Príjem vo forme náhrad za nevyčerpanú dovolenku, vyplácaný fondom dovolenkového zabezpečenia SOKA - BAU v Nemecku

Otázka
Daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý vykonával závislú činnosť na území Nemecka, plynul príjem vo forme náhrad za nevyčerpanú dovolenku, ktorý je vyplácaný fondom dovolenkového zabezpečenia SOKA - BAU zriadeného podľa nemeckých právnych predpisov. Je predmetný príjem zdaniteľným príjmom v SR?

Odpoveď zo dňa 25.03.2020

§ 5 ods. 2 zákona o dani z príjmov – vo veci zdaňovania príjmov súvisiacich so závislou činnosťou vykonávanou daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou v SR na území Spolkovej republiky Nemecka, ktoré majú charakter náhrad za nevyčerpanú dovolenku, a ktoré sú vyplácané fondom dovolenkového zabezpečenia SOKA - BAU zriadeného podľa nemeckých právnych predpisov na účely výplaty nárokov pre zamestnancov v odvetví stavebníctva (ďalej len „predmetný príjem“).

Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou (ďalej len „daňovník“) uvedený v § 2 písm. d) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) má podľa § 2 písm. f) povinnosť vysporiadať si na území Slovenskej republiky svoju tzv. celosvetovú daňovú povinnosť, t. j. nielen zo zdaniteľných príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky, ale aj z príjmov plynúcich zo zdrojov v zahraničí.

Podľa § 5 ods. 2 zákona o dani z príjmov v nadväznosti na ods.1 príjmami sú bez ohľadu na ich právny dôvod pravidelné, nepravidelné alebo jednorazové príjmy, ktoré sa vyplácajú, poukazujú alebo pripisujú k dobru, alebo spočívajú v inej forme plnenia zamestnancovi od zamestnávateľa alebo v súvislosti s výkonom závislej činnosti. Takýmito príjmami sú aj príjmy, ktoré poberá osoba, na ktorú prešlo zo zamestnanca právo na tieto príjmy.

Na účely zákona o dani z príjmov zdaniteľným príjmom podľa § 2 písm. h) je príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa tohto zákona ani medzinárodnej zmluvy.

Keďže v predloženom prípade predmetné príjmy sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené podľa ustanovení zákona o dani z príjmov, ide o zdaniteľné príjmy uvedeného daňovníka.

Daňovník si predmetné príjmy vysporiada osobne prostredníctvom daňového priznania podaného na území Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 32 zákona o dani z príjmov, pričom prípadnému dvojitému zdaneniu sa zabráni spôsobom podľa § 45 zákona o dani z príjmov.