Účtovné sústavy

Účtovná jednotka môže účtovať v sústave

  • jednoduchého účtovníctva a
  • v sústave podvojného účtovníctva.

V sústave jednoduchého účtovníctva môžu účtovať

  • podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní do obchodného registra,
  • fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov;
  • občianske združenie,  jeho organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu, organizačné zložky Matice slovenskej, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb,  spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie a neziskové organizácie  poskytujúce všeobecne prospešné služby, ak nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom  účtovnom období 200 000 eur, ak nie sú subjektom verejnej správy,
  • cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu, ak nepodnikajú;

Ostatné účtovné jednotky musia účtovať v sústave podvojného účtovníctva.

Pri vedení jednoduchého alebo podvojného účtovníctva sú účtovné jednotky povinné postupovať podľa opatrení, ktoré vydáva Ministerstvo financií SR a zverejňuje ich na svojej internetovej stránke www.finance.gov.sk; v časti Dane, clá a účtovníctvo, Účtovníctvo a audit, Legislatíva SR. 

 

FAQ

Otázka č. 1 – Fyzická osoba a účtovná jednotka

Fyzická osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, si chce výdavky uplatňovať percentom z príjmov. Musí viesť jednoduché účtovníctvo?

Odpoveď 

Ak si daňovník neuplatní daňové výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmu, ale ich uplatní percentom z príjmov alebo bude viesť daňovú evidenciu podľa zákona o dani z príjmov, nepovažuje sa za účtovnú jednotku a zákon o účtovníctve sa na neho nevzťahuje okrem jednej výnimky a to § 10 ods. 1 písm. a) až d) zákona o účtovníctve, v ktorom sú ustanovené základné náležitosti účtovného dokladu.

Otázka č. 2 – Vedenie účtovníctva v poľovníckych združeniach

Môže poľovnícke združenie účtovať v jednoduchom účtovníctve?  

Odpoveď

V sústave jednoduchého účtovníctva pre neziskové organizácie môže účtovať aj poľovnícke združenie v prípade, ak nepodniká a ak jeho príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 €. Ak by poľovnícke združenie podnikalo, musí viesť podvojné účtovníctvo pre neziskové organizácie a to bez ohľadu na výšku príjmov z podnikania. Ak by nepodnikalo, ale jeho príjmy presiahnu sumu 200 000 € za účtovné obdobie, od nasledujúceho účtovného obdobia musí účtovať v podvojnom účtovníctve pre  neziskové organizácie. 

Otázka č. 3 – Vedenie účtovníctva v cirkevnej spoločnosti 

Cirkevná spoločnosť je poberateľom dotácie zo štátneho rozpočtu. Musí viesť podvojné účtovníctvo?

Odpoveď

Cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, môžu účtovať v jednoduchom účtovníctve pre neziskové organizácie v prípade, že nepodnikajú. Ak by podnikali, musia viesť podvojné účtovníctvo pre neziskové organizácie. Cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu, môžu viesť jednoduché účtovníctvo pre neziskové organizácie aj vtedy, ak sú príjemcom dotácii (grantov) zo štátneho rozpočtu.

 

Otázka č. 4 – Vedenie jednoduchého účtovníctva fyzickej osoby, po výmaze z OR 

V akej účtovnej sústave môžu účtovať zahraničné fyzické osoby  (FO) po 1.10.2020, od kedy sa už povinne tieto osoby  nezapisujú do Obchodného registra (OR). V § 768s ods. 2 Obchodného zákonníka je ustanovené, že registrový súd vymaže z OR dotknuté osoby, neustanovuje  však lehotu kedy tak urobí a tiež nešpecifikuje, či právne účinky tohto výmazu nadobudnú dňom 1.10.2020 v súlade so zmenou v zákone alebo tieto účinky nastanú až dňom skutočného fyzického výmazu z OR. 

Odpoveď

Od 1.10.2020 sa v súvislosti so zákonom č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  podľa § 27 ods. 2 vedú v OR taxatívne vymedzené osoby, pričom zahraničné FO (podniky a organizačné zložky podnikov zahraničných FO) medzi tieto osoby nepatria.

 

Ustanovenie § 768s Obchodného zákonníka zavádza povinnosť registrového súdu (v účinnosti s Ministerstvom spravodlivosti SR) vymazať z OR "staré právne entity", pre ktoré spojenie s obchodným registrom stratilo opodstatnenie. Medzi tieto entity patria aj podniky a organizačné zložky podnikov zahraničných FO [§ 768s ods. 2 písm. a) tretí bod Obchodného zákonníka].

Podľa § 768s ods. 3 Obchodného zákonníka zoznam zapísaných osôb, ktoré sa majú podľa § 768s ods. 2 vymazať z OR, Ministerstvo spravodlivosti SR zverejní po dobu šiestich mesiacov v Obchodnom vestníku.

 

Zákon taktiež uvádza výnimku, kedy počas šesťmesačnej doby zverejnenia zoznamu v Obchodnom vestníku môže byť namietané, že osoba zverejnená v zozname na výmaz nemá byť vymazaná z OR. Podľa vyjadrenia Ministerstva spravodlivosti SR ide o prípady, ktoré spĺňajú predpoklady uvedené v § 768s ods. 4 Obchodného zákonníka, a to ak voči zapísanej osobe prebieha konkurzné konanie (v takom prípade postupuje registrový súd podľa jeho výsledku) alebo ak osoba, ktorá preukáže právny záujem na likvidácii, navrhne ustanovenie likvidátora a zloží preddavok na likvidáciu v lehote podľa § 768s ods. 3 Obchodného zákonníka (šesť mesiacov od zverejnenia v Obchodnom vestníku), prípadne ak registrový súd na odôvodnený návrh zapísanej osoby podaný v lehote podľa § 768s ods. 3 Obchodného zákonníka rozhodne, že zapísaná osoba je uvedená v zozname nedôvodne.

 

Pokiaľ ide o osoby podľa § 768s ods. 2 písm. a) Obchodného zákonníka, k zverejneniu zoznamu došlo napríklad dňa 1.12.2020 (číslo zverejnenia 231/2020) a 23.12.2020 (číslo zverejnenia 247/2020). Od  dátumu zverejnenia je možné, ako je vyššie uvedené, namietať po dobu šiestich mesiacov, že osoba v zozname na výmaz nemá byť z OR vymazaná. Po uplynutí šesť mesačnej lehoty následne registrový súd v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR vymaže osoby, zverejnené v zozname na výmaz z OR.

 

Podľa § 36 Obchodného zákonníka  podnikatelia zapísaní v OR účtujú v sústave podvojného účtovníctva o stave a pohybe obchodného majetku a záväzkov, čistého obchodného imania, o nákladoch, výnosoch a zisku alebo strate podniku.  

 

Ak zahraničné FO, prípadne akýkoľvek podnikatelia, sú k 1.1.2021 zapísaní v OR (i keď plynie lehota podľa § 768s Obchodného zákonníka), je splnená „podmienka“ ustanovená v § 36 Obchodného zákonníka, preto aj od 1.1.2021 musia tieto osoby viesť podvojné účtovníctvo.   Prechod zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníctva je v zmysle § 9 ods. 3 zákona o účtovníctve možný len od prvého dňa účtovného obdobia nasledujúceho po účtovnom období, v ktorom účtovná jednotka zistila skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zmenu účtovnej sústavy, tzn. v uvedenom prípade od 1.1.2022; povinnosť viesť podvojné účtovníctvo majú počas celého účtovného (zdaňovacieho) obdobia roku 2021.
Od 1.1.2022 sa zahraničná FO nezapísaná v OR môže rozhodnúť, ak spĺňa podmienky ustanovené v § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov, že neuplatní preukázateľné daňové výdavky, prípadne uplatní preukázateľné daňové výdavky podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov. V takomto prípade prestáva byť účtovnou jednotkou.