Splatenie a odpis záväzku

Ak po období, v ktorom bol základ dane zvýšený z titulu neuhradených záväzkov podľa § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov:
  • o 100% menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti, dôjde k úhrade záväzku alebo jeho časti, základ dane sa zníži o výšku uhradeného záväzku v tom zdaňovacom období, v ktorom bol záväzok alebo jeho časť uhradený; za úhradu záväzku sa nepovažuje nahradenie záväzku zmenkou,
  • dôjde k premlčaniu, zániku, odpisu alebo čiastočnému odpisu tohto záväzku, základ dane sa zníži o výšku záväzku, o ktorú daňovník zvýšil základ dane podľa odseku 27, a to najviac do výšky zaúčtovaného výnosu v tom zdaňovacom období, v ktorom sa o výnose účtuje,  
  • sa doterajší záväzok nahrádza novým záväzkom (§ 570 až 574 Občianskeho zákonníka), základ dane sa zníži najviac o sumu, o ktorú menovitá hodnota pôvodného záväzku prevyšuje menovitú hodnotu nového záväzku, pričom na účely odseku 27 sa lehotou splatnosti záväzku rozumie splatnosť pôvodného záväzku,
  • dôjde k potvrdeniu reštrukturalizačného plánu súdom alebo k vyhláseniu konkurzu na daňovníka, základ dane sa zníži o sumu záväzku prislúchajúceho k výdavku (nákladu), o ktorú sa zvyšoval základ dane podľa odseku 27 v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k potvrdeniu reštrukturalizačného plánu súdom alebo v zdaňovacom období ukončenom ku dňu predchádzajúcemu dňu účinnosti vyhlásenia konkurzu (je možné použiť po prvýkrát pri podaní daňového priznania po 31.12.2015).

FAQ

Otázka č. 1 – Postupné splácanie záväzku
Spoločnosť Omega s.r.o. eviduje k 31.12.2021 nesplatený záväzok v hodnote 10000 eur voči svojmu dodávateľovi tovaru, ktorého pôvodná lehota splatnosti uplynula 3. apríla 2020. Dňa 3. marca 2022 spoločnosť uhradila 5000 eur zo záväzku a 12. augusta 2023 uhradila ďalších 3000 eur. Ako bude spoločnosť upravovať základ dane z titulu neuhradeného záväzku v jednotlivých zdaňovacích obdobiach 2021, 2022 a 2023?
Odpoveď
Keďže k 31.12.2021 uvedený záväzok bol viac ako 360 dní po lehote splatnosti, spoločnosť zvýši základ dane za zdaňovacie obdobie roka 2021 o 20% menovitej hodnoty záväzku, t.j. o 2000 eur.
K 31.12.2022 bol zostatok neuhradeného záväzku vo výške 5000 eur, ktorý bol viac ako 720 dní a menej ako 1080 dní po lehote splatnosti, pričom k 31.12.2022 by malo zvýšenie základu dane v úhrne predstavovať 50% hodnoty neuhradenej časti záväzku t.j. 2500 eur. V predchádzajúcom zdaňovacom období daňovník zvýšil základ dane o 2000 eur, v zdaňovacom období roku 2022 teda zvýši základ dane o zvyšných 500 eur (aby zvýšenie základu dane v úhrne predstavovalo 2500 eur).
K 31.12.2023 bude zostatok neuhradeného záväzku vo výške 2000 eur, ktorý bude viac ako 1080 dní po lehote splatnosti, pričom k 31.12.2023 by malo zvýšenie základu dane v úhrne predstavovať 100%  hodnoty neuhradenej časti záväzku t.j. 2000 eur. V predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach daňovník zvýšil základ dane o 2500 eur, v zdaňovacom období roku 2023 teda zníži základ dane o 500 eur (aby zvýšenie základu dane v úhrne bolo 2000 eur).
 
Otázka č. 2 – Jednorazové splatenie záväzku po troch rokoch
Spoločnosť Alfa s.r.o. eviduje k 31.12.2022 záväzok vo výške 2000 eur, ktorý je viac ako 1080 dní po lehote splatnosti, a preto spoločnosť v jednotlivých zdaňovacích obdobiach zvyšovala základ dane až na úhrnnú hodnotu  100% menovitej hodnoty záväzku t.j. 2000 eur. V roku 2023 uhradí záväzok v plnej výške. Ako bude daňovník upravovať základ dane za zdaňovacie obdobie roka 2023?
Odpoveď
V daňovom priznaní za rok 2023, v ktorom prišlo k úhrade záväzku v plnej výške, spoločnosť uvedie výšku úhrady na riadku 290 daňového priznania ako položku znižujúcu základ dane.
 
Otázka č. 3 – Odpustenie záväzku
Spoločnosť Beta s.r.o. eviduje k 31.12.2022 záväzok vo výške 5000 eur za dodané služby, ktorý je viac ako 720 dní a menej ako 1080 dní po lehote splatnosti. Za zdaňovacie obdobie roka 2021 a 2022 spoločnosť zvýši základ dane do výšky 50% menovitej hodnoty záväzku t.j. 2500 eur. V roku 2023 dôjde k odpusteniu záväzku v plnej výške. Ako bude daňovník upravovať základ dane za zdaňovacie obdobie roka 2023?
Odpoveď
Odpustenie záväzku daňovník účtuje na príslušný účet ostatných výnosov, ktorý prechádza do základu dane cez riadok 100 daňového priznania. Vzhľadom k tomu, že spoločnosť v predchádzajúcom zdaňovacom období už zvýšila základ dane z titulu neuhradeného záväzku o 50% menovitej hodnoty záväzku t.j. o 2500 eur, v zdaňovacom období 2023 o túto sumu základ dane zníži.
 
Otázka č. 4 - novácia záväzku
Spoločnosť má v účtovníctve zaúčtovaný záväzok vzťahujúci sa k daňovému výdavku vo výške 17000 eur, splatný 14.7.2021. V zdaňovacom období 2022 zvýšila svoj základ dane o 20% menovitej hodnoty záväzku – t.j. 3400 eur. V roku 2023 sa s veriteľom dohodla na novácii záväzku v zmysle § 570 až 574 Občianskeho zákonníka a záväzok bol nahradený novým záväzkom vo výške 16 000 eur so splatnosťou k 20.1.2024. Akým spôsobom upravuje spoločnosť základ dane v roku 2023?
518,343/321   17 000,00
321/648      1 000,00
321AU/321AU  16 000,00
§17/27 sa vzťahuje aj na nováciu záväzku, pričom povinnosť zvyšovať ZD o výšku neuhradeného záväzku sa odvíja od pôvodnej lehoty splatnosti. V roku 2023 je záväzok viac ako 720 dní a menej ako 1080 dní po lehote splatnosti, t.j. v úhrne musí spoločnosť dodaniť 50% menovitej hodnoty záväzku, t. j. 8000eur. V predchádzajúcom ZO dodanila 3400 eur, t. j. do základu dane zahrnie teda rozdiel 4 600 eur. Zaúčtovaný výnos z titulu odpustenia zvyšnej časti záväzku vo výške 1000 eur je súčasťou základu dane v súlade s účtovníctvom.