Opravná faktúra u odberateľa

Otázka č. 1 -  Ak dodávateľ nevystaví opravnú faktúru
Je povinný odberateľ uviesť v kontrolnom výkaze opravu odpočítanej dane z faktúry, ak dodávateľ opravnú faktúru k pôvodnej faktúre nevystavil a odberateľ je povinný urobiť opravu odpočítanej dane podľa § 53 ods. 1 zákona o DPH?
Odpoveď
Ustanovenie § 78a ods. 7 zákona o DPH ukladá platiteľovi povinnosť uviesť do kontrolného výkazu opravu odpočítanej dane podľa § 53 ods. 1 zákona o DPH aj v prípade, ak nemá opravnú faktúru. V tomto prípade platiteľ dane opravu odpočítanej dane vykáže v časti C.2. kontrolného výkazu a v príslušných stĺpcoch, ktoré musia byť vyplnené (napr. poradové číslo opravnej faktúry) uvedie údaj „0“.
 
Otázka č. 2  -  Opravná faktúra vystavená cez e-kasu
Platiteľ dane dostal opravenú zjednodušenú faktúru k vrátenému tovaru vyhotovenú cez e-kasu. Je tam uvedená záporná suma. Kde to uvedie v kontrolnom výkaze? Ak to uvedie do C.2., nevie, čo má uviesť v stĺpci „číslo pôvodnej faktúry“. 
Odpoveď
Opravný doklad vystavený z e-kasy ku dokladu z e-kasy (zjednodušená faktúra) uvedie príjemca plnenia do časti C.2. kontrolného výkazu. V stĺpci poradové číslo pôvodnej vystavenej faktúry sa uvedie číslo dokladu z e-kasy. V prípade, ak platiteľ nemá k dispozícii číslo pôvodnej faktúry, ku ktorej bol vystavený doklad o oprave, potom uvedie v príslušnom stĺpci kontrolného výkazu údaj "0".