Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Podiel zaplatenej dane > Poskytovateľ podielu zaplatenej dane > Podmienky na poukázanie podielu zaplatenej dane u poskytovateľa

Podmienky na poukázanie podielu zaplatenej dane u poskytovateľa

Daňovník - právnická osoba môže využiť inštitút o poskytnutí podielu zaplatenej dane na osobitné účely ak spĺňa tieto podmienky:
  • nemá do 15 dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani (platí od 1.1.2018) , pričom za daňový nedoplatok pre účely tohto ustanovenia sa nepovažuje suma nedoplatku na dani presahujúca 5 eur,
  • vo vyhlásení určil ako prijímateľa jedného  alebo viac prijímateľov s uvedením príslušných súm.
Správca dane je povinný po splnení týchto podmienok previesť podiely zaplatenej dane na účet prijímateľa do troch mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia. Ak má daňovník predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, predlžuje sa aj lehota pre správcu dane na prevedenie podielu zaplatenej dane na účet prijímateľa. Ak nebolo preukázané splnenie týchto podmienok, alebo ak predložené vyhlásenie obsahuje nesprávne údaje o prijímateľovi, nárok na poukázanie sumy zodpovedajúcej podielu zaplatenej dane zanikne. O týchto skutočnostiach upovedomuje správca dane bez zbytočného odkladu daňovníka.
 
FAQ
 
Otázka č.1 - Predlžená lehota na podanie DP a poskytnutie podielu zaplatenej dane
Daňovník  - poskytovateľ podielu zaplatenej dane si predĺžil lehotu na podanie DP za rok 2022 (zdaňovacie obdobie kalendárny rok) do 30.6.2023. Môže napriek predĺženej lehote na podanie DP poskytnúť podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi ?
Odpoveď:
Áno, ak právnická osoba ako poskytovateľ podielu zaplatenej dane splní všetky podmienky uvedené v §50 ods.6 zákona o dani z príjmov, môže venovať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi aj v prípade predĺženej lehoty na podanie DP. Správca dane má potom povinnosť previesť podiel zaplatenej dane vybraným prijímateľom najneskôr v lehote do troch mesiacov po uplynutí predĺženej lehoty na podanie DP.
 
Otázka č.2 - Lehota na zaplatenie nedoplatku u poskytovateľa podielu zaplatenej dane
Právnická osoba so zdaňovacím  obdobím kalendárny rok 2022 si predĺžila lehotu na podanie DP do 30.6.2023. Z podaného DP jej vyplynula povinnosť platiť daň vo výške 320 eur, ktorú uhradila až 18.7.2023. Je dodržaná lehota  na posudzovanie nedoplatku na účely poskytnutia podielu zaplatenej dane ?
Odpoveď:
Lehota pre posudzovanie nedoplatku na účely poskytnutia podielu zaplatenej dane uplynula 15.7.2023, takže lehota pre poskytnutie podielu zaplatenej dane nebola zo strany poskytovateľa dodržaná, správca dane nemôže previesť podiel zaplatenej dane na vybraného prijímateľa.
 
Otázka č.3 - Započítanie poskytnutého finančného daru do príslušného zdaňovacieho obdobia
Obchodná spoločnosť so zdaňovacím obdobím kalendárny rok 2022 poskytla finančný dar neziskovej organizácii na území SR vo výške 200 eur dňa 16.2.2023. Daňové priznanie za rok 2022 podala  31.3.2023 a v VI. časti na riadku 2 tlačiva DP uviedla  sumu 200 eur. Na riadku I v VI. časti uviedla sumu 30 000 eur ako výslednú daň za rok 2022. Suma zodpovedajúca  0,5 % finančného daru z riadku 1 je vo výške 150 eur (30 000*0,5%), teda spoločnosť môže venovať 2 % podielu zaplatenej dane. Je možné započítať poskytnutie finančného daru do príslušného zdaňovacieho obdobia?
Odpoveď:
Suma finančného daru  poskytnutá do lehoty na podanie DP za rok 2022 vo výške 200 eur sa započíta do sumy finančného daru poskytnutého za zdaňovacie obdobie 2022 a nie je možné túto sumu započítať ako dar poskytnutý za rok 2023.
 
Otázka č.4 - Odtajnenie údajov poskytovateľa
Je možné prijímateľovi podielu zaplatenej dane oznámiť identifikačné údaje poskytovateľa podielu  zaplatenej dane?
Odpoveď:
Priamo v tlačive DP právnických osôb (v VI. časti)  môže poskytovateľ  podielu zaplatenej dane vyznačiť súhlas s oznámením svojich údajov (obchodné meno, názov, sídlo a právnu formu) prijímateľovi podielu zaplatenej dane, ktoré následne správca dane po skončení kalendárneho roka oznamuje jednotlivým prijímateľom. Výška poukázaného podielu zaplatenej dane sa v tomto oznámení neuvádza.