Úvod > Daň z príjmov - Medzinárodné zdaňovanie > Zdaňovanie príjmov nerezidentov SR plynúcich zo zdrojov na území SR > Registrácia na daň z príjmov > Registračná povinnosť nerezidentnej FO a PO z dôvodu získania oprávnenia alebo povolenia na vykonávanie činností na území SR

Registračná povinnosť nerezidentnej FO a PO z dôvodu získania oprávnenia alebo povolenia na vykonávanie činností na území SR

V zmysle § 49a  ods. 1 zákona o dani z príjmov fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na území SR získa povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie, je povinná požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom získala povolenie alebo oprávnenie na podnikanie. Na účely tohto zákona sa dňom získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie považuje deň, keď je fyzická osoba alebo právnická osoba podľa osobitných predpisov oprávnená začať podnikať na území Slovenskej republiky.

 
FAQ
           
Otázka – Český rezident získal slovenské oprávnenie na podnikanie
Český rezident, z dôvodu vykonávania podnikateľskej činnosti na území SR, získal na tomto území oprávnenie na podnikanie (IČO). Má tento daňovník povinnosť registrovať sa na DIČ?
Odpoveď
Áno, nakoľko podľa § 49a ods. 1 zákona o dani z príjmov fyzická osoba, ktorá na území SR získa oprávnenie na podnikanie, je povinná požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom získala povolenie alebo oprávnenie na podnikanie. Na účely tohto zákona sa dňom získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie považuje deň, keď je fyzická osoba alebo právnická osoba podľa osobitných predpisov oprávnená začať podnikať na území SR.