Úvod > DPH > Kontrolný výkaz > Údaje z vyhotovenej faktúry v časti C.2. kontrolného výkazu > Údaje z vyhotovenej faktúry v časti C.2. kontrolného výkazu - všeobecne

Údaje z vyhotovenej faktúry v časti C.2. kontrolného výkazu - všeobecne

Otázka č.1 -  Údaje v časti C.2. kontrolného výkazu
Čo sa  uvádza v časti C.2.kontrolného výkazu?
Odpoveď
V časti C.2. kontrolného výkazu príjemca plnenia uvádza údaje z každej prijatej opravnej faktúry, ktorú vyhotovil dodávateľ k faktúre o dodaní tovarov a služieb, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň v tuzemsku dodávateľ podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH alebo z ktorých je osobou povinnou platiť daň v tuzemsku príjemca plnenia podľa § 69 ods. 2, 3, 6, 7 a 9 až 12 zákona o DPH. Platiteľ dane uvedie v časti C.2. kontrolného výkazu aj údaje z každej prijatej opravnej faktúry, ktorá bola vyhotovená k zjednodušenej faktúre a údaje z nej sa uvádzajú v časti B.3.1. alebo v časti B.3.2. kontrolného výkazu.
Poznámka:  Od 1.1.2021 sa v časti C.2. uvádzajú aj údaje z prijatého opravného dokladu, ktorý je platiteľ dane (dodávateľ) povinný vyhotoviť podľa § 25a ods. 7 písm. a) zákona o DPH ako aj údaje z prijatého „dodatočného“ opravného dokladu, ktorý je platiteľ dane (dodávateľ) povinný vyhotoviť podľa § 25a ods. 7 písm. b) zákona o DPH, ak po oprave základu dane prijal platbu.

Otázka č.2 - Dobropis vystavený v roku 2017 ale sa týka dodania v roku 2013
Odberateľ dostal opravnú faktúru k dodaniu tovaru, ktorý bol dodaný ešte v roku 2013. Má uviesť takúto faktúru v kontrolnom výkaze v roku 2015?
Odpoveď:
Do kontrolného výkazu sa uvádzajú opravné faktúry vyhotovené po 1.1.2014 bez ohľadu na to, či opravujú údaje pôvodnej faktúry vyhotovenej pred 1.1.2014 alebo po 1.1.2014. Odberateľ uvádza údaje z takejto opravnej faktúry v časti C.2.  v kontrolnom výkaze za obdobie, v ktorom túto opravnú faktúru dostal. Uvedené sa nevzťahuje  na  opravné faktúry k dodávkam, pri ktorých bola uplatnená sadzba dane 19 %. Tieto opravné faktúry sa neuvádzajú v kontrolnom výkaze.

Otázka č.3 - Opravná faktúra v prípade osobitnej úpravy zdaňovania
Podnikateľ kúpil použitý nábytok v bazáre. V bazáre mu vystavili faktúru, kde nebola uvedená daň z dôvodu, že pri predaji bola použitá osobitná úprava zdaňovania. Podnikateľ musel  reklamovať množstvo uvedené na faktúre, ktoré nesúhlasilo so skutočným stavom. Predajca mu vystavil opravu k pôvodnej faktúre. V poučení na vyplnenie kontrolného výkazu sa v časti C.2. uvádza: „ príjemca plnenia uvádza údaje z opravnej faktúry prijatej platiteľom k faktúre uvedenej v B.1. a B.2..“ Keďže podnikateľ ako príjemca plnenia nemal v pôvodnej faktúre uvedenú daň, nemohol uplatniť právo na odpočítanie dane. Pôvodnú faktúru vyhotovenú predajcom na dodanie nábytku, neuviedol v B.2. kontrolného výkazu. Má napriek tejto skutočnosti uviesť v C.2. prijatú opravnú faktúru?
Odpoveď
V zmysle  § 78a ods. 2 písm. c) zákona o DPH vyplýva, že v kontrolnom výkaze sa uvádzajú údaje z každej opravnej faktúry. Napriek tomu, že sa v Poučení na vyplnenie kontrolného výkazu uvádza, že v C.2. sa uvádzajú údaje z opravnej faktúry k faktúre uvedenej v B.1. alebo B.2., príjemca nábytku - platiteľ dane uvádza v časti C.2. údaje z vyhotovenej opravnej faktúry.

Otázka č.4 -  Dodávateľ z iného členského štátu nevyhotoví opravný doklad
Spoločnosť prevádzkujúca záhradníctvo, platiteľ dane, kúpila rastlinný tovar (stromčeky) z Českej republiky. Po prevzatí tovaru zistila rôzne poškodenia a tovar reklamovala. Zahraničný dodávateľ uznal reklamáciu a vrátil peniaze, ale dobropis neposlal. Ako má postupovať tuzemský platiteľ? Musí uviesť reklamáciu v kontrolnom výkaze, keď nemá doklad?
Odpoveď 
V zmysle § 78a ods. 7 zákona o DPH, ak odberateľ – platiteľ dane  nemá faktúru a opraví odpočítanú daň podľa § 53 ods. 1  zákona o DPH v daňovom priznaní, v kontrolnom výkaze uvádza údaje v časti C.2., pričom v stĺpci „ poradové číslo opravnej faktúry“ uvádza „0“. V kontrolnom výkaze uvádza za rovnaké zdaňovacie obdobie, ako uviedol v daňovom priznaní (v období, v ktorom uplynulo 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH).

Otázka č.5 -  Nepriama zľava v kontrolnom výkaze
Odberateľovi bola poskytnutá zľava od výrobcu, nie od dodávateľa, t.j. nepriama zľava, a to tak, že mu výrobca tovaru poukázal peňažnú sumu na bankový účet  bez vystavenia nejakého dokladu. Odberateľ si už odpočítal daň z nákupu tovaru. Ako má vykázať túto novú skutočnosť v kontrolnom výkaze?
Odpoveď
V zmysle § 53 ods. 1 zákona o DPH je platiteľ dane - odberateľ povinný opraviť odpočítanú daň v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplynulo 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH. Opravu odpočítanej dane platiteľ uvedie v kontrolnom výkaze v časti C.2. za rovnaké zdaňovacie obdobie v akom to bol povinný uviesť v daňovom priznaní.