Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy z kapitálového majetku > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Uplatnenie prepočítacieho kurzu na prepočet dane vyberanej zrážkou

Uplatnenie prepočítacieho kurzu na prepočet dane vyberanej zrážkou

Otázka
Akým spôsobom má platiteľ dane vypočítať daň vyberanú zrážkou z príjmov fyzickej osoby z vyplatenia (vrátenia) podielových listov podľa § 43 ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov (ZDP), ak vyplatený príjem, ako aj vklad podielnika, boli realizované v cudzej mene (USD)?
Má správcovská spoločnosť postupovať tak, že
- daň vypočíta v USD a takto vypočítanú sumu dane prepočíta na eurá kurzom podľa § 31 ods. 3 ZDP, teda použije kurz platný v deň, v ktorom sa vykonala zrážka dane, alebo
- najskôr použije prepočítací kurz podľa § 31 ods. 2 ZDP na prepočet sumy príjmu a výdavkov na eurá a následne vypočíta sumu dane.

Odpoveď zo dňa 8.7.2019
Podľa § 31 ods. 3 ZDP pri prepočte dane z úrokov na účtoch v cudzej mene a vkladových listoch znejúcich na cudziu menu, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43, použije sa kurz v deň pripísania úrokov daňovníkovi. Rovnaký postup sa použije aj pri ďalších príjmoch podľa § 16, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 alebo z ktorých sa vykonáva zabezpečenie dane podľa § 44, pričom na prepočet zrazenej dane alebo sumy zrazenej na zabezpečenie dane sa použije kurz platný v deň, v ktorom sa vykonala zrážka.

Vychádzajúc zo znenia cit. ustanovenia, sa podľa nášho názoru spôsob prepočtu cudzej meny na eurá, ktorý je ustanovený
• v prvej vete predmetného ustanovenia, použije pri prepočte dane z úrokov na účtoch v cudzej mene a vkladových listoch znejúcich na cudziu menu, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 ZDP, a to tak u daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou ako aj u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou;
• v druhej vete predmetného ustanovenia, použije pri prepočte dane z príjmov podľa § 16 ZDP taxatívne vymedzených v § 43 ods. 2 ZDP plynúcich v cudzej mene daňovníkom vymedzeným v predmetnom ustanovení alebo pri prepočte dane z príjmov v cudzej mene, z ktorých sa vykonáva zabezpečenie dane podľa § 44 ZDP.

Z príjmov dosiahnutých z vyplatenia (vrátenia) podielových listov plynúcich fyzickej osobe zo zdrojov na území Slovenskej republiky sa vyberá daň zrážkou v súlade s § 43 ods. 3 písm. b) ZDP, pričom v zmysle § 43 ods. 10 ZDP pri vyplatení (vrátení) podielového listu sa vykoná zrážka dane z kladného rozdielu medzi vyplatenou nezdanenou sumou a vkladom podielnika.

Podľa nášho názoru, ak fyzická osoba dosiahla zo zdrojov na území Slovenskej republiky príjmy z vyplatenia (vrátenia) podielových listov podľa § 43 ods. 3 písm. b) ZDP v cudzej mene, postup podľa § 31 ods. 3 sa neuplatní. V danom prípade sa podľa nášho názoru postupuje podľa § 31 ods. 1 alebo § 31 ods. 2 písm. a) ZDP, a to v závislosti od toho, či daňovník je alebo nie je účtovnou jednotkou. Ak vklad bol realizovaný v cudzej mene, na prepočet výdavkov v cudzej mene na eurá, opäť v závislosti od toho, či fyzická osoba je alebo nie je účtovnou jednotkou, sa uplatní postup podľa § 31 ods. 1 alebo § 31 ods. 2 písm. b) ZDP.