Úvod > DPH > Kontrolný výkaz > Údaje z vyhotovenej faktúry v časti C.2. kontrolného výkazu > Údaje z vyhotovenej faktúry v časti C.2. kontrolného výkazu - všeobecne

Údaje z vyhotovenej faktúry v časti C.2. kontrolného výkazu - všeobecne

Otázka č.1 -  Údaje v časti C.2. kontrolného výkazu
Čo sa  uvádza v časti C.2. kontrolného výkazu?
Odpoveď
V časti C.2. kontrolného výkazu príjemca plnenia uvádza údaje z každej prijatej opravnej faktúry, ktorú vyhotovil dodávateľ k faktúre o dodaní tovarov a služieb, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň v tuzemsku dodávateľ podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH alebo z ktorých je osobou povinnou platiť daň v tuzemsku príjemca plnenia podľa § 69 ods. 2, 3, 6, 7 a 9 až 12 zákona o DPH. Platiteľ dane uvedie v časti C.2. kontrolného výkazu aj údaje z každej prijatej opravnej faktúry, ktorá bola vyhotovená k zjednodušenej faktúre a údaje z nej sa uvádzajú v časti B.3.1. alebo v časti B.3.2. kontrolného výkazu.
Poznámka:  Od 1.1.2021 sa v časti C.2. uvádzajú aj údaje z prijatého opravného dokladu, ktorý je platiteľ dane (dodávateľ) povinný vyhotoviť podľa § 25a ods. 7 písm. a) zákona o DPH ako aj údaje z prijatého „dodatočného“ opravného dokladu, ktorý je platiteľ dane (dodávateľ) povinný vyhotoviť podľa § 25a ods. 7 písm. b) zákona o DPH, ak po oprave základu dane prijal platbu. V časti C.2. sa uvádzajú aj údaje o oprave odpočítanej dane podľa § 53b ods. 1 písm. a) alebo ods. 2 zákona o DPH a o oprave opravenej odpočítanej dane podľa § 53b ods. 4 písm. a) zákona o DPH pri úplnom alebo čiastočnom zaplatení za dodanie tovaru alebo služby.

Otázka č. 2 - Dobropis vystavený v roku 2017 ale sa týka dodania v roku 2013
Odberateľ dostal opravnú faktúru k dodaniu tovaru, ktorý bol dodaný ešte v roku 2013. Má uviesť takúto faktúru v kontrolnom výkaze v roku 2015?
Odpoveď:
Do kontrolného výkazu sa uvádzajú opravné faktúry vyhotovené po 1.1.2014 bez ohľadu na to, či opravujú údaje pôvodnej faktúry vyhotovenej pred 1.1.2014 alebo po 1.1.2014. Odberateľ uvádza údaje z takejto opravnej faktúry v časti C.2.  v kontrolnom výkaze za obdobie, v ktorom túto opravnú faktúru dostal. Uvedené sa nevzťahuje  na  opravné faktúry k dodávkam, pri ktorých bola uplatnená sadzba dane 19 %. Tieto opravné faktúry sa neuvádzajú v kontrolnom výkaze.

Otázka č. 3 - Opravná faktúra v prípade osobitnej úpravy zdaňovania
Podnikateľ kúpil použitý nábytok v bazáre. V bazáre mu vystavili faktúru, kde nebola uvedená daň z dôvodu, že pri predaji bola použitá osobitná úprava zdaňovania. Podnikateľ musel  reklamovať množstvo uvedené na faktúre, ktoré nesúhlasilo so skutočným stavom. Predajca mu vystavil opravu k pôvodnej faktúre. V poučení na vyplnenie kontrolného výkazu sa v časti C.2. uvádza: „ príjemca plnenia uvádza údaje z opravnej faktúry prijatej platiteľom k faktúre uvedenej v B.1. a B.2..“ Keďže podnikateľ ako príjemca plnenia nemal v pôvodnej faktúre uvedenú daň, nemohol uplatniť právo na odpočítanie dane. Pôvodnú faktúru vyhotovenú predajcom na dodanie nábytku, neuviedol v B.2. kontrolného výkazu. Má napriek tejto skutočnosti uviesť v C.2. prijatú opravnú faktúru?
Odpoveď
V zmysle  § 78a ods. 2 písm. c) zákona o DPH vyplýva, že v kontrolnom výkaze sa uvádzajú údaje z každej opravnej faktúry. Napriek tomu, že sa v Poučení na vyplnenie kontrolného výkazu uvádza, že v C.2. sa uvádzajú údaje z opravnej faktúry k faktúre uvedenej v B.1. alebo B.2., príjemca nábytku - platiteľ dane uvádza v časti C.2. údaje z vyhotovenej opravnej faktúry.

