Účtovanie nepeňažného plnenia

Príjemca nepeňažného plnenia, ktorý je platiteľom dane v zmysle § 43 ods. 17 ZDP a je zároveň aj účtovnou jednotkou  je povinný účtovať o prijatí nepeňažného plnenia, o záväzku odviesť daň a o zrazenej dani. V prípade, ak nepeňažným plnením je majetok (dlhodobý hmotný majetok, dlhodobý nehmotný majetok, zásoby a pod.), príjemca tohto plnenia účtuje ako o bezodplatnom nadobudnutí majetku podľa § 33 ods. 4, § 78 ods. 4 postupov účtovania. V zmysle § 25 ods. 1 písm. d) zákona o účtovníctve, príjemca nadobudnutý majetok ocení v reprodukčnej obstarávacej cene. V tomto prípade je reprodukčnou obstarávacou cenou výška nepeňažného plnenia, ktorú oznámi správcovi dane poskytovateľ (držiteľ) tohto nepeňažného plnenia.
Podľa stanoviska Odboru pre legislatívu a metodiku účtovníctva MF SR, ak nepeňažným plnením je služba, príjemca účtuje len o záväzku odviesť daň a o zrazenej dani. Informácie o výške nepeňažného plnenia, ktorou je služba, sa uvádzajú v účtovnej závierke v poznámkach.

Pre názornosť uvádzame účtovné súvzťažnosti v nasledujúcej tabuľke.
 
 
Účtovný prípad
Účtovná jednotka,  ktorá prijala nepeňažné plnenie
MD
D
  1. Prijatie nepeňažného plnenia v reprodukčnej obstarávacej cene, ak prijatým nepeňažným plnením je:
a) dlhodobý hmotný alebo nehmotný majetok
b) zásoba
c) služba
 
 
 
 
  04x
 1xx
x
 
 
 
 
     384A*   
     648A     
        x
  1. záväzok odviesť daň
591A
341A      
  1. odvod dane
   341A
221       
*Pri vytváraní analytických účtov sa  zohľadňuje hľadisko členenia podľa požiadaviek na vyčíslenie základu dane z príjmov podľa ZDP, napr. 341A – Daň z príjmov – zrazená a vysporiadaná, 648A – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti – nezahrnované do základu dane podľa § 17 ods. 3 písm. a) ZDP a pod.
 
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Účtovanie nepeňažného plnenia príjemcom
Právnická osoba je príjemcom nepeňažného plnenia od držiteľa registrácie lieku, držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľa povolenia na výrobu liekov, farmaceutickej spoločnosti, výrobcu zdravotníckej pomôcky, výrobcu dietetickej potraviny vo forme:
a) tovaru - v hodnote 1 000 €
b) dlhodobý hmotný majetok v hodnote 1 000 €
c) služby - v hodnote 1 000 €
 
Akým spôsobom má účtovať právnická osoba v súvislosti s prijatím nepeňažného plnenia.
Odpoveď
1. príjem nepeňažného plnenia v sume 1 000 €
a) tovar účtovanie:  131/648A
b) dlhodobý hmotný majetok:  042/384
c) služba:  n e ú č t u j e  s a
2. predpis záväzku odvodu zrážkovej dane v sume 190 €:
a) z tovaru: 591/341A
b) z DHM: 591/341A
c) zo služby: 591/341A
3. odvod zrážkovej dane v sume 190 €  - 341A/221