Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Zamestnanecká prémia > ZAMESTNANECKÁ PRÉMIA za r.2015 > Dva spôsoby výpočtu ZP za r. 2015 - prvý vzorec výpočtu zamestnaneckej prémie za r.2015

Dva spôsoby výpočtu ZP za r. 2015 - prvý vzorec výpočtu zamestnaneckej prémie za r.2015

V prípade, ak posudzované príjmy zamestnanca za zdaňovacie obdobie r.2015 dosiahli výšku v rozpätí od 2 280 do 4 560 eur,  vzhľadom na mechanizmus výpočtu zamestnaneckej prémie, mu  za rok 2015 nárok na zamestnaneckú prémiu nevzniká (výsledkom výpočtu zamestnaneckej prémie je záporné číslo).  

  1. vzorec  výpočtu:  Zamestnaneckou prémiou je  suma vypočítaná percentuálnou sadzbou dane 19%  z rozdielu sumy nezdaniteľnej časti základu dane 3 803,33  a základom dane vypočítaným podľa § 5 ods. 8 zákona zo sumy 4 650 .

FAQ

Otázka č. 1 – Výška ZP za r. 2015 pri posudzovanom zdaniteľnom príjme v rozpätí   od 6–násobku do 12– násobku minimálnej mzdy (MM)
Vzniká nárok na zamestnaneckú prémiu,  ak zamestnanec má za zdaňovacie obdobie r.2015 mesačne minimálnu mzdu 380€   t.j. 12 krát x380 eur = 4 560 €  ?
Odpoveď
Nárok v tomto prípade nevzniká, nakoľko  nie sú splnené všetky podmienky vzniku ZP. Jedna z podmienok nie je splnená , a to podmienka, že výsledok výpočtu ZP má byť kladné číslo( viď nižšie - príklad výpočtu zamestnaneckej prémie).

Otázka č. 2 – Dôvody nesplnenia jednej z podmienok pre ZP
Prečo nevzniká nárok na ZP u príjmov nad 2 280 eur, tak ako vlani?
Odpoveď
Nárok na uplatnenie zamestnaneckej prémie podľa zákona by vznikol, ak by aktuálne platná výška nezdaniteľnej časť na daňovníka bola vyššia ako základ dane, vypočítaný z 12 násobku minimálnej mzdy (4 560 €).

Príklad výpočtu:

Základ dane (ZD) z 12-násobku MM =  4 560 – 611,04 (13,4,% povinné poistné)= 3 948,96
Nezdaniteľná časť na daňovníka ( NČZD) za r. 2015 je 3803,33 eur
Rozdiel medzi NČZD a ZD:  3803,33 - 3948,96 = - 145,63 (záporné číslo)

Ak  zamestnanec za rok 2015 dosiahol posudzovaný zdaniteľný príjem zo závislej činnosti v  rozpätí  od 2 280 eur do 4 560 eur vrátane, zamestnanecká prémia je nula ,  nakoľko výsledkom výpočtu  je záporné číslo !