Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Prepočítací kurz > Prepočítací kurz daňovníka, ktorý nie je účtovnou jednotkou (zamestnanec)

Prepočítací kurz daňovníka, ktorý nie je účtovnou jednotkou (zamestnanec)

Daňovník, ktorý poberal zdaniteľné príjmy zo zdrojov mimo územia Slovenskej republiky v inej ako v platnej mene na území Slovenskej republiky, je povinný podľa § 31 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov tieto prepočítať na eurá platným kurzom Európskej centrálnej banky, alebo Národnej banky Slovenska.

Informácie o kurzoch jednotlivých mien je možné získať na internetovej stránke www.nbs.sk.


Daňovník, ktorý nie je účtovnou jednotkou, sa môže rozhodnúť na prepočet príjmov v cudzej mene použiť jeden z nasledovných kurzov:

  • priemerný kurz za kalendárny mesiac, v ktorom bol poskytnutý príjem, alebo
  • kurz platný v deň, v ktorom bol prijatý príjem v cudzej mene alebo bol pripísaný bankou, alebo
  • ročný priemerný kurz za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie, alebo
  • priemer z priemerných mesačných kurzov za kalendárne mesiace, v ktorých daňovník poberal príjmy za ktoré podáva daňové priznanie.

Na prepočet výdavkov sa použije primerane rovnaký postup ako pri príjmoch, teda kurz platný v zdaňovacom období, v ktorom boli výdavky vynaložené.

 


FAQ

Otázka č. 1 – Prepočítací kurz zamestnanca dosiahnutého v Českej republike
Daňovník v období mesiacov február, marec a apríl  2022 pracoval v Českej republike, pričom príjem zo zamestnania mu bol vyplatený v každom mesiaci vo výške 20 000,00 českých korún vždy  v 15. deň v mesiaci. Ako prepočíta na menu euro svoj dosiahnutý príjem zo zahraničia?
Odpoveď
Dosiahnutý príjem môže prepočítať nasledovnými spôsobmi:

  • priemernými kurzami za mesiace, kedy boli výplaty realizované, t. j. priemernými mesačnými kurzami platnými za mesiac február, marec a apríl 2022,
  • kurzami českej koruny k euru platnými v deň prijatia príjmu, teda dňa 15. februára 2022 , 15. marca 2022  a kurzom platným dňa 15.apríla 2022,.
  • celý dosiahnutý príjem vo výške 60 000 českých korún prepočíta ročným priemerným kurzom za rok 2022,
  • dosiahnutý príjem vo výške 60 000 českých korún prepočíta priemerným kurzom vypočítaným z priemerných mesačných kurzov za mesiace február, marec, a apríl 2022