Úvod > Daň z príjmov - Medzinárodné zdaňovanie > Zdaňovanie príjmov nerezidentov SR plynúcich zo zdrojov na území SR > Registrácia na daň z príjmov > Registračná povinnosť nerezidentnej FO z dôvodu výkonu inej samostatnej zárobkovej činnosti na území SR alebo prenájmu nehnuteľnosti na území SR

Registračná povinnosť nerezidentnej FO z dôvodu výkonu inej samostatnej zárobkovej činnosti na území SR alebo prenájmu nehnuteľnosti na území SR

Podľa § 49a ods. 2 zákona o dani z príjmov fyzická osoba, ktorá nie je registrovaná podľa odseku 1, je povinná v lehote do konca  kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom na území Slovenskej republiky začala vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo v ktorom na území Slovenskej republiky prenajala nehnuteľnosť okrem pozemku, požiadať správcu dane o registráciu.

 
FAQ
Otázka č. 21– Rakúsky rezident prenajíma nehnuteľnosť v SR
Rezident, ktorý je na daňové účely rezidentom Rakúska, na území SR dosahuje len príjmy z prenájmu nehnuteľnosti (bytu), ktorá je umiestnená na našom území. Má povinnosť sa z tohto dôvodu registrovať na daňovom úrade v SR?
Odpoveď
FO, ktorá na území Slovenskej republiky prenajala nehnuteľnosť okrem pozemku, je povinná požiadať správcu dane (daňový úrad) o registráciu, a to v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom prenajala predmetnú nehnuteľnosť.