Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Prepočítací kurz > Prepočítací kurz účtovnej jednotky

Prepočítací kurz účtovnej jednotky

Daňovník, ktorý poberal zdaniteľné príjmy zo zdrojov mimo územia Slovenskej republiky v inej ako v platnej mene na území Slovenskej republiky, je povinný podľa § 31 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov tieto prepočítať na eurá platným kurzom Európskej centrálnej banky, alebo Národnej banky Slovenska.


Informácie o kurzoch jednotlivých mien je možné získať na internetovej stránke www.nbs.sk.
 

Daňovník, ktorý je účtovnou jednotkou, na prepočet cudzej meny na eurá použije podľa § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis (zákon o bankách alebo zákon o cenných papieroch). 

 

FAQ

Otázka č. 1 - Prepočítací kurz účtovnej jednotky (podnikateľa)
Daňovník dňa 24.4.2021 prijal na bankový účet vedený v USD sumu vo výške 21 200 USD (úhrada pohľadávky). Ako prepočíta obdržaný príjem?
Odpoveď
Prijatú úhradu daňovník prepočíta v súlade s § 24 ods. 2 písm. a) zákona o účtovníctve referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu t. j. zo dňa 23.4.2021. Kurz NBS dňa 23.4.2021 bol vo výške 1,2066 USD/EUR.
Výpočet: 21 200 USD : 1,2066 = 17 570,03 eura (po matematickom zaokrúhlení).