Uplatnenie metódy vyňatia príjmov zo závislej činnosti daňového rezidenta SR plynúcich zo zdrojov v zahraničí (Poľská republika)

Otázka

Je správne, ak daňovník (rezident SR) v prípade uplatnenia metódy vyňatia príjmov zo závislej činnosti zo zdrojov v Poľskej republike vyníma zdaniteľné príjmy (nie základ dane)?

Odpoveď zo dňa 16.04.2019

Podľa § 45 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), ak sa podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia uplatňuje metóda vyňatia príjmov, základom dane alebo daňovou stratou z príjmov podliehajúcich zdaneniu v zahraničí na účely vyňatia príjmov je základ dane vyčíslený z príjmov podľa § 5, § 6 ods. 3 a 4, § 8, základ dane alebo daňová strata vyčíslená podľa § 17 ods. 14 a osobitný základ dane podľa § 7 a 51e.  

Vychádzajúc z predmetného ustanovenia zákona o dani z príjmov uvádzame, že ak v predloženom prípade ide o príjmy zo závislej činnosti plynúce zo zdrojov v zahraničí, na účely uplatnenia metódy vyňatia príjmov sa z „celosvetového“ základu dane z príjmov daňovníka vyníma základ dane z príjmov plynúcich zo zdrojov v zahraničí vypočítaný podľa § 5 ods. 8 zákona o dani z príjmov.

Ak by v opačnom prípade daňovník z „celosvetového“ základu dane vyňal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (nie základ dane) plynúce zo zdrojov v zahraničí, došlo by k neoprávnenému zníženiu základu dane z ostatných zdaniteľných príjmov, a tým k zníženiu výslednej daňovej povinnosti daňovníka.

S ohľadom na množiace sa prípady zneužívania metódy vyňatia príjmov, v podobných prípadoch ako je tento správca dane preveruje, či skutočne ide o príjmy zo závislej činnosti uvedené v § 5 zákona o dani z príjmov.
Ak nejde o takéto príjmy (a nie sú súčasne splnené aj ďalšie podmienky), metóda vyňatia príjmov podľa § 45 ods. 3 písm. c) zákona o dani z príjmov sa neuplatní.