Vrátené poistné zo zaplateného zdravotného poistenia plynúceho rezidentovi SR zo zahraničia

Otázka

Ako posudzovať vrátené poistné – preplatok zdravotného poistenia zo zahraničia, ktorý bol vrátený v roku 2014 priamo daňovníkovi - zamestnancovi za zdaňovacie obdobie  2013?
Daňovník dosiahol v roku 2014 iba príjem zo závislej činnosti na území SR a príjem z vráteného poistného zo zahraničia. Toto vrátené poistné zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a sociálne zabezpečenie, o ktoré si daňovník znížil v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach príjmy zo závislej činnosti sa považuje podľa § 5 ods. 1 písm. i) zákona o dani z príjmov za príjem zo závislej činnosti. Môže v tomto prípade zamestnávateľ vykonať zamestnancovi ročné zúčtovanie za zdaňovacie obdobie 2014, alebo je daňovník povinný podať daňové priznanie, nakoľko dosiahol zdaniteľný príjem zo zahraničia?
 
Odpoveď
Preplatok na zdravotnom poistení zo zahraničia, ktorý bol vrátený v roku 2014 priamo daňovníkovi, je príjmom plynúcim zo zdrojov v zahraničí. Ak daňovník v roku 2014 dosiahol príjem zo závislej činnosti na území SR a zároveň mu bol vyplatený preplatok na zdravotnom poistení zo zahraničia, potom tento daňovník má povinnosť podať daňové priznanie podľa § 32 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov. Zamestnávateľ v tomto prípade ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti tomuto daňovníkovi nevykoná.