Výška poukázaného podielu zaplatenej dane

Daňovník - právnická osoba  je oprávnený poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2% za podmienky, že v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka alebo najneskôr v lehote na podanie tohto daňového priznania daroval finančné prostriedky najmenej vo výške 0,5% zaplatenej dane ním určeným daňovníkom nezaloženým alebo nezriadeným na podnikanie na účely vymedzené v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov. Ak  daňovník  neposkytne finančný dar ním určenému daňovníkovi nezaloženému alebo nezriadenému na podnikanie aspoň vo výške 0,5% zaplatenej dane, je oprávnený poukázať v daňovom priznaní  podiel zaplatenej dane len do výšky 1%. Uvedený spôsob poskytnutia podielovej dane sa použil prvýkrát  pri podaní za zdaňovacie obdobie 2016 a použije sa aj v r. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 a 2023.

 

Ustanovenia § 52i (postupné znižovanie podielu zaplatenej dane)  sa od 1. januára 2016 nepoužijú.
 
Právnická  osoba môže poskytnúť podiel zaplatenej dane najmenej 8 eur, ktorý sa zaokrúhľuje od 1.1.2020 matematicky na dve desatinné miesta. Daňovník môže určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm, každému však najmenej 8 eur. Ďalší prijímatelia sa v daňovom priznaní uvádzajú v osobitnej prílohe, ktorá je povinnou prílohou daňového priznania právnickej osoby.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Poukázanie podielu zaplatenej dane viacerým prijímateľom
Môžeme ako právnická osoba sumu podielu zaplatenej dane poukázať dvom nadáciám v rovnakej sume ?
Odpoveď:
Podiel zaplatenej dane vo výške 2%  alebo 1% môže daňovník - právnická osoba určiť na poukázanie aj dvom a viacerým prijímateľom, každému vo výške minimálne 8 eur. Vyplýva to z ustanovenia § 50 ods. 6 písm. b) druhý bod zákona o dani z príjmov.
 
Otázka č.2 - Zaokrúhľovanie
Moja daňová povinnosť za rok 2019 je 120,3691 eur. Ako túto sumu zaokrúhlim pre potreby poskytnutia podielu na zaplatenej dani?
Odpoveď
Vašu daňovú povinnosť zaokrúhlite na eurocenty nadol, teda na  sumu120,36 eur (tento spôsob zaokrúhľovania platí poslednýkrát  pri podaní DP  alebo vyhlásenia za rok 2019). Od 1.1.2020 sa všetky údaje zaokrúhľujú podľa §47 ods.1 zákona o dani z príjmov matematicky na dve desatinné miesta, ak je zdaňovacím obdobím kalendárny rok.
 
Otázka č.3 - Overenie poukázania podielu zaplatenej dane
Ako si môžem overiť či náš podiel zaplatenej dane bol v poriadku poukázaný a či boli peniaze doručené subjektu, ktorému mali byť poukázané ?
Odpoveď
Správca dane je povinný po splnení všetkých podmienok uvedených v §50 ods. 6  zákona o dani z príjmov previesť podiely zaplatenej dane na účet prijímateľa do troch mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia podľa §50 ods. 1 zákona o dani z príjmov. Ak nebolo preukázané splnenie podmienok, alebo ak predložené vyhlásenie obsahuje nesprávne údaje o prijímateľovi, nárok na poukázanie sumy zodpovedajúcej podielu zaplatenej dane  zanikne.  Ak predložené vyhlásenie obsahuje aj iné nesprávne údaje, správca dane vyzve daňovníka na ich opravu, okrem údajov, ktoré je správca dane povinný a oprávnený pri svojej úradnej činnosti získavať a používať z úradnej povinnosti podľa osobitných predpisov, a ak nebudú nedostatky vo vyhlásení v lehote určenej vo výzve odstránené, nárok na poukázanie podielu zaplatenej dane zanikne. O týchto skutočnostiach upovedomuje správca dane daňovníka bez zbytočného odkladu daňovníka.