Úroky z omeškania

Otázka

Súkromná osoba (nepodnikateľ) požičala peniaze inému nepodnikateľovi. Pôžička jej bola vrátená s úrokom za požičanie peňazí, ako aj s úrokom z omeškania. Je úrok z omeškania vyplatený fyzickej osobe predmetom dane z príjmov?

Odpoveď zo dňa 6.5.2015

Prijaté úroky z omeškania plynúce fyzickej osobe nie sú vylúčené z predmetu dane z príjmov fyzickej osoby, je ich však možné považovať za príjem oslobodený od dane podľa § 9 ods. 2 písm. i) zákona o dani z príjmov.