Otázka č. 4 -  Dodávateľ z iného členského štátu nevyhotoví opravný doklad
Spoločnosť prevádzkujúca záhradníctvo, platiteľ dane, kúpila rastlinný tovar (stromčeky) z Českej republiky. Po prevzatí tovaru zistila rôzne poškodenia a tovar reklamovala. Zahraničný dodávateľ uznal reklamáciu a vrátil peniaze, ale dobropis neposlal. Ako má postupovať tuzemský platiteľ? Musí uviesť reklamáciu v kontrolnom výkaze, keď nemá doklad?
Odpoveď 
V zmysle § 78a ods. 7 zákona o DPH, ak odberateľ – platiteľ dane  nemá faktúru a opraví odpočítanú daň podľa § 53 ods. 1  zákona o DPH v daňovom priznaní, v kontrolnom výkaze uvádza údaje v časti C.2., pričom v stĺpci „ poradové číslo opravnej faktúry“ uvádza „0“. V kontrolnom výkaze uvádza za rovnaké zdaňovacie obdobie, ako uviedol v daňovom priznaní (v období, v ktorom uplynulo 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH).

Otázka č. 5 -  Nepriama zľava v kontrolnom výkaze
Odberateľovi bola poskytnutá zľava od výrobcu, nie od dodávateľa, t.j. nepriama zľava, a to tak, že mu výrobca tovaru poukázal peňažnú sumu na bankový účet  bez vystavenia nejakého dokladu. Odberateľ si už odpočítal daň z nákupu tovaru. Ako má vykázať túto novú skutočnosť v kontrolnom výkaze?
Odpoveď
V zmysle § 53 ods. 1 zákona o DPH je platiteľ dane - odberateľ povinný opraviť odpočítanú daň v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplynulo 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH. Opravu odpočítanej dane platiteľ uvedie v kontrolnom výkaze v časti C.2. za rovnaké zdaňovacie obdobie v akom to bol povinný uviesť v daňovom priznaní.

Otázka č. 6 - Údaje z prijatého opravného dokladu podľa § 53b zákona o DPH
Odberateľ kúpil 10.1.2024 na faktúru č. O/100/2024 tovar v cene základ dane 800 eur, 20 % DPH 160 eur,  so splatnosťou faktúry 31.1.2024. Odberateľ si z faktúry odpočítal daň vo výške 160 eur v daňovom priznaní za január 2024.  V apríli 2024 a v júni 2024 obdržal výzvy od dodávateľa na úhradu faktúry. Dňa 8.7.2024 dostal od dodávateľa opravný doklad o oprave základu dane č. 2024/OP/1. Faktúru zaplatil až 10.10.2024. Dňa 11.11.2024 prijal opravný doklad o oprave zníženého základu dane č. 2024/OP/2. 100 dní od splatnosti záväzku uplynie 11.5.2024. Je odberateľ povinný postupovať v zmysle § 53b zákona o DPH? Ako uvedie tieto údaje v daňovom priznaní a  kontrolnom výkaze?
Odpoveď
Odberateľ je povinný vykonať opravu odpočítanej dane v daňovom priznaní za máj 2024 - r. 29 = 160 eur a uviesť príslušné údaje o oprave v kontrolnom výkaze v časti C.2. za máj 2024. Po prijatí opravného dokladu o oprave zníženého základu dane č. 2024/OP/2 od dodávateľa dňa 11.11.2024 vykoná opravu opravenej odpočítanej dane v daňovom priznaní za november 2024, r. 29 = - 160. 
Do časti C.2. kontrolného výkazu za máj 2024 uvedie odberateľ nasledovné údaje: 
1. identifikačné číslo pre daň dodávateľa    SK222222222
2. číselná identifikácia opravného dokladu  0
3. poradové číslo faktúry o dodaní tovaru, ktorého sa oprava základu dane týka  O/100/2024 
4. sumu, o ktorú sa opravil základ dane -800 a daň -160 
5. suma, o ktorú sa opravila odpočítaná daň - 160
6. sadzba dane % 20.
V stĺpci 8 s názvom ,,Oprava odpočítanej dane podľa § 53b zákona“, uvedie „x“. 
Do časti C.2. kontrolného výkazu za november 2024 uvedie odberateľ nasledovné údaje:
1. identifikačné číslo pre daň dodávateľa    SK222222222
2. číselná identifikácia opravného dokladu  2024/OP/2
3. poradové číslo faktúry o dodaní tovaru, ktorého sa oprava základu dane týka  O/100/2024 
4. sumu, o ktorú sa opravil základ dane 800 a daň 160 
5. suma, o ktorú sa opravila odpočítaná daň  160
6.. sadzba dane 20.
V stĺpci 8 s názvom ,,Oprava odpočítanej dane podľa § 53b zákona“, uvedie „x“. 

