Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Základ dane > Príjem zdaňovaný zrážkou > Úprava základu dane pri príjmoch vyberaných zrážkou

Úprava základu dane pri príjmoch vyberaných zrážkou

Do základu dane sa nezahŕňa daň vyberaná zrážkou, pri ktorej je splnená daňová povinnosť alebo pri ktorej daňovník nevyužil možnosť odpočítať daň vyberanú zrážkou ako preddavok na daň v nadväznosti na § 17 ods.3 písm. a) zákona o dani z príjmov. V prípade tuzemských daňovníkov je takmer vo všetkých prípadoch príjmov zdaňovaných zrážkovou daňou  platiteľom, ktoré sú  uvedené  v § 43 zákona o dani z príjmov, daňová povinnosť vysporiadaná. Výnimku tvoria len príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia), u ktorých sa daň vyberaná zrážkou platiteľom považuje za preddavok na daň, ktorý si môže daňovník ako príjemca  započítať na výslednú daňovú povinnosť v podanom daňovom priznaní.

FAQ
 
Otázka č.1 – Zrážková daň zrazená  platiteľom, ak je vysporiadaná daňová povinnosť
Tuzemská obchodná spoločnosť má termínovaný vklad v banke, na ktorom jej banka pravidelne polročne pripisuje úroky vo výške 200 €, ktoré sú zdaniteľným výnosom spoločnosti. Ako uvedenú transakciu zahrnie spoločnosť - daňovník,  ako príjemca úrokových výnosov do daňového priznania ?
Odpoveď
Pretože ide o príjem vyberaný zrážkovou daňou platiteľom, u ktorého je daňová povinnosť zrazením a  odvedením dane platiteľom vysporiadaná, spoločnosť zaúčtuje  príjem zdaňovaný zrážkovou daňou do výnosov v plnej výške 400 € za rok 2023(budú súčasťou výsledku hospodárenia za príslušné zdaňovacie obdobie a teda aj súčasťou riadku 100 tlačiva DP právnických osôb). Pri transformácii výsledku hospodárenia na základ dane spoločnosť uvedie plnú sumu  úrokov vo výške 400 € (nezníženú o daň vyberanú zrážkou) na riadku 210 tlačiva DP právnických osôb ako položku znižujúcu výsledok hospodárenia. Daň z úrokov zrazená platiteľom- bankou sadzbou dane 19 % (čo je suma 76 €), pri ktorej sa daňová povinnosť považuje za vysporiadanú sa účtuje na účte 591- Splatná daň z príjmov, tento účet nie je súčasťou riadku 100 tlačiva DP.  Dopad na základ dane je teda u príjemcu výnosových úrokov  neutrálny.
 
Otázka č. 2 – Zrážková daň ako preddavok na daň a daňové priznanie u daňovníka
Tuzemská obchodná spoločnosť vrátila v r. 2023 podielové listy správcovskej spoločnosti, ktoré nadobudla ešte v roku 2010 za sumu 170 000 €. Celkový príjem z vrátenia bol 200 000 €. Správcovská spoločnosť ako platiteľ zrazila daň vyberanú zrážkou  len z rozdielu  medzi celkovou vyplatenou sumou (200 000)  a obstarávacou cenou podielových listov (170 000),  čo je suma 30 000 €. Z tejto sumy  zrazená zrážková daň vo výške  19 % predstavuje čiastku 5 700 €. Akým spôsobom zahrnie spoločnosť tento príjem do daňového priznania ?
Odpoveď
Tuzemská spoločnosť môže zo zákona považovať len tento jediný druh príjmu zdaňovaný zrážkovou daňou - spätné vrátenie podielových listov  za preddavok na daň. Sumu  5 700 € uvedie na r. 1030 aktuálne platného tlačiva daňového priznania platného pre rok 2023 s tým, že si ju započíta ako preddavok na výslednú daňovú povinnosť. V tomto prípade je príjem z vrátenia podielových listov rovnako súčasťou výsledku hospodárenia (r.100 tlačiva DP právnických osôb), ale neuvádza sa na riadku 210 tlačiva DP, pretože u neho nie je zrazením a odvedením dane platiteľom daňová povinnosť vysporiadaná. 
 
Otázka č. 3 – Zrážková daň u príjemcu kompenzačných platieb
Tuzemská obchodná spoločnosť prijala  v r. 2023 od elektrární kompenzačnú platbu vo výške 220 eur za nedodržanie štandardu kvality dodávanej elektriny, z ktorej elektrárne ako platiteľ  zrazili zrážkovú daň vo výške 19 % (41,80 eur) .  Akým spôsobom zahrnie spoločnosť tento príjem do daňového priznania ?
Odpoveď
Tuzemská spoločnosť sumu  220 € uvedie na r. 100 tlačiva daňového priznania platného pre rok 2023 s tým, že  ju následne v  rovnakej výške 220 eur uvedie aj na riadku 210 tlačiva DP ako príjem, u ktorého je  zrazením a odvedením dane platiteľom daňová povinnosť vysporiadaná.