Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Zamestnanecká prémia > Kedy nárok na ZP nevzniká > Príspevky na udržanie zamestnanosti, vylučujúce nárok na ZP

Príspevky na udržanie zamestnanosti, vylučujúce nárok na ZP

Príspevky na udržanie zamestnanosti, vylučujúce nárok na ZP sú  niektoré príspevky, poskytnuté podľa zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti,  a to nasledovné:
 • § 47 - teoretická a praktická príprava zamestnancov na získanie nových vedomostí a odborných zručností
 • § 50a - príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami
 • § 50c - príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v sociálnom podniku, ide o časť príspevku, ktorá sa vzťahuje k udržaniu pracovného miesta u zamestnávateľa
 • § 50d - príspevok na podporu udržania zamestnanosti
 • § 53 - príspevok na dochádzku za prácou
 • § 53a - príspevok na presťahovanie za prácou
 • § 53b - príspevok na dopravu do zamestnania
 • § 56a - príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní
 • § 59 - príspevok na činnosť pracovného asistenta – zamestnanca
 • § 60 - príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov.
 
Upozornenie
Pre zdaňovacie obdobie 2017 - 2021 vypočítaná suma podľa § 32a ods.3 je záporné číslo, tzn. nárok na zamestnaneckú prémiu nevzniká.
Tzn., že v tomto prípade si daňovník v podanom daňovom priznaní  uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v  príslušnej ročnej sume, vyčísli daň, vyplní tlačivo bez vypĺňania riadkov týkajúcich sa zamestnaneckej prémie a vyčísli preplatok dane.
 
FAQ

Otázka č. 1 - Príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami
Obecný úrad uzatvorí v zdaňovacom období roku 2012 s príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny dohodu o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami prijatých do pracovného pomeru z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 50a zákona o službách zamestnanosti.
Odpoveď
Týmto zamestnancom, na ktorých miesto bude takýto príspevok poskytnutý, nevzniká nárok na zamestnaneckú prémiu, aj keby boli splnené všetky ostatné podmienky, ustanovené zákonom o dani z príjmov.

Otázka č. 2 -  Príspevok na podporu udržania zamestnanosti (§ 50d)
Príspevok na podporu udržania zamestnanosti (ďalej len „príspevok“)sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý zachová pracovné miesta aj v prípade vážnych prevádzkových dôvodov, pre ktoré nemôže zamestnancom prideľovať prácu a ktorý v záujme predísť alebo obmedziť prepúšťanie zamestnancov po dohode s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) obmedzí na prechodné obdobie svoju prevádzkovú činnosť tak, že nebude zamestnancom prideľovať prácu v rozsahu najmenej 4% ustanoveného týždenného pracovného času.
Príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi na úhradu:
preddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie, platených zamestnávateľom z náhrady mzdy, ktorá patrí zamestnancovi podľa osobitného predpisu, najviac však z náhrady mzdy vo výške priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstva Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje a sumy preddavku na poistné na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie plateného zamestnancom z náhrady mzdy, ktorá patrí zamestnancovi podľa osobitného predpisu najviac však z náhrady mzdy vo výške priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.

Príspevok poskytuje úrad zamestnávateľovi na základe uzatvorenej písomnej dohody a príspevok zamestnancovi zamestnávateľ vypláca mesačne pozadu spolu so mzdou v termíne určenom na výplatu mzdy.
Odpoveď
Zamestnancovi, na ktorého miesto bude takýto príspevok na podporu udržania zamestnanosti poskytnutý, nevzniká nárok na uplatnenie zamestnaneckej prémie.

Otázka č. 3 - ZP a príspevky podľa  § 56 a § 60 zákona o službách zamestnanosti

Zamestnanci v roku 2014 boli zamestnaní celý rok, výška ich príjmu zo závislej činnosti spĺňa podmienku priznania zamestnaneckej prémie. Nemali žiadne iné príjmy ako zo závislej činnosti, ale v niektorých prípadoch  ide o zamestnancov, na ktorých podporu udržania v zamestnaní boli v príslušnom zdaňovacom období poskytnuté príspevky. Ide o príspevky podľa zákona o službách v zamestnanosti podľa paragrafu 56 a podľa par. 60 tohto zákona. Majú títo zamestnanci nárok na vyplatenie zamestnaneckej prémie?

Odpoveď

Tí zamestnanci, ktorí poberali príspevky podľa § 56 zákona o službách zamestnanosti, majú nárok na zamestnaneckú prémiu ak sú splnené aj ostatné podmienky zákona o dani z príjmov.

Zamestnanci, ktorí poberali príspevky podľa §60 citovaného zákona o službách zamestnanosti, nemajú nárok na zamestnaneckú prémiu.

Otázka č. 4 - ZP a príspevok podľa § 50 zákona o službách zamestnanosti

Zamestnanec spĺňa všetky podmienky na priznanie zamestnaneckej prémie, len na  neho dostávame finančný príspevok od Úradu práce, a to podľa  „§ 50 zákona č. 5/2004 -  na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie".  Teda nejde o § 50a. Vylučuje tento príspevok možnosť, aby zamestnanec dostal zamestnaneckú prémiu?

Odpoveď

Ak ide o príspevok podľa § 50 zákona NR SR č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, a to o príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, tak nárok na zamestnaneckú prémiu vzniká, ak sú súčasne splnené všetky podmienky na jej uplatnenie.

Otázka č. 5 – ZP a príspevok na dopravu

Máme pri vykonaní ročného zúčtovania priznať zamestnaneckú prémiu zamestnankyni, ktorá mala z úradu práce príspevok na dopravu?

Odpoveď

Nárok na zamestnaneckú prémiu nevzniká, ak ide o príspevky  podľa zákona o službách zamestnanosti:

 • § 53b - príspevok na dopravu do zamestnania, alebo

 • § 53 - príspevok na dochádzku za prácou.

Otázka č. 6 - ZP a príspevky z európskych fondov

Ak zamestnávateľ dostane príspevok na vytvorenie pracovného miesta /napr. z európskych fondov/, má zamestnanec, ktorý je na takomto pracovnom mieste zamestnaný nárok na zamestnaneckú prémiu?

Odpoveď

Nárok na zamestnaneckú prémiu podľa ustanovenia § 32a zákona NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vzniká, ak sú súčasne splnené všetky zákonné podmienky na jej uplatnenie, a  ak nejde o niektoré príspevky, poskytnuté podľa zákona NR SR  č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.