Účtovanie odpisu záväzku


K odpisu záväzku účtovná jednotka pristupuje najmä vtedy, ak na základe skutočnosti zistí, že záväzok nebude platiť, že veriteľ svoju pohľadávku už nebude vymáhať. Tieto dôvody môžu byť rôzne, napríklad:
  • uplynula zákonná lehota, po ktorej už pohľadávky nemožno vymáhať,
  • veriteľ sa s dlžníkom dohodol, že upúšťa od vymáhania svojej pohľadávky,
  • právoplatne ukončené konkurzné konanie, na základe ktorého boli pohľadávky veriteľov vysporiadané čiastočne,
  • právoplatne ukončená reštrukturalizácia, v ktorej boli pohľadávky veriteľov uspokojené čiastočne,
  • prevzatie záväzku iným subjektom na základe zmluvy o prevzatí dlhu.
Záväzok, ktorý účtovná jednotka nemusí zaplatiť, predstavuje pre účtovnú jednotku majetkový prospech a účtuje sa do výnosov na účet 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Poznámka:
V prípade, že bude daňovník upravovať základ dane o neuhradené  záväzky z dôvodu § 17 ods. 27 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov o tejto skutočnosti nebude v účtovníctve účtovať, záväzky bude v účtovníctve naďalej vykazovať. 

FAQ

Otázka  č. 1 – Neplatenie záväzkov
Ako má účtovná jednotka zlikvidovať z účtovníctva záväzky, ktoré nebude dodávateľovi už uhrádzať, nakoľko došlo zo strany dodávateľa k odpusteniu pohľadávky.
Odpoveď
Účtovná jednotka – dlžník  zaúčtuje odpustenie záväzkov účtovným zápisom 321/648 na základe oznámenia veriteľa, že dlžníkovi odpúšťa dlh.