Účtovné sústavy

Účtovná jednotka môže účtovať v sústave

  • jednoduchého účtovníctva a
  • v sústave podvojného účtovníctva.

V sústave jednoduchého účtovníctva môžu účtovať

  1. fyzická osoba [§ 1 ods. 1 písm. a) bod 3], - zahraničných fyzických osôb3a) a slovenských fyzických osôb, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov podľa osobitného predpisu4) okrem zahraničných fyzických osôb a slovenských fyzických osôb, ktoré vedú daňovú evidenciu podľa osobitného predpisu,4a) pričom slovenskou fyzickou osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt4aa) na území Slovenskej republiky
  2. občianske združenie, jeho organizačné jednotky, ak konajú vo svojom mene, organizačné zložky Matice slovenskej, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby; ak nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur, ak nie sú subjektom verejnej správy,5)
  3. cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu; ak nepodnikajú.

Ostatné účtovné jednotky musia účtovať v sústave podvojného účtovníctva.

Pri vedení jednoduchého alebo podvojného účtovníctva sú účtovné jednotky povinné postupovať podľa opatrení, ktoré vydáva Ministerstvo financií SR a zverejňuje ich na svojej internetovej stránke www.finance.gov.sk; v časti Dane, clá a účtovníctvo, Účtovníctvo a audit, Legislatíva SR. 

_____

Odvolávky

3a)     § 21 ods. 4 písm. a) Obchodného zákonníka. 

4)        Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

4a)      § 6 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

4aa)    § 3 zákona  č. 253/1998 Z. z.  o hlásení pobytu občanov  Slovenskej republiky  a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

           § 42 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých

5)       § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých   zákonov.

 

FAQ

Otázka č. 1 – Fyzická osoba a účtovná jednotka

Fyzická osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, si chce výdavky uplatňovať percentom z príjmov. Musí viesť jednoduché účtovníctvo?

Odpoveď 

Ak si daňovník neuplatní daňové výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmu, ale ich uplatní percentom z príjmov alebo bude viesť daňovú evidenciu podľa zákona o dani z príjmov, nepovažuje sa za účtovnú jednotku a zákon o účtovníctve sa na neho nevzťahuje okrem jednej výnimky a to § 10 ods. 1 písm. a) až d) zákona o účtovníctve, v ktorom sú ustanovené základné náležitosti účtovného dokladu.

Otázka č. 2 – Vedenie účtovníctva v poľovníckych združeniach

Môže poľovnícke združenie účtovať v jednoduchom účtovníctve?  

Odpoveď

V sústave jednoduchého účtovníctva pre neziskové organizácie môže účtovať aj poľovnícke združenie v prípade, ak nepodniká a ak jeho príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 €. Ak by poľovnícke združenie podnikalo, musí viesť podvojné účtovníctvo pre neziskové organizácie a to bez ohľadu na výšku príjmov z podnikania. Ak by nepodnikalo, ale jeho príjmy presiahnu sumu 200 000 € za účtovné obdobie, od nasledujúceho účtovného obdobia musí účtovať v podvojnom účtovníctve pre  neziskové organizácie. 

Otázka č. 3 – Vedenie účtovníctva v cirkevnej spoločnosti 

Cirkevná spoločnosť je poberateľom dotácie zo štátneho rozpočtu. Musí viesť podvojné účtovníctvo?

Odpoveď

Cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, môžu účtovať v jednoduchom účtovníctve pre neziskové organizácie v prípade, že nepodnikajú. Ak by podnikali, musia viesť podvojné účtovníctvo pre neziskové organizácie. Cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu, môžu viesť jednoduché účtovníctvo pre neziskové organizácie aj vtedy, ak sú príjemcom dotácii (grantov) zo štátneho rozpočtu.

 

Otázka č. 4 – Vedenie jednoduchého účtovníctva fyzickej osoby, po výmaze z OR 

V akej účtovnej sústave môžu účtovať zahraničné fyzické osoby  (FO) po 1.10.2020, od kedy sa už povinne tieto osoby  nezapisujú do Obchodného registra (OR). V § 768s ods. 2 Obchodného zákonníka je ustanovené, že registrový súd vymaže z OR dotknuté osoby, neustanovuje  však lehotu kedy tak urobí a tiež nešpecifikuje, či právne účinky tohto výmazu nadobudnú dňom 1.10.2020 v súlade so zmenou v zákone alebo tieto účinky nastanú až dňom skutočného fyzického výmazu z OR. 

