Rôzne

Otázka č.1 - Stravovacie služby poskytnuté zamestnancovi
Platiteľ  vyhotovil pre zamestnanca faktúru za poskytnutú stravu v príslušnom kalendárnom mesiaci; v ktorej časti kontrolného výkazu ju uvedie?
Odpoveď
Platiteľ dane nie je povinný vyhotoviť faktúru pre zamestnanca z dôvodu, že zamestnanec je nezdaniteľná osoba. Údaje z vystavenej faktúry uvádza v časti D.2. kontrolného výkazu.
 
Otázka č.2 -  Doklad vyhotovený cez pokladnicu e-kasa klient
Platiteľ poskytuje kopírovacie služby, z ktorých  tržby  eviduje prostredníctvom pokladnice e-kasa klient, i keď zo zákona o používaní ERP nie je povinný používať pokladnicu e-kasa klient pri týchto službách. V ktorej časti kontrolného výkazu uvedie tieto tržby?
Odpoveď
Ak platiteľ nie je povinný evidovať tržby prostredníctvom pokladnice e-kasa klient, údaje o tržbe uvedie v časti D.2. kontrolného výkazu.
Ak sú na zjednodušenej faktúre údaje, ktoré je platiteľ dane povinný evidovať prostredníctvom pokladnice e-kasa klient, a aj údaje, ktoré nie je povinný evidovať prostredníctvom pokladnice e-kasa klient, platiteľ ich uvedie v časti D.1., prípadne ich uvedie samostatne v D.1. a D.2.

Otázka č.3 -  Predaj liekov v lekárni
Sme lekáreň. Kde máme v kontrolnom výkaze uviesť tržbu za lieky od pacientov a kde príjem od zdravotnej poisťovne?
Odpoveď
Tržby za lieky, ktoré lekáreň eviduje v pokladnici e-kasa klient, sa uvádzajú v časti D.1. kontrolného výkazu a suma, ktorú má uhradiť zdravotná poisťovňa lekárni za predaný liek pacientovi (rozdiel medzi skutočnou cenou lieku a sumou uhradenou pacientom cez pokladnicu e-kasa klient), sa uvádza v časti D.2. kontrolného výkazu.