Uplatnenie zamestnaneckej prémie a jej vyplatenie

Zamestnanecká prémia sa uplatňuje vždy až po skončení zdaňovacieho obdobia, a to buď na základe:
  • vykonaného ročného zúčtovania zamestnávateľom - platiteľom dane u tohto zamestnávateľa alebo
  • podaného daňového priznania u ktoréhokoľvek správcu dane - daňového úradu (DÚ), zamestnaneckú prémiu však  na základe podaného daňového priznania vyplatí správca dane - daňový úrad (DÚ) podľa trvalého pobytu  zamestnanca;

Zamestnancovi, ktorému vznikol za príslušné zdaňovacie obdobie nárok na zamestnaneckú prémiu a ktorému zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie, zamestnaneckú prémiu prizná a vyplatí na jeho žiadosť tento zamestnávateľ. Ak boli tomuto zamestnancovi zrazené preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnávateľ pri vykonaní ročného zúčtovania vyplatí preplatok dane a zamestnaneckú prémiu v termíne najneskôr pi vyúčtovaní mzdy za apríl.

Upozornenie:

Pre zdaňovacie obdobie 2018 vypočítaná suma podľa § 32a ods.3 je záporné číslo t.j. v rozpätí posudzovaných príjmov od 2 880 - 5 760 eur nárok na zamestnaneckú prémiu nevzniká.
Tzn., že v tomto prípade si daňovník v podanom daňovom priznaní  uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v sume 3 830,02, vyčísli daň , vyplní tlačivo bez vypĺňania riadkov týkajúcich sa zamestnaneckej prémie a vyčísli preplatok dane.

 

FAQ

Otázka -  Vyplatenie zamestnaneckej prémie
Chcela by som sa spýtať či zamestnaneckú prémiu a daňový bonus z ročného zúčtovania preddavkov za rok 2014 môžem odpočítať od daňovej povinnosti len v mesiaci, kedy ich zamestnávateľ zamestnancovi vyplatil alebo ich môžem postupne odpočítavať od daňovej povinnosti do konca roka 2015.
Odpoveď
Ak je úhrnná suma preddavkov na daň a dane zrazená všetkým zamestnancom nižšia ako úhrnná suma daňového bonusu a zamestnaneckej prémie pre oprávnených zamestnancov, zamestnávateľ vyplatí  zamestnancovi daňový bonus a zamestnaneckú prémiu alebo ich časť do výšky ustanovenej týmto zákonom za príslušný kalendárny mesiac zo svojich prostriedkov. V tomto prípade zamestnávateľ požiada na tlačive Prehľad... po skončení kalendárneho štvrťroka  za príslušné kalendárne mesiace tohto štvrťroka miestne príslušného správcu dane o poukázanie sumy vo výške rozdielu medzi sumou daňového bonusu , zamestnaneckej prémie pre oprávnených zamestnancov a úhrnnou sumou preddavkov na daň a dane, ktoré zrazil všetkým zamestnancom.