Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Zamestnanecká prémia > ZAMESTNANECKÁ PRÉMIA za r.2015 > Dva spôsoby výpočtu ZP za r. 2015 - druhý spôsob výpočtu zamestnaneckej prémie za r.2015

Dva spôsoby výpočtu ZP za r. 2015 - druhý spôsob výpočtu zamestnaneckej prémie za r.2015

V prípade, ak posudzované príjmy zamestnanca za zdaňovacie obdobie r.2015 dosiahli výšku nad nad 4560 eur, tak ZP sa vypočíta:

              2. Vzorec výpočtu ZP = 19 % z rozdielu sumy 3803,33 a skutočným základom dane zamestnanca, vypočítaným podľa § 5 ods. 8 zákona z posudzovaných príjmov tohto zamestnanca.

Pri tomto spôsobe výpočtu ZP dochádza k postupnému znižovaniu  zamestnaneckej prémie, a to  v nadväznosti na skutočnú výšku základu dane každého zamestnanca, ktorý si uplatní zamestnaneckú prémiu až do jej úplného zániku. Nárok na ZP za rok 2015 v tomto prípade výpočtu ZP  môže vzniknúť  iba tomu zamestnancovi, ktorý poistné a príspevky viažúce sa k zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti zaplatil vo vyššej sume. Napríklad, ak v roku 2015 zaplatil nedoplatok z ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

 

FAQ

Otázka č. 1 -  Zamestnanecká prémia podľa 2. vzorca  za celý rok 2015
Zamestnanec poberal posudzované príjmy v sume 4 565 eur za 12 kalendárnych mesiacov, z ktorých mu zamestnávateľ zrazil poistné a príspevky v sume 611,71 eur. Zamestnanec v zdaňovacom období 2015 zaplatil nedoplatok z ročného zúčtovania poistného viažuci sa k príjmom zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2014 v sume 200 eur.

Odpoveď:
Základ dane vypočítaný podľa § 5 ods. 8 zákona za 12 mesiacov je 3 753,29 eur (4 565 – 611,71 – 200).
Zamestnanecká prémia za 12 kalendárnych mesiacov = (nezdaniteľná časť na daňovníka mínus  skutočný základ dane) x 19 %  (3 803,33 – 3 753,29) x 19 % = 9,5076
Vypočítaná suma zamestnaneckej prémie sa zaokrúhli na eurocenty nahor, t. j. na sumu 9,51 eur.

Otázka č. 2 -  Pomerná časť zamestnaneckej prémie
Ak zamestnanec poberal posudzované príjmy menej ako 12 kalendárnych mesiacov, aký nárok na zamestnaneckú prémiu mu vzniká?

Odpoveď
Ak vychádzame z predchádzajúceho príkladu  a ak zamestnanec poberal posudzované príjmy len za  11 kalendárnych mesiacov, zamestnanecká prémia sa vypočíta pomernou časťou z celkovej ročnej sumy ZP za  každý kalendárny mesiac, za ktorý poberal posudzované príjmy.

(9,5076 : 12) x 11 = 8,7153 = 8,72 eur

Zamestnancovi vzniká nárok na zamestnaneckú prémiu za 11 mesiacov vo výške 8,72 eur.