Otázka č. 7-  Oprava odpočítanej dane pri nezaplatenej faktúre
Odberateľ neuhradil faktúru, z ktorej si odpočítal DPH. Dňa 6.3.2024 uplynulo 100 dní od jej splatnosti a následne o pár dní neskôr 8.3.2024 ju celú zaplatil. Keďže v jednom mesiaci došlo k uplynutiu  100 dní od splatnosti záväzku a zároveň aj k jeho úhrade, prejaví sa táto skutočnosť  nejako u odberateľa?
Odpoveď
Platiteľ je povinný vykonať opravu odpočítanej dane podľa § 53b ods. 1 zákona o DPH v zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 100 dní od splatnosti záväzku a je povinný viesť záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období o tejto oprave (§ 70 ods. 2 písm. j/ zákona o DPH); taktiež údaje o tejto oprave je povinný uviesť v časti C.2.  kontrolného výkazu za príslušné zdaňovacie obdobie.
Platiteľ má právo vykonať opravu opravenej odpočítanej dane podľa § 53b ods. 1 a 2 zákona o DPH v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k úplnému alebo čiastočnému zaplateniu za dodanie tovaru alebo služby... a je povinný viesť záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období o tejto oprave opravenej odpočítanej dane (§ 70 ods. 2 písm. j/ zákona o DPH); taktiež údaje o tejto oprave je povinný uviesť v časti C.2. kontrolného výkazu za príslušné zdaňovacie obdobie. 
Z uvedeného vyplýva, že ak k vyššie uvedeným skutočnostiam došlo v rámci jedného zdaňovacieho obdobia, v rámci riadku 29 daňového priznania k DPH podaného za toto zdaňovacie obdobie sa tieto opravy neprejavia (v riadku 29 bude údaj „0“), ale v kontrolnom výkaze a v  záznamoch podľa § 70 ods. 2 písm. j) zákona o DPH musia byť uvedené príslušné údaje o týchto opravách.

Otázka č. 8 - Oprava odpočítanej dane pri nezaplatenej faktúre
Ideme opravovať odpočítanú daň v daňovom priznaní k DPH za marec 2024, pretože nám v marci 2024 uplynulo 100 dní od splatnosti príslušnej faktúry. Príslušnú sumu „opravenej“ odpočítanej dane uvedieme do riadku 29 daňového priznania k DPH a v kontrolnom výkaze údaje o danej skutočnosti uvedieme do časti C.2. kontrolného výkazu za marec 2024. Ako vyplniť stĺpec „Poradové číslo opravnej faktúry alebo opravného dokladu“ v tejto časti kontrolného výkazu, keď opravu odpočítanej dane nevykonávame na základe prijatého opravného dokladu od dodávateľa, ale na základe skutočnosti, že uplynulo 100 dní od splatnosti záväzku?
Odpoveď
Podľa poučenia na vyplnenie kontrolného výkazu v takomto prípade sa v danom stĺpci uvedie údaj „0“.