Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Prepočítací kurz > Prepočítací kurz účtovnej jednotky

Prepočítací kurz účtovnej jednotky

Daňovník, ktorý poberal zdaniteľné príjmy zo zdrojov mimo územia Slovenskej republiky v inej ako v platnej mene na území Slovenskej republiky, je povinný podľa § 31 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov tieto prepočítať na eurá platným kurzom Európskej centrálnej banky, alebo Národnej banky Slovenska.


Informácie o kurzoch jednotlivých mien je možné získať na internetovej stránke www.nbs.sk.
 

Daňovník, ktorý je účtovnou jednotkou, na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo NBS platný ku dňu, ku ktorému je uplatnený daňovníkom v účtovníctve (zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov).

 

FAQ


Otázka č. 1 - Prepočítací kurz účtovnej jednotky (podnikateľa)
Daňovník dňa 24.4.2019 prijal na bankový účet vedený v USD sumu vo výške 21 200 USD (úhrada pohľadávky). Ako prepočíta obdržaný príjem?
Odpoveď
Prijatú úhradu daňovník prepočíta v súlade s § 24 ods. 2 písm. a) zákona o účtovníctve referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu t.j. zo dňa 23.4.2019. Kurz NBS dňa 23.4.2019 bol vo výške 1,1245 USD/EUR.
Výpočet: 21 200 USD : 1,1245 = 18 852,82 eura (po matematickom zaokrúhlení).