Uplatnenie ZP u správcu dane - daňového úradu

Zamestnancovi, ktorému vznikol za príslušné zdaňovacie obdobie nárok na zamestnaneckú prémiu (ZP) a podá daňové priznanie, zamestnaneckú prémiu na jeho žiadosť vyplatí daňový úrad, miestne príslušný podľa trvalého pobytu zamestnanca - daňovníka.

V tlačive daňového priznania si daňovník – zamestnanec musí sám uvádzať nielen výpočet svojej daňovej povinnosti, ale aj výpočet zamestnaneckej prémie.

Žiadosť o vyplatenie ZP je súčasťou tlačiva daňového priznania, konkrétne  za zdaňovacie obdobie r. 2014, podávanom v r. 2015, je to  XI. Oddiel – žiadosť o vyplatenie daňového bonusu, o vrátenie daňového preplatku alebo vyplatenie zamestnaneckej prémie. V tejto časti daňovník – zamestnanec označí  príslušnú žiadosť  podľa predtlače (uvedie do prázdneho okienka x-krížik) – napríklad v tomto prípade vyplní druhú žiadosť :  x Žiadam o vyplatenie zamestnaneckej prémie podľa § 32a zákona ( z riadku 46 alebo rozdiel z r. 74, ak je kladný). Zákonom sa v tomto prípade rozumie zákon NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).  

Správca dane – daňový úrad pri jej vyplatení postupuje ako pri vrátení daňového preplatku.

pri vrátení daňového preplatku správca dane postupuje podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 563/2009 Z. z.  o správe daní (ďalej len „daňový poriadok). Ide konkrétne o postup podľa ustanovenia § 79 daňového poriadku, podľa ktorého vráti preplatok na dani vyšší ako 5€ v lehote do 40 dní odo dňa vzniku daňového preplatku, najskôr po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania.

V prípade, ak ide o zamestnaneckú prémiu, táto sa nepovažuje za daň, preto  minimálny limit 5 € sa pre vrátenie  ZP neuplatňuje.

Upozornenie
Pre zdaňovacie obdobie 2018 vypočítaná suma podľa § 32a ods.3 je záporné číslo t.j. v rozpätí posudzovaných príjmov od 2 880 - 5 760 eur nárok na zamestnaneckú prémiu nevzniká.
Tzn., že v tomto prípade si daňovník v podanom daňovom priznaní  uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v sume 3 830,02, vyčísli daň , vyplní tlačivo bez vypĺňania riadkov týkajúcich sa zamestnaneckej prémie a vyčísli preplatok dane.
 

FAQ

Otázka  – ZP a jej  výška uplatnená v daňovom priznaní v r.2015,  vypočítaná za zdaňovacie obdobie r. 2014
V daňovom priznaní pre fyzické osoby typ A (z príjmov zo závislej činnosti)  za rok 2014  - je vypočítaná výška zamestnaneckej prémie na r. 45 v sume 3,20 EUR.
Daňovník žiada o vyplatenie ZP v sume 3,20 € a o vrátenie daňového preplatku v sume 4,50 €.  Má daňovník nárok na vyplatenie ZP iba v sume vyššej ako 5 € ?
Odpoveď
Správca dane nevráti daňový preplatok v sume nižšej ako 5 eur. Nárok na vrátenie zamestnaneckej prémie má však daňovník aj v prípade, ak je suma nižšia ako 5 €, t.j. správca dane – daňový úrad vráti ZP vo výške  3,20 eur.