Úvod > DPH > Kontrolný výkaz > Údaje z vyhotovenej faktúry v časti C.2. kontrolného výkazu > Osobitná úprava uplatňovania dane podľa § 68d zákona o DPH a uvádzanie údajov v kontrolnom výkaze

Osobitná úprava uplatňovania dane podľa § 68d zákona o DPH a uvádzanie údajov v kontrolnom výkaze

Skratky používané ďalej:
osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby podľa § 68d zákona o DPH =  OUD
kontrolný výkaz = KV DPH
základ dane = ZD
daň = D

Otázka č. 1- Oprava základu dane (zníženie) a vyplnenie KV DPH
Dodávateľ aj odberateľ sú platiteľmi  dane a uplatňujú OUD.
V marci 2019 dodal dodávateľ tovar odberateľovi:
faktúra č. „032019“............................................v cene  6 000 eur (ZD: 5 000 eur, D: 1 000 eur).
Odberateľ zaplatil za tovar dňa 20.4.2019......v sume 6 000 eur.
V máji 2019 odberateľ reklamoval tovar a bola vystavená faktúra na opravu základu dane podľa § 25 zákona o DPH:
dobropis č.„052019“ zníženie základu dane ........o sumu -2 100 eur (ZD: -1 750 eur, D: -350 eur).
Dodávateľ v dobropise uviedol aj  slovnú informáciu „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“.
Dodávateľ vrátil platbu za reklamovaný tovar......v sume 2 100 eur, ktorá bola odpísaná z jeho účtu 3.6.2019.           
Ako a za aké zdaňovacie obdobie uvádza údaje z faktúr dodávateľ a odberateľ v kontrolnom výkaze?
Odpoveď
Dodávateľ (uplatňujúci OUD) - uvádza údaje z vyhotovenej pôvodnej faktúry (č. faktúry: 032019) za zdaňovacie obdobie, v ktorom prijal platbu a to v rozsahu prijatej platby (marec 2019, resp. I. štvrťrok 2019 v sume 6 000 eur).
A.1. – za obdobie marec 2019 (resp. I. štvrťrok 2019):
Identifikačné číslo pre daň odberateľa                                              SK9999999999
Poradové číslo faktúry                                                                       032019
Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby       20042019
Základ dane v eurách                                                                        5000 
Sadzba dane %                                                                                 20
Suma dane v eurách                                                                         1000  
Opravu základu dane vo výške  -1 750 eur a dane vo výške -350 eur uvedie dodávateľ v kontrolnom výkaze v časti C.1. za zdaňovacie obdobie, v ktorom vrátil platbu odberateľovi, t.j.  za  jún 2019 resp. II. štvrťrok 2019, a to v rozsahu vrátenej platby.
C.1. – za obdobie jún 2019 (resp. II. štvrťrok 2019):
Identifikačné číslo pre daň odberateľa                                              SK9999999999 
Poradové číslo opravnej faktúry                                                        052019
Poradové číslo pôvodnej vyhotovenej faktúry                                   032019
Rozdiel základu dane v eurách                                                         -1750
Sadzba dane %                                                                                 20 
Rozdiel sumy dane v eurách                                                             -350
Odberateľ (uplatňujúci OUD) – si môže uplatniť odpočítanie dane dňom zaplatenia za tovar. Pri uplatnení odpočítania dane uvádza údaje z faktúry  do časti B.2. kontrolného výkazu.
B.2.- za obdobie marec 2019 (resp. I. štvrťrok 2019):
Identifikačné číslo pre daň dodávateľa                                              SK1111111111
Poradové číslo faktúry                                                                       032019 
Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby       20042019
Základ dane v eurách                                                                        5000
Sadzba dane %                                                                                 20
Suma dane v eurách                                                                         1000
Výška odpočítanej dane v eurách                                                     1000 
Údaje z dobropisu uvádza odberateľ v časti C.2. KV DPH za zdaňovacie obdobie, v ktorom je povinný opraviť odpočítanú daň podľa § 53 ods. 1 zákona o DPH, t.j. za obdobie, v ktorom dostal doklad o oprave základu dane, konkrétne za máj 2019, resp. za II. štvrťrok 2019.
C.2. - za obdobie máj 2019 (resp. II. štvrťrok 2019):
Identifikačné číslo pre daň dodávateľa                                              SK1111111111
Poradové číslo opravnej faktúry                                                        052019
Poradové číslo pôvodnej prijatej faktúry                                            032019
Rozdiel základu dane v eurách                                                         -1750 
Sadzba dane %                                                                                  20 
Rozdiel sumy dane v eurách                                                             -350
Rozdiel v sume odpočítanej dane v eurách                                      -350  


