Úvod > Daň z príjmov - Medzinárodné zdaňovanie > Zdaňovanie príjmov nerezidentov SR plynúcich zo zdrojov na území SR > Registrácia na daň z príjmov > Registračná povinnosť a oznamovacia povinnosť stálej prevádzkarne nerezidentnej FO a PO

Registračná povinnosť a oznamovacia povinnosť stálej prevádzkarne nerezidentnej FO a PO

V zmysle ustanovenia § 49a ods. 5 zákona o dani z príjmov ak fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je registrovaná podľa odsekov 1 až 3, vznikla na území SR stála prevádzkareň, je povinná požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla stála prevádzkareň. Ak táto fyzická osoba alebo právnická osoba už je registrovaná podľa odsekov 1 až 3, je povinná správcovi dane oznámiť vznik stálej prevádzkarne v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom tejto fyzickej osobe alebo právnickej osobe vznikla stála prevádzkareň. Oznámenie o vzniku stálej prevádzkarne sa podáva na tlačive uverejnenom na stránke FR SR.
 
FAQ
 
Otázka – Poľský rezident má stálu prevádzkareň na území SR
Poľský rezident si na území SR otvoril kanceláriu, v ktorej začne poskytovať poradenské služby v oblasti IT technológii. Plánuje túto činnosť vykonávať v SR minimálne dva roky. Je povinný sa z tohto dôvodu registrovať v SR?
Odpoveď
V predloženom prípade sa dá konštatovať, že daňovému rezidentovi Poľska vznikne na území SR stála prevádzkareň. Z tohto dôvodu je podľa § 49a ods. 5 zákona o dani z príjmov povinný v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom mu na našom území vznikla stála prevádzkareň, požiadať správcu dane o registráciu (ak nie je registrovaný podľa ods. 1 a 2 tohto ustanovenia).
Stála prevádzkareň v tomto prípade daňovníkovi vznikne od začiatku vykonávania činností na území SR.