Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Základ dane > Príjem zdaňovaný zrážkou > Účtovanie dane z príjmov pri príjmoch vyberaných zrážkou

Účtovanie dane z príjmov pri príjmoch vyberaných zrážkou

Daň z príjmu, ktorý je zdaňovaný zrážkou  a zároveň  je vybratím tejto zrážky   tento príjem považovaný za príjem so splnenou  daňovou  povinnosťou,  účtuje účtovná jednotka  túto daň z príjmu  v súlade s § 73 ods. 1  postupov účtovania na účet 591- Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti AÚ. Ak sa daň z príjmov vybraná zrážkou považuje za preddavok, potom sa táto daň účtuje podľa § 52 postupov účtovania na účte 341-Daň z príjmov.
 
FAQ
 
Príklad č. 1 – Účtovanie dane z úrokov z bankového bežného účtu
Otázka
Ako a kedy sa má zaúčtovať prijatý úrok pripísaný na bežný účet k 31.12.2023 v sume zníženej o daň z príjmov, ktorá je vyberaná zrážkou.
Odpoveď
V časovej a vecnej súvislosti zaúčtuje účtovná jednotka tento účtovný prípad nasledovne:
-          Úroky v hrubej sume     221/662
-          Zrazená daň z príjmov 591 AÚ/221.
Zaúčtované výnosy z úrokov sú súčasťou výsledku hospodárenia a preto je ich potrebné vyňať zo základu dane, nakoľko je tento príjem zdanený zrážkou, ktorej vybratím sa tento príjem považuje za príjem so splnenou daňovou povinnosťou.