Uplatnenie výdavku pri príjme z vyplatenia podielových listov

Otázka

Aký daňový výdavok v súlade s § 7 ods. 5 zákona o dani z príjmov si môže uplatniť fyzická osoba pri príjme z podielových listov dosiahnutého z ich vyplatenia (vrátenia) podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov v prípade, ak ide o podielové listy, ktoré fyzická osoba nadobudla bezplatne od svojho zamestnávateľa, ktorý zamestnancovi vzniknutý nepeňažný príjem riadne zdanil ako príjem  podľa § 5 zákona o dani z príjmov.

Odpoveď zo dňa 3.9.2019

Príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia) sa zaraďujú medzi príjmy podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov. Ak plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky, potom v súlade s  § 7 ods. 3 zákona o dani z príjmov sa z nich vyberá  daň podľa § 43 zákona o dani z príjmov. Podľa § 43 ods. 10 zákona o dani z príjmov pri vyplatení (vrátení) podielového listu sa vykoná zrážka dane z kladného rozdielu medzi vyplatenou nezdanenou sumou a vkladom podielnika, ktorým je úhrn predajných cien podielových listov pri ich vydaní (zdaňuje sa to, čo podielnikovi „pribudlo“ investovaním do tohto nástroja finančného trhu).

Podľa § 52b ods. 11 zákona o dani z príjmov ustanovenie § 43 ods. 10 v znení účinnom od 1. apríla 2007 sa použije aj na podielové listy obstarané do 31. decembra 2003, ak k ich vyplateniu (vráteniu) dôjde od 1. apríla 2007, pričom na tieto podielové listy daňovník môže použiť ustanovenie § 52 ods. 20 zákona o dani z príjmov pri podaní daňového priznania. Podľa § 52 ods. 20 zákona o dani z príjmov na zdanenie príjmu z predaja cenných papierov obstaraných pred účinnosťou zákona o dani z príjmov (t. j. pred 1. januárom 2004) sa použijú ustanovenia § 4 ods. 1 písm. d), § 10 ods. 3 písm. a) a § 58 ods. 8 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov aj po 31. decembri 2003.

Pri príjmoch z podielových listov dosiahnutých z ich vyplatenia (vrátenia) u daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou je možné v súlade s § 43 ods. 6 písm. c) zákona o dani z príjmov daň vyberanú  zrážkou považovať za preddavok na daň.

Ak daňovník využije možnosť odpočítať daň vybranú zrážkou podľa § 43 ods. 10 zákona o dani z príjmov ako preddavok na daň podľa § 43 ods. 7 zákona, osobitný základ dane sa v súlade so znením § 7 ods. 6 zákona zistí podľa § 7 ods. 5 zákona o dani z príjmov. Do osobitného základu dane sa zahrnie suma, o ktorú úhrn príjmov podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona prevyšuje úhrn vkladov podielnika; za vklad podielnika sa považuje predajná cena vyplateného (vráteného) podielového listu pri jeho vydaní. Ak úhrn vkladov podielnika prevyšuje úhrn príjmov podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona, na rozdiel sa neprihliada. V súlade so znením § 7 ods. 7 zákona o dani z príjmov pri týchto príjmoch, ktoré sú súčasťou osobitného základu dane, sa za výdavky považuje aj povinne platené poistné podľa osobitného predpisu z týchto príjmov.

Úprava uplatnenia výdavkov uvedená v ustanovení § 7 ods. 5 zákona o dani z príjmov korešponduje s úpravou uvedenou v ustanovení § 43 ods. 10 zákona (platiteľ dane nemá povinnosť preverovať akým spôsobom a z akých prostriedkov podielnik splatil vklad). Ak sa daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou nerozhodne daň vyberanú zrážkou z príjmov z vyplatenia (vrátenia) podielových listov považovať za preddavok na daň, potom v súlade so znením § 43 ods. 6 zákona o dani z príjmov daňová povinnosť tohto daňovníka sa považuje za splnenú riadnym vykonaním zrážky dane spôsobom ustanoveným v § 43 ods. 10 zákona o dani z príjmov.