Účtovné sústavy

Účtovná jednotka môže účtovať v sústave

  • jednoduchého účtovníctva a
  • v sústave podvojného účtovníctva.

V sústave jednoduchého účtovníctva môžu účtovať

  • podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní do obchodného registra,
  • fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov;
  • občianske združenie,  jeho organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu, organizačné zložky Matice slovenskej, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb,  spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie a neziskové organizácie  poskytujúce všeobecne prospešné služby, ak nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom  účtovnom období 200 000 eur, ak nie sú subjektom verejnej správy,
  • cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu, ak nepodnikajú;

Ostatné účtovné jednotky musia účtovať v sústave podvojného účtovníctva.

Pri vedení jednoduchého alebo podvojného účtovníctva sú účtovné jednotky povinné postupovať podľa opatrení, ktoré vydáva Ministerstvo financií SR a zverejňuje ich na svojej internetovej stránke www.finance.gov.sk; v časti Dane, clá a účtovníctvo, Účtovníctvo a audit, Legislatíva SR. 

 

FAQ

Otázka č. 1 – Fyzická osoba a účtovná jednotka

Fyzická osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, si chce výdavky uplatňovať percentom z príjmov. Musí viesť jednoduché účtovníctvo?

Odpoveď 

Ak si daňovník neuplatní daňové výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmu, ale ich uplatní percentom z príjmov alebo bude viesť daňovú evidenciu podľa zákona o dani z príjmov, nepovažuje sa za účtovnú jednotku a zákon o účtovníctve sa na neho nevzťahuje okrem jednej výnimky a to § 10 ods. 1 písm. a) až d) zákona o účtovníctve, v ktorom sú ustanovené základné náležitosti účtovného dokladu.

Otázka č. 2 – Vedenie účtovníctva v poľovníckych združeniach

Môže poľovnícke združenie účtovať v jednoduchom účtovníctve?  

Odpoveď

V sústave jednoduchého účtovníctva pre neziskové organizácie môže účtovať aj poľovnícke združenie v prípade, ak nepodniká a ak jeho príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 €. Ak by poľovnícke združenie podnikalo, musí viesť podvojné účtovníctvo pre neziskové organizácie a to bez ohľadu na výšku príjmov z podnikania. Ak by nepodnikalo, ale jeho príjmy presiahnu sumu 200 000 € za účtovné obdobie, od nasledujúceho účtovného obdobia musí účtovať v podvojnom účtovníctve pre  neziskové organizácie. 

Otázka č. 3 – Vedenie účtovníctva v cirkevnej spoločnosti 

Cirkevná spoločnosť je poberateľom dotácie zo štátneho rozpočtu. Musí viesť podvojné účtovníctvo?

Odpoveď

Cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, môžu účtovať v jednoduchom účtovníctve pre neziskové organizácie v prípade, že nepodnikajú. Ak by podnikali, musia viesť podvojné účtovníctvo pre neziskové organizácie. Cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu, môžu viesť jednoduché účtovníctvo pre neziskové organizácie aj vtedy, ak sú príjemcom dotácii (grantov) zo štátneho rozpočtu.