Odpoveď

Od 1.10.2020 sa v súvislosti so zákonom č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  podľa § 27 ods. 2 vedú v OR taxatívne vymedzené osoby, pričom zahraničné FO (podniky a organizačné zložky podnikov zahraničných FO) medzi tieto osoby nepatria.

Ustanovenie § 768s Obchodného zákonníka zavádza povinnosť registrového súdu (v účinnosti s Ministerstvom spravodlivosti SR) vymazať z OR "staré právne entity", pre ktoré spojenie s obchodným registrom stratilo opodstatnenie. Medzi tieto entity patria aj podniky a organizačné zložky podnikov zahraničných FO [§ 768s ods. 2 písm. a) tretí bod Obchodného zákonníka].

Podľa § 768s ods. 3 Obchodného zákonníka zoznam zapísaných osôb, ktoré sa majú podľa § 768s ods. 2 vymazať z OR, Ministerstvo spravodlivosti SR zverejní po dobu šiestich mesiacov v Obchodnom vestníku.

Zákon taktiež uvádza výnimku, kedy počas šesťmesačnej doby zverejnenia zoznamu v Obchodnom vestníku môže byť namietané, že osoba zverejnená v zozname na výmaz nemá byť vymazaná z OR. Podľa vyjadrenia Ministerstva spravodlivosti SR ide o prípady, ktoré spĺňajú predpoklady uvedené v § 768s ods. 4 Obchodného zákonníka, a to ak voči zapísanej osobe prebieha konkurzné konanie (v takom prípade postupuje registrový súd podľa jeho výsledku) alebo ak osoba, ktorá preukáže právny záujem na likvidácii, navrhne ustanovenie likvidátora a zloží preddavok na likvidáciu v lehote podľa § 768s ods. 3 Obchodného zákonníka (šesť mesiacov od zverejnenia v Obchodnom vestníku), prípadne ak registrový súd na odôvodnený návrh zapísanej osoby podaný v lehote podľa § 768s ods. 3 Obchodného zákonníka rozhodne, že zapísaná osoba je uvedená v zozname nedôvodne.

Pokiaľ ide o osoby podľa § 768s ods. 2 písm. a) Obchodného zákonníka, k zverejneniu zoznamu došlo napríklad dňa 1.12.2020 (číslo zverejnenia 231/2020) a 23.12.2020 (číslo zverejnenia 247/2020). Od  dátumu zverejnenia je možné, ako je vyššie uvedené, namietať po dobu šiestich mesiacov, že osoba v zozname na výmaz nemá byť z OR vymazaná. Po uplynutí šesť mesačnej lehoty následne registrový súd v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR vymaže osoby, zverejnené v zozname na výmaz z OR.

Podľa § 36 Obchodného zákonníka  podnikatelia zapísaní v OR účtujú v sústave podvojného účtovníctva o stave a pohybe obchodného majetku a záväzkov, čistého obchodného imania, o nákladoch, výnosoch a zisku alebo strate podniku.  

Ak zahraničné FO, prípadne akýkoľvek podnikatelia, sú k 1.1.2021 zapísaní v OR (i keď plynie lehota podľa § 768s Obchodného zákonníka), je splnená „podmienka“ ustanovená v § 36 Obchodného zákonníka, preto aj od 1.1.2021 musia tieto osoby viesť podvojné účtovníctvo.   Prechod zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníctva je v zmysle § 9 ods. 3 zákona o účtovníctve možný len od prvého dňa účtovného obdobia nasledujúceho po účtovnom období, v ktorom účtovná jednotka zistila skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zmenu účtovnej sústavy, tzn. v uvedenom prípade od 1.1.2022; povinnosť viesť podvojné účtovníctvo majú počas celého účtovného (zdaňovacieho) obdobia roku 2021.
Od 1.1.2022 sa zahraničná FO nezapísaná v OR môže rozhodnúť, ak spĺňa podmienky ustanovené v § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov, že neuplatní preukázateľné daňové výdavky, prípadne uplatní preukázateľné daňové výdavky podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov. V takomto prípade prestáva byť účtovnou jednotkou.