Iné zdaniteľné príjmy, vylučujúce poberanie ZP

Nárok na uplatnenie zamestnaneckej prémie nevzniká tomu zamestnancovi, ktorý súčasne poberal aj iné  zdaniteľné príjmy napr.:
  • podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo
  • členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, