Prijímatelia podielu zaplatenej dane

Daňovník na základe vlastného rozhodnutia môže poukázať podiel zaplatenej dane iba nižšie uvedenému prijímateľovi, pričom i tento musí spĺňať zákonom stanovené podmienky (napr. nemá nedoplatok na dani v deň na podanie daňového priznania,  je vedený v centrálnom registri prijímateľov vedenom Notárskou komorou SR atď. ).

Podľa § 50. ods. 4 zákona o dani z príjmov podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi, ktorým je
  • občianske združenie (zákon č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov),
  • nadácia (zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov),
  • neinvestičný fond (zákon č.147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona NR SR č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov),
  • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov),
  • účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti [§ 6 ods. 1 písm. h) a k) zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností],
  • organizácia s medzinárodným prvkom [zákon č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike v znení zákona č. 157/1998 Zb.],
  • Slovenský Červený kríž,
  • subjekty výskumu a vývoja [§ 7 písm. a) a b) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov],
  • Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy.
 
FAQ

Otázka č. 1 – Poskytnutie zoznam poskytovateľov
Vydá mi daňový úrad ako prijímateľovi 2% resp. 3 % dane zoznam daňovníkov, ktorí poskytli časť zaplatenej dane a tiež výšku poskytnutých súm ?
Odpoveď
Z ustanovenia § 50 ods. 8 zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vyplýva pre správcu dane povinnosť previesť podiely zaplatenej dane na účet prijímateľa. Po súhlase daňovníka oznámi správca dane prijímateľovi označenie daňovníka, ktorý poukazuje podiel zaplatenej dane, a to meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak je daňovníkom fyzická osoba a obchodné meno alebo názov, sídlo, právnu formu, ak je daňovníkom právnická osoba.

 
Otázka č. 2 –Správnosť poukázania podielu dane
Ako si môžem overiť či moje poukázanie 2% dane bolo v poriadku a či boli peniaze doručené subjektu, ktorému mali byť poukázané ?
Odpoveď
Podľa § 50 ods. 8 zákona o dani z príjmov podľa odseku 1 správca dane je povinný po splnení podmienok podľa odseku 6 paragrafu 50 previesť podiely zaplatenej dane na účet prijímateľa do troch mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia podľa odseku 1 paragrafu 50. Ak nebolo preukázané splnenie podmienok podľa odseku 6 paragrafu 50, alebo ak predložené vyhlásenie obsahuje nesprávne údaje o prijímateľovi, nárok na poukázanie sumy zodpovedajúcej podielu zaplatenej dane podľa odseku 1 zanikne. O týchto skutočnostiach upovedomuje správca dane bez zbytočného odkladu daňovníka.
Znamená to, že ak po uplynutí troch mesiacov od lehoty na podanie daňového priznania daňovník neobdrží oznámenie o tom, že správca dane nepoukáže príjemcovi stanovený podiel dane pre nesplnenie zákonom stanovených podmienok, tak boli zo strany daňovníka splnené podmienky na poukázanie podielu zaplatenej dane na osobitný účel. Po súhlase daňovníka oznámi správca dane prijímateľovi označenie daňovníka, ktorý poukazuje podiel zaplatenej dane, a to meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak je daňovníkom fyzická osoba a obchodné meno alebo názov, sídlo, právnu formu, ak je daňovníkom právnická osoba.