Splatenie a odpis záväzku

Ak po období, v ktorom bol základ dane zvýšený z titulu neuhradených záväzkov podľa § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov:
  • o 100% menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti, dôjde k úhrade záväzku alebo jeho časti, základ dane sa zníži o výšku uhradeného záväzku v tom zdaňovacom období, v ktorom bol záväzok alebo jeho časť uhradený,
  • dôjde k premlčaniu alebo zániku tohto záväzku, základ dane sa zníži o výšku zaúčtovaného výnosu v tom zdaňovacom období, v ktorom sa o výnose účtuje,
  • dôjde k potvrdeniu reštrukturalizačného plánu súdom alebo k vyhláseniu konkurzu na daňovníka, základ dane sa zníži o sumu záväzku prislúchajúceho k výdavku (nákladu), o ktorú sa zvyšoval základ dane podľa odseku 27 v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k potvrdeniu reštrukturalizačného plánu súdom alebo v zdaňovacom období ukončenom ku dňu predchádzajúcemu dňu účinnosti vyhlásenia konkurzu (je možné použiť po prvýkrát pri podaní daňového priznania po 31.12.2015).

FAQ

Otázka č. 1 – Postupné splácanie záväzku
Spoločnosť Omega s.r.o. eviduje k 31.12.2014 nesplatený záväzok v hodnote 10000 eur voči svojmu dodávateľovi tovaru, ktorého pôvodná lehota splatnosti uplynula 3. apríla 2013. Dňa 3. marca 2015 spoločnosť uhradila 5000 eur zo záväzku a 12. augusta 2016 uhradila ďalších 3000 eur. Ako bude spoločnosť upravovať základ dane z titulu neuhradeného záväzku v jednotlivých zdaňovacích obdobiach 2014, 2015 a 2016?
Odpoveď
Keďže k 31.12.2014 uvedený záväzok bude viac ako 360 dní po lehote splatnosti, spoločnosť zvýši základ dane za zdaňovacie obdobie roka 2014 o 20% menovitej hodnoty záväzku, t.j. o 2000 eur. K 31.12.2015 bude zostatok neuhradeného záväzku vo výške 5000 eur, ktorý bude viac ako 720 dní a menej ako 1080 dní po lehote splatnosti, pričom k 31.12.2015 by malo zvýšenie základu dane v úhrne predstavovať 50% hodnoty neuhradenej časti záväzku t.j. 2500 eur. V predchádzajúcom zdaňovacom období daňovník zvýšil základ dane o 2000 eur, v zdaňovacom období roku 2015 teda zvýši základ dane o zvyšných 500 eur (aby zvýšenie základu dane v úhrne predstavovalo 2500 eur).
K 31.12.2016 bude zostatok neuhradeného záväzku vo výške 2000 eur, ktorý bude viac ako 1080 dní po lehote splatnosti, pričom k 31.12.2016 by malo zvýšenie základu dane v úhrne predstavovať 100%  hodnoty neuhradenej časti záväzku t.j. 2000 eur. V predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach daňovník zvýšil základ dane o 2500 eur, v zdaňovacom období roku 2016 teda zníži základ dane o 500 eur (aby zvýšenie základu dane v úhrne bolo 2000 eur).
 
Otázka č. 2 – Jednorazové splatenie záväzku po troch rokoch
Spoločnosť Alfa s.r.o. eviduje k 31.12.2014 záväzok vo výške 2000 eur, ktorý je viac ako 1080 dní po lehote splatnosti. Za zdaňovacie obdobie roka 2014 spoločnosť zvýši základ dane o 100% menovitej hodnoty záväzku t.j. 2000 eur. V roku 2015 uhradí záväzok v plnej výške. Ako bude daňovník upravovať základ dane za zdaňovacie obdobie roka 2015?
Odpoveď
V daňovom priznaní za rok 2015, v ktorom prišlo k úhrade záväzku v plnej výške, spoločnosť uvedie výšku úhrady na riadku 290 daňového priznania ako položku znižujúcu základ dane.
 
Otázka č. 3 – Odpustenie záväzku
Spoločnosť Beta s.r.o. eviduje k 31.12.2014 záväzok vo výške 5000 eur za dodané služby, ktorý je viac ako 720 dní a menej ako 1080 dní po lehote splatnosti. Za zdaňovacie obdobie roka 2014 spoločnosť zvýši základ dane o 50% menovitej hodnoty záväzku t.j. 2500 eur. V roku 2015 dôjde k odpusteniu záväzku v plnej výške. Ako bude daňovník upravovať základ dane za zdaňovacie obdobie roka 2015?
Odpoveď
Odpustenie záväzku daňovník účtuje na príslušný účet ostatných výnosov, ktorý prechádza do základu dane cez riadok 100 daňového priznania. Vzhľadom k tomu, že spoločnosť v predchádzajúcom zdaňovacom období už zvýšila základ dane z titulu neuhradeného záväzku o 50% menovitej hodnoty záväzku t.j. o 2500 eur, v zdaňovacom období 2015 o túto sumu základ dane zníži.