Uplatnenie ZP u zamestnávateľa

Zamestnancovi, ktorému vznikol za príslušné zdaňovacie obdobie nárok na zamestnaneckú prémiu a ktorému zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie, zamestnaneckú prémiu na jeho žiadosť vyplatí zamestnávateľ najneskôr pri zúčtovaní mzdy za apríl v roku, v ktorom sa ročné zúčtovanie preddavkov vykoná.

Žiadosť je súčasťou žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania. Zamestnávateľ zodpovedá za výpočet a vyplatenie zamestnaneckej prémie v správnej výške a v stanovenej lehote. Zamestnancovi sa vrátia zamestnávateľom vybrané preddavky na daň a vyplatí sa mu zamestnanecká prémia.
 
Upozornenie
Pre zdaňovacie obdobie 2018 vypočítaná suma podľa § 32a ods.3 je záporné číslo t.j. v rozpätí posudzovaných príjmov od 2 880 - 5 760 eur nárok na zamestnaneckú prémiu nevzniká.
Tzn., že v tomto prípade si daňovník v podanom daňovom priznaní  uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v sume 3 830,02, vyčísli daň , vyplní tlačivo bez vypĺňania riadkov týkajúcich sa zamestnaneckej prémie a vyčísli preplatok dane.

FAQ

Otázka č. 1 – Uplatnenie ZP u zamestnávateľa
Zamestnanec pracoval od januára do augusta 2014, pri vyplácaní príjmov mu boli zrážané preddavky na daň. Môže zamestnanec požiadať o vykonanie ročného zúčtovania a tiež o vyplatenie zamestnaneckej prémie ?
Odpoveď
Zamestnanec má možnosť pri splnení všetkých zákonných podmienok uplatniť si nárok na zamestnaneckú prémiu za príslušné kalendárne mesiace ( január až august 2014).

Otázka č. 2 – Uplatnenie ZP u zamestnávateľa
Ako má postupovať zamestnanec v prípade, ak mu počas roka zamestnávateľ uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane a na konci roka vzhľadom na splnenie podmienok požiada o zamestnaneckú prémiu ?
Odpoveď
Ak bola zamestnancovi počas zdaňovacieho obdobia uplatňovaná nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka a po ukončení roka si zamestnanec uplatní nárok na zamestnaneckú prémiu, uvedie túto skutočnosť v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň.