Prechod z JU na PU

Účtovná jednotka (fyzická osoba podnikateľ) účtujúca v jednoduchom účtovníctve, ak musí účtovať v sústave podvojného účtovníctva alebo bude účtovať v sústave podvojného účtovníctva, ak sa tak dobrovoľne rozhodne, musí vykonať prechod z JÚ na PÚ. A naopak, ak účtovná jednotka fyzická osoba podnikateľ nebude mať povinnosť účtovať v PÚ alebo dobrovoľne sa rozhodne znova prejsť na JÚ, musí vykonať prechod z PÚ na JÚ. Prechod medzi sústavami sa uskutočňuje vždy len k prvému dňu účtovného obdobia. 

FAQ

Otázka č. 1 – Právny predpis upravujúci prechod z JÚ na PÚ a naopak    

SZČO vznikla od 1.1.2014  povinnosť zo zákona viesť podvojné účtovníctvo. Existuje nejaký pokyn, ako postupovať pri prechode z JÚ na podvojné účtovníctvo?                                                                                                                                                                                                               Odpoveď                                                                                                                                                                                                       Prechod z jednoduchého účtovníctva na podvojné a naopak upravuje Opatrenie Ministerstva financií SR č. 21 378/2003-92 v znení neskorších predpisov, ktoré je zverejnené na stránkach MF SR www.finance.gov.sk; v časti Dane, clá a účtovníctvo, Účtovníctvo a audit, Legislatíva SR. 

Otázka č. 2 – Účtovanie nákladov a výnosov z titulu prechodu z JÚ na PÚ                                                                                                    V roku 2013 spoločnosť viedla jednoduché účtovníctvo, niektoré náklady ako telefón, služby týkajúce sa roku 2013 boli uhradené až v roku 2014. Teda do nákladov v jednoduchom  účtovníctve za rok 2013 sa nedostali. Môžem ich zahrnúť do nákladov v roku 2014, pri zmene metódy z jednoduchého účtovníctva na podvojné?                                                                                                                                     Odpoveď                                                                                                                                                                                                           Akým spôsobom sa do podvojného účtovníctva prevedú pohľadávky a záväzky je ustanovené v § 3 opatrenia, podľa ktorého sa prechod z JÚ na PÚ musí vykonať. Pohľadávky, ktoré sa pri svojom vzniku účtujú v sústave podvojného účtovníctva súvzťažne s účtom výnosu, sa pri prechode z JÚ na PÚ zaúčtujú na ťarchu účtu 491-Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa a v prospech účtu 648-Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Záväzky, ktoré sa v sústave podvojného účtovníctva účtujú pri vzniku záväzku súvzťažne s účtom nákladu, sa pri prechode z JÚ na PÚ zaúčtujú na ťarchu účtu 548-Ostatné náklady na hospodársku činnosť a v prospech účtu 491.

V opatrení sú uvedené aj ďalšie požiadavky, ktoré musia účtovné jednotky pri prechode z JÚ na PÚ  dodržať (napr. ako sa zaúčtujú odplatne obstarané zásoby, ak ich obstaranie bolo v JÚ uhradené, atď.).

Z uvedeného vyplýva, že z titulu prevodu pohľadávok, záväzkov, zásob a pod. z JÚ na PÚ z roku 2013 do roku 2014 základ dane účtovnej jednotky bude ovplyvnený za účtovné obdobie roka 2014.                                                                                                                            

Otázka č. 3 – Prechod z JÚ na PÚ u neziskových účtovných jednotiek                                                                                                          Neziskovej organizácií vznikla od 1.1.2014  povinnosť zo zákona viesť podvojné účtovníctvo. Existuje nejaký pokyn, ako postupovať pri prechode z JÚ na PÚ?                                                                                                                                                                                Odpoveď                                                                                                                                                                                                        Účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania, pri prechode z JÚ na PÚ a pri prechode z PÚ na JÚ postupujú podľa Opatrenia Ministerstva financií  SR č. 17 599/2003-92 v znení neskorších predpisov. Opatrenie je zverejnené na internetovej stránke MF SR www.finance.gov.sk; v časti Dane, clá a účtovníctvo, Účtovníctvo a audit, Legislatíva SR.