Všeobecne o príjmoch vyberaných zrážkou

Vyberanie dane zrážkou je osobitným spôsobom vyberania dane z príjmov, pri ktorom povinnosť vybratia dane je na  platiteľovi dane, ktorý vypláca plnenie podliehajúce dani vyberanej zrážkou daňovníkovi (príjemcovi), po znížení o zrazenú daň. Príjmy podliehajúce zrážkovej dani sú taxatívne vymenované v § 43 zákona o dani z príjmov.

1. Platiteľ príjmov vyberaných zrážkou má povinnosť odviesť daň  správcovi dane  najneskôr do 15.dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac, ak správca dane na žiadosť platiteľa neurčí inak. Súčasne má platiteľ povinnosť správcovi dane  doručiť  v tej istej lehote oznámenie  o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou, s výnimkou nepeňažných plnení, ktoré poskytol držiteľ poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi,  ktorí postupujú  podľa § 43 ods. 17 až 19 zákona o dani z príjmov. Štruktúrované tlačivo  Oznámenia je zverejnené na stránke www.financnasprava.sk- Formuláre - Elektronické formuláre - Daň vyberaná zrážkou - Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa §43 ods.11- OZN4311v21 platné od 1.1.2021.

2. Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov a FO a PO, s ktorou vlastníci bytov uzatvorili zmluvu o výkone správy majú povinnosť ako platitelia odviesť daň zrážkou z príjmov uvedených v § 43 ods.3 písm. g) zákona o dani z príjmov  najneskôr do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom boli tieto príjmy poukázané alebo pripísané v prospech daňovníka a súčasne  v rovnakej lehote doručiť správcovi dane oznámenie  o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou. Štruktúrované tlačivo  je zverejnené na stránke www.financnasprava.sk- Formuláre  - Elektronické formuláre - Daň vyberaná zrážkou - Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa §43 ods.13 -OZN4313v20 platné za rok 2020.

3. Daňovníci nezriadení alebo nezaložení na podnikanie a  Národná banka Slovenska majú povinnosť ako platitelia odviesť daň vyberanú zrážkou z výnosov z dlhopisov a pokladničných poukážok a z výnosov z predaja dlhopisov a pokladničných poukážok najneskôr do konca kalendárneho mesiaca  po uplynutí zdaňovacieho obdobia, a v rovnakej lehote doručiť správcovi dane  oznámenie o zrazení a odvedení dane  vyberanej zrážkou. Štruktúrované tlačivo  Oznámenia je zverejnené na stránke www.financnasprava.sk- Formuláre - Elektronické formuláre - Daň vyberaná zrážkou - Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa §43 ods.15 - OZN4315v20 platné za rok 2020.

 

FAQ

Otázka č. 1 – Osoba, ktorá  zrazí a odvedie  daň vyberanú zrážkou a jej povinnosti
Obchodná spoločnosť má účet vedený v banke, na ktorom jej banka pravidelne mesačne pripisuje úroky, ktoré sú zdaniteľným výnosom spoločnosti. Kto má povinnosť zdaniť tento príjem a akou formou ?
Odpoveď
Podľa § 43 ods.3 písm. a) zákona o dani z príjmov ide o príjem, ktorý podlieha zrážkovej dani a zodpovednosť za zrazenie a odvedenie dane je na platiteľovi príjmu – banke. Banka odvedie z tohto príjmu zrážkovú daň vo výške 19% a pre spoločnosť je daňová povinnosť vysporiadaná. Povinnosť odviesť zrážkovú daň správcovi dane je na platiteľovi dane a to v lehote najneskôr do pätnásteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac. Rovnako je povinnosťou platiteľa dane  v rovnakej lehote ako je jej odvod oznámiť správcovi dane túto skutočnosť. Oznámenie robí platiteľ formou tlačiva Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou OZN4311v21.

Otázka č. 2 – Moment odvedenia zrážkovej dane 
Kedy mám ako platiteľ dane vyberanej zrážkou povinnosť odviesť zrážkovú daň, pri zaúčtovaní predmetného plnenia, alebo až po úhrade daňovníkovi ?
Odpoveď
Zrážkovú daň platiteľ odvádza zo sumy úhrady alebo pripísania dlžnej sumy v prospech daňovníka, pričom za úhradu sa považuje aj nepeňažné plnenie. Teda zrážková daň sa odvádza až keď je príjem, ku ktorému sa vzťahuje, skutočne platiteľom uhradený daňovníkovi,  alebo pripísaný v prospech daňovníka .

Otázka č. 3 – Zálohová platba a zrážková daň 
Zahraničnému daňovníkovi sme odviedli zálohovú platbu k príjmu, ktorý podlieha zrážkovej dani. Máme povinnosť aj v tomto prípade odviesť zrážkovú daň?
Odpoveď
Zrážkovú daň platiteľ odvádza zo sumy úhrady alebo pripísania dlžnej sumy v prospech daňovníka, pričom za úhradu sa považuje aj úhrada zálohovej platby. Teda zrážková daň sa odvádza aj zo zálohovej platby vzťahujúcej sa k príjmu, ktorý podlieha zrážkovej dani.
 
Otázka č. 4 – Zaokrúhľovanie  zrážkovej dane
Ako sa zaokrúhľuje zrážková daň?
Odpoveď
Zrážková daň sa podľa § 47 ods.1 zákona o dani z príjmov zaokrúhľuje od 1.1.2020 matematicky na dve desatinné miesta.

Otázka č. 5 – Chybné oznámenia o zrážkovej dani
Pri podaní Oznámenia o zrážkovej dani sme urobili chybu. Akým spôsobom môžeme chybu napraviť, keď Oznámenie č.OZN4311v21 neobsahuje možnosť podať opravné alebo dodatočné oznámenie ?
Odpoveď
Tlačivo OZN4311v21 platné od 1.1.2021 obsahuje na úvodnej strane kolónku - Oznámenie podávam z dôvodu doplnenia neúplných , resp. opravy nesprávnych údajov v predchádzajúcom podanom oznámení. Ak platiteľ zistí, že v predchádzajúcom oznámení za príslušný kalendárny mesiac uviedol  nesprávne údaje alebo nesprávne a neúplné informácie aj na samostatnej prílohe, podá za tento kalendárny mesiac nové oznámenie,  v ktorom uvedie všetky údaje vrátane údajov uvedených na samostatnej prílohe a všetky sumy správne a úplne, pričom rozdiely oproti bezprostredne predchádzajúcemu  obdobiu v novom oznámení neuvádza. Skutočnosť, že nové oznámenie podáva z dôvodu nesprávnych údajov, alebo doplnenia chýbajúcich údajov vyznačí krížikom.

Rovnaký spôsob pre podanie opravného oznámenia sa uplatní aj v tlačive OZN4313v20 platnom od 1.1.2020  pre spoločenstvá vlastníkov bytov a v tlačive  OZN4315v20 platnom od 1.1.2020 pre daňovníkov nezriadených  alebo nezaložených na podnikanie a Národnú banku Slovenska, ktoré tiež obsahujú na úvodnej strane kolónku - Oznámenie podávam z dôvodu doplnenia neúplných , resp. opravy nesprávnych údajov v predchádzajúcom podanom oznámení.

Otázka č. 6 –  Žiadosť o vystavenie potvrdenia o zrážkovej  dani
Akým spôsobom žiada platiteľ o vystavenie potvrdenia  o zrážkovej dani?
Odpoveď
Tlačivo OZN4311v21 platné od 1.1.2021 v záverečnej časti obsahuje kolónku -Žiadam o vydanie potvrdenia o zaplatení dane z príjmu. Ak platiteľ žiada o vystavenie potvrdenia, vyznačí túto skutočnosť  krížikom. Samostatnú žiadosť už platiteľ nepodáva, správca dane na základe  takto vyznačenej skutočnosti vystaví potvrdenie o zrážkovej dani automaticky.

Otázka č. 7 – Prílohy k oznámeniu  o zrážkovej dani
V ktorých prípadoch má platiteľ povinnosť k oznámeniu o zrážkovej dani predkladať  aj prílohy?
Odpoveď
Tlačivo oznámenia o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa §43 ods.11 zákona o dani z príjmov (OZN4311v21) obsahuje súhrnné údaje o zrazenej a odvedenej dani vyberanej zrážkou v členení na :
- daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou
- daňovníkov s obmedzenou daňovou  povinnosťou s výnimkou daňovníkov  z nezmluvných štátov. Ak tento daňovník požiada správcu dane o vydanie potvrdenia o zaplatení dane z príjmu, tlačivo obsahuje údaje v členení ako sú uvedené v poslednej odrážke (daňovníkov  z nezmluvných štátov).V tomto prípade platiteľ predkladá aj samostatné prílohy k oznámeniu.
- daňovníkov  z nezmluvných štátov - tlačivo obsahuje údaje o zrazenej a odvedenej dani v členení na jednotlivé druhy príjmov podľa § 16 ods.1 zákona o dani z príjmov, sumu zdaniteľného príjmu, sadzbu dane, sumu zrazenej dane, dátum úhrady zdaniteľného príjmu a dátum odvedenia zrazenej dane, pričom ak ide o fyzickú osobu obsahuje tlačivo aj  meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum narodenia. V prípade právnickej osoby obsahuje  názov, adresu sídla a jej identifikačné číslo. V tomto prípade platiteľ predkladá aj samostatné prílohy k oznámeniu.

