Zmena výšky zaplatenej dane

Podiel zaplatenej dane poukázaný správcom dane prijímateľovi nemožno upravovať, ak sa dodatočne zistí, že daňová povinnosť daňovníka bola iná. Ak daňovníkovi vznikne preplatok na dani, o rozdiel medzi sumou poukázanou prijímateľovi a sumou zodpovedajúcou podielu zaplatenej dane z upravenej daňovej povinnosti sa daňovníkovi zníži preplatok na dani.
Zákon o dani z príjmov nepripúšťa možnosť následného poukázania podielu zaplatenej dane po podaní dodatočného daňového priznania, alebo riadneho daňového priznania, ktoré je podané po zákonom stanovenej lehote (s výnimkou daňovníkov, ktorí majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania).
Vyhlásenie, ktoré nie je podané v ustanovenej lehote a ustanoveným spôsobom, nemôže správca dane akceptovať.
 
FAQ
 
Otázka č.1 – Podanie dodatočného daňového priznania – nižšia daň   
Daňovník podal daňové priznanie za príslušné zdaňovacie obdobie, v ktorom si vypočítal daňovú povinnosť v sume 16 000 eur. V tomto daňovom priznaní vyplnil aj vyhlásenie, podľa ktorého sa určenému prijímateľovi má poukázať suma 320 eur (2 % zo sumy 16 000 eur).
Všetky ustanovené podmienky boli splnené, správca dane preto poukázal sumu 320 eur v prospech určeného prijímateľa. Daňovník podá za uvedené zdaňovacie obdobie dodatočné daňové priznanie, podľa ktorého jeho daňová povinnosť predstavuje 10 000 eur, t.j. je o 6 000 eur nižšia ako tá, ktorú si vypočítal v pôvodne podanom daňovom priznaní. Na základe dodatočného daňového priznania daňovník požiada správcu dane o vrátenie daňového preplatku v sume 6 000 eur.
Odpoveď
Podiel zaplatenej dane z upravenej daňovej povinnosti predstavuje 200 eur (2 % zo sumy 10000 eur). Podiel zaplatenej dane poukázaný prijímateľovi nie je možné dodatočne upravovať. Vzhľadom na to, že daňová povinnosť daňovníka podľa dodatočného daňového priznania je nižšia ako daňová povinnosť, z ktorej podiel bol poukázaný prijímateľovi, vzniknutý preplatok na dani sa zníži o rozdiel medzi sumou poukázanou prijímateľovi (320 eur) a sumou zodpovedajúcou 2 % z upravenej daňovej povinnosti (200 eur). Predmetný rozdiel v tomto prípade predstavuje 120 eur (320 eur –200 eur), to znamená, že preplatok na dani, ktorý vznikol daňovníkovi v dôsledku podaného dodatočného daňového priznania, sa zníži o sumu 120 eur. Daňovníkovi správca dane preto vráti preplatok len v sume 5880 eur (6000 eur – 120 eur).
 
Otázka č.2 – Podanie dodatočného daňového priznania – vyššia daň
V daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie príslušného roka podanom 31. marca nasledujúceho zdaňovacieho obdobia daňovník vyhlásil, že podiel zaplatenej dane vo výške 2%, v sume 1 000 eur, sa má poukázať určenému prijímateľovi. Nakoľko boli splnené všetky ustanovené podmienky, správca dane uvedenú sumu prijímateľovi poukáže. V máji podá daňovník dodatočné daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Podľa dodatočného daňového priznania daňová povinnosť daňovníka je vyššia a podiel zaplatenej dane vo výške 2 % by z tejto vyššej daňovej povinnosti predstavoval 1200 eur, t.j. podiel zaplatenej dane z tejto sumy by bol o 200 eur vyšší ako podiel zaplatenej dane, ktorý bol poukázaný prijímateľovi na základe daňového priznania.
Odpoveď
Podiel zaplatenej dane poukázaný v prospech prijímateľa nie je možné dodatočne upravovať, to znamená, že správca dane nemôže uvedený rozdiel prijímateľovi dodatočne poukázať.
Poznámka: Takýto postup sa uplatní aj vtedy, ak by správca dane do podania dodatočného daňového priznania ešte nepoukázal určenému prijímateľovi podiel zaplatenej dane.