Otázka č. 2 - Oprava základu dane (zvýšenie) a vyplnenie KV DPH
Dodávateľ aj odberateľ sú platiteľmi dane a uplatňujú OUD.
V marci 2019 dodal dodávateľ tovar odberateľovi:.
faktúra č. „032019“........................................v cene  6 000 eur (ZD: 5 000 eur, D: 1 000 eur)
V apríli 2019 došlo k zvýšeniu pôvodnej ceny tovaru:
ťarchopis č.„042019“ zvýšenie základu dane  .......... o 2 100 eur (ZD: 1 750 eur, D: 350 eur).
Odberateľ zaplatil za tovar dvoma splátkami:
dňa 10.5.2019 ..................................4 500 eur (ZD: 3 750 eur, D: 750 eur)
dňa 15.6.2019 .......3 600 (1 500+2 100)eur:
                                           z  toho úhrada pôvodnej faktúry (č. faktúry:032019)  1 500 eur (ZD: 1 250 eur, D: 250 eur)
                                           z toho  úhrada  ťarchopisu  (č. faktúry: 042019)       2 100 eur (ZD: 1 750 eur, D: 350 eur).
Dodávateľ v ťarchopise uviedol aj  slovnú informáciu „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“.
Ako a za aké zdaňovacie obdobie uvádza údaje z faktúr predajca a odberateľ v kontrolnom výkaze?
Odpoveď
Dodávateľ (uplatňujúci OUD) uvádza údaje z vyhotovenej pôvodnej faktúry (č. faktúry: 032019) za zdaňovacie obdobie, v ktorom prijal platbu a to v rozsahu prijatej platby (máj 2019, resp. II. štvrťrok 2019 v sume 4 500 eur a za jún 2019, resp. II. štvrťrok 2019 v sume 1500 eur).
Prijatie platby 4 500 eur dňa 10.5.2019:
A.1. – za obdobie máj 2019 (resp. 2. štvrťrok 2019)
Identifikačné číslo pre daň odberateľa                                                SK9999999999
Poradové číslo faktúry                                                                        032019
Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby        10052019
Základ dane v eurách                                                                         3750 
Sadzba dane %                                                                                  20
Suma dane v eurách                                                                          750  
Prijatie platby 3 600 eur dňa 15.6.2019 (do A.1.zapisuje iba do výšky 1 500 eur).
A.1. – za obdobie jún 2019 (resp. 2. štvrťrok 2019)
Identifikačné číslo pre daň odberateľa                                               SK9999999999
Poradové číslo faktúry                                                                        032019
Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby        25062019
Základ dane v eurách                                                                        1250 
Sadzba dane %                                                                                 20
Suma dane v eurách                                                                         250  
Dodávateľ (uplatňujúci OUD) uvádza (podľa § 68d ods. 8 zákona o DPH)  údaje z z ťarchopisu (č. faktúry: 042019), za zdaňovacie obdobie, v ktorom prijal platbu a to v rozsahu prijatej platby (jún 2019, resp. II. štvrťrok 2019 v sume 2 100 eur).
Ťarchopis:
C.1. – za obdobie jún 2019 (resp. II. štvrťrok 2019)
Identifikačné číslo pre daň odberateľa                                               SK9999999999
Poradové číslo opravnej faktúry                                                         042019
Poradové číslo pôvodnej vyhotovenej faktúry                                    032019
Rozdiel základu dane v eurách                                                          1750
Sadzba dane %                                                                                  20
Rozdiel sumy dane v eurách                                                              350 

Odberateľ (uplatňujúci OUD)- si môže uplatniť odpočítanie dane iba zo zaplatenej platby. Ak zaplatil 10.5.2019, tak najskôr za zdaňovacie obdobie máj 2019, resp. II. štvrťrok 2019 a najneskôr za december 2019, resp. IV. štvrťrok 2019, ak do lehoty na podanie daňového priznania má faktúru od dodávateľa. Pri uplatnení odpočítania dane uvádza údaje z faktúry  do časti B.2. kontrolného výkazu.

Úhrada faktúry v sume 4 500 eur dňa 10.05.2019:
B.2.- za obdobie máj 2019 (resp. II. štvrťrok 2019)
Identifikačné číslo pre daň dodávateľa                                            SK1111111111
Poradové číslo faktúry                                                                     032019
Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby     10052019
Základ dane v eurách                                                                      3750
Sadzba dane %                                                                               20
Suma dane v eurách                                                                       750
Výška odpočítanej dane v eurách                                                   750 

Úhrada faktúry v sume 3 600 eur dňa 15.06.2019 (do B.2.zapisuje iba do výšky 1 500 eur).:
B.2.- za obdobie jún 2019 (resp. II. štvrťrok 2019)
Identifikačné číslo pre daň dodávateľa                                            SK1111111111
Poradové číslo faktúry                                                                     032019 
Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby     15062019
Základ dane v eurách                                                                      1250
Sadzba dane %                                                                                20
Suma dane v eurách                                                                        250
Výška odpočítanej dane v eurách                                                    250 
Odberateľ uvedie v časti C.2. údaje z prijatej opravnej faktúry (ťarchopis), ktorou sa zvyšuje základ dane za zdaňovacie obdobie, v ktorom zaplatil dodávateľovi a to vo výške zodpovedajúcej sume, ktorú zaplatil (§ 68d ods. 9 zákona o DPH), napr. za jún 2019 v sume 2 100 eur.
Ťarchopis:
C.2. - obdobie jún 2019
Identifikačné číslo pre daň dodávateľa                                            SK1111111111
Poradové číslo opravnej faktúry                                                      042019
Poradové číslo pôvodnej prijatej faktúry                                          032019 
Rozdiel základu dane v eurách                                                       1750
Sadzba dane %                                                                               20
Rozdiel sumy dane v eurách                                                           350 
Rozdiel v sume odpočítanej dane v eurách                                    350.