Otázka č. 8 – Zápočet pohľadávok a záväzkov a zrážková daň
Započítali sme svoj záväzok, u ktorého máme povinnosť ako platiteľ odviesť  zrážkovú daň  s našou pohľadávkou evidovanou voči tomu istému obchodnému partnerovi. Máme aj túto situáciu považovať za úhradu  a uplatniť zrážkovú daň ?
Odpoveď
Áno, uvedené vyplýva z  novely zákona o dani z príjmov účinnej od 1.1.2018 ( §43 ods.10) podľa ktorej za pripísanie úhrady v prospech daňovníka sa považuje aj príjem dosiahnutý v dôsledku zápočtu pohľadávok a  záväzkov, alebo priradenie nákladov stálej prevádzkarni  jej zriaďovateľom, ktorý uskutočnil úhrady vzťahujúce sa k týmto nákladom v inom štáte.

Otázka č. 9 – Výplata podielov na zisku  obchodnou spoločnosťou a zrážková daň
Tuzemská obchodná spoločnosť v máji 2023  vyplatila svojmu jedinému tuzemskému spoločníkovi podiel na zisku vykázaný zo zisku za zdaňovacie obdobie 2021 a 2022 vo výške 2 500 eur . Ako sa má zdaniť tento príjem u spoločníka?
Odpoveď
Príjmy z podielov na zisku vykázané za zdaňovacie obdobie začaté najskôr od 1.1.2017 vyplatené tuzemskou spoločnosťou tuzemskému spoločníkovi - fyzickej osobe podliehajú  dani vyberanej zrážkou vo výške 7 %. Platiteľom dane vyberanej zrážkou je spoločnosť. Pri p
odiely na zisku zníženom  o daň vyberanú zrážkou (2 500*7%=175 eur), ktorý bol  vyplatený spoločnosťou spoločníkovi vo výške 2 325 eur (2 500-175) má spoločnosť ako platiteľ dane povinnosť najneskôr v lehote do 15.júna 2023 odviesť zrážkovú daň vo výške 175 eur (VS 1700052023) a súčasne v tejto lehote zaslať správcovi dane Oznámenie  o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov na tlačive  OZN4311v21. Ak spoločníkovi – fyzickej osobe vznikne povinnosť podať daňové priznanie za rok 2023, tento  príjem už neuvádza v daňovom priznaní.

Otázka č. 10 – Výplata podielov na zisku členom pozemkového spoločenstva  a zrážková daň
Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou  v apríli  2023  vyplatilo svojim 10 spoločníkom  podiel na zisku a na majetku vykázaný zo zisku za zdaňovacie obdobie 2021 a 2022  každému vo výške  2 000 eur . Ako sa má zdaniť tento príjem u fyzických osôb - členov pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou?
Odpoveď

Ak pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou v apríli  2023 rozhodlo o vyplatení podielov zo zisku a majetku určenom na rozdelenie vykázaných za zdaňovacie obdobie 2021 a 2022 a tieto podiely presiahli u jednotlivých fyzických osôb sumu 500 eur podlieha suma presahujúca 500 eur zrážkovej dani. Suma podielov na zisku do výšky 500 eur je oslobodená od dane, ak plynie od jednotlivého pozemkového spoločenstva za dané zdaňovacie obdobie. Pozemkové spoločenstvo má teda povinnosť odviesť zrážkovú daň vo výške 7 % len zo sumy podielov na zisku presahujúcej 500 eur (2 000-500=1 500) u každého  jedného člena pozemkového spoločenstva (fyzickej osoby) .

Výpočet  dane vyberanej zrážkou: 1 500*7%=105 eur.

Každému členovi pozemkového spoločenstva  bola vyplatená  suma podielov na zisku a na majetku znížená o daň vyberanú zrážkou  vo výške 1 895 eur (2 000-105). Daň vyberanú zrážkou v úhrnnej výške za všetkých 10 členov pozemkového spoločenstva vo výške 1050 eur (10*105 eur) má povinnosť pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou ako platiteľ dane odviesť v lehote najneskôr do 15.5.2023  s použitím VS 1700042023 a v rovnakej lehote má povinnosť zaslať správcovi dane oznámenie na tlačive OZN4311v21. Súčasne má pozemkové spoločenstvo povinnosť oznámiť miestne príslušnému správcovi dane, že sa stalo platiteľom dane vyberanej zrážkou ( za predpokladu, že nie je registrované ako platiteľ dane vyberanej zrážkou).