov si peňažné a nepeňažné plnenia poskytnuté a vyplatené od 1. januára 2020 zahrnie do svojho základu dane a vysporiada prostredníctvom podaného daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B.

 
Peňažné a nepeňažné plnenia poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti – fyzickej osobe, u ktorej toto plnenie bude zaradené medzi príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. a) a § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov

Povinnosti držiteľa

Pri poskytnutých peňažných plneniach držiteľ nemá oznamovaciu povinnosť ani ich nezdaňuje daňou vyberanou zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona. 

Poskytnuté peňažné a nepeňažné plnenie poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti – fyzickej osobe, u ktorej toto plnenie bude zaradené medzi príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. a) alebo ods. 4 zákona o dani z príjmov držiteľ zdaní daňou vyberanou zrážkou v súlade s § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov, ak daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov.

Zrazenú daň je držiteľ povinný odviesť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac  na číslo účtu:

500267 – základné číslo účtu (OÚD)/ 8180 v tvare IBAN

Variabilný symbol: 1700xx2023, kde xx označuje príslušný mesiac, v ktorom bol peňažný príjem vyplatený

V rovnakej lehote je platiteľ dane povinný predložiť správcovi dane Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 ZDP na elektronickom štruktúrovanom tlačive OZN4311v21.

Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti uplatní postup podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov a s držiteľom uzatvorí dohodu o nezrážaní dane, držiteľ nevykoná zrážku dane a vyplatí daňovníkovi príjem neznížený o daň. Držiteľ je povinný takúto dohodu oznámiť správcovi dane najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola uzavretá na tlačive Oznámenie o uzavretí dohody s daňovníkom o nevyberaní dane zrážkou § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov.

Ak držiteľ ktorý uzatvorí s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti dohodu o nezrážaní dane poskytne nepeňažné plnenie nad rozsah určený osobitným predpisom (zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach), je povinný takéto plnenie oznámiť správcovi dane v súlade s § 49a ods. 6 zákona o dani z príjmov  do konca mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bolo toto nepeňažné plnenie poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.
Zároveň je držiteľ, ktorý uzatvorí s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti dohodu o nezrážaní dane, povinný podľa § 49a ods. 7 zákona o dani z príjmov   oznámiť príjemcovi výšku zdaniteľného nepeňažného plnenia v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom nepeňažné plnenie poskytol. Ak nepeňažné plnenie poskytol prostredníctvom držiteľa - tretej osoby, výšku nepeňažného plnenia oznamuje tento iný držiteľ (okrem zahraničnej osoby), ak sa držitelia písomne nedohodnú inak.

Povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – fyzická osoba, u ktorej toto plnenie bude zaradené medzi príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. a) alebo ods. 4 zákona o dani z príjmov a s držiteľom uzatvorí dohodu o nezrážaní dane podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov si daňovú povinnosť z tohto príjmu vysporiada prostredníctvom podaného daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B.  


Peňažné a nepeňažné plnenia poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti – fyzickej osobe, u ktorej toto plnenie bude zaradené medzi príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov

Povinnosti držiteľa

Poskytnuté peňažné plnenie poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti – fyzickej osobe – nepodnikateľovi, ktorý prijal toto peňažné plnenie podľa § 8 ods. 1 písm. l) zákona o dani z príjmov (okrem týchto plnení ak sú vyplácané za klinické skúšanie) držiteľ zdaní daňou vyberanou zrážkou v súlade s § 43 ods. 3 písm. o) zákona o dani z príjmov.

Zrazenú daň je držiteľ povinný odviesť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac  na číslo účtu:

500267 – základné číslo účtu (OÚD)/ 8180 v tvare IBAN

Variabilný symbol: 1700xx2023, kde xx označuje príslušný mesiac, v ktorom bol peňažný príjem vyplatený

V rovnakej lehote je platiteľ dane povinný predložiť správcovi dane Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 ZDP na elektronickom štruktúrovanom tlačive OZN4311v21.

Poskytnuté zdaniteľné nepeňažné plnenia okrem plnení, ak sú vyplácané za klinické skúšanie,  je držiteľ povinný správcovi dane oznámiť  do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bolo nepeňažné plnenie poskytnuté  na tlačive Oznámenie držiteľa podľa § 43 ods. 17 písm. b) ZDP o výške nepeňažného plnenia a dátume jeho poskytnutia

V rovnakej lehote je držiteľ v zmysle § 43 ods. 19 ZDP povinný oznámiť výšku nepeňažného plnenia aj príjemcovi nepeňažného plnenia – toto tlačivo nemá predpísanú formu.

Povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný z poskytnutého nepeňažného plnenia odviesť daň správcovi dane do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bolo nepeňažné plnenie prijaté na číslo účtu:

500267 – základné číslo účtu (OÚD)/ 8180 v tvare IBAN

Variabilný symbol: 1700992023

V rovnakej lehote je platiteľ dane povinný správcovi dane predložiť Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 17 písm. a) ZDP o zrazení a odvedení  dane vyberanej zrážkou z plnenia podľa § 43 ods. 3 písm. o) ZDP.

Ak platiteľ dane podľa § 43 ods. 17 zákona o dani z príjmov nemá pridelené číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka, je povinný oznámiť správcovi dane začatie poberania týchto nepeňažných plnení do pätnástich dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom nepeňažné plnenie prijal na tlačive Oznámenie o začatí poberania nepeňažných plnení OZN4318v20.

Z príjmov za klinické skúšanie je fyzická osoba povinná svoju daňovú povinnosť vyrovnať prostredníctvom podaného daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B. Do základu dane (čiastkového základu dane) podľa § 8 zákona o dani z príjmov sa zahrnú zdaniteľné príjmy z klinického skúšania znížené o výdavky, ktoré sú uvedené v § 8 ods. 3 písm. c) a v § 8 ods. 12 zákona o dani z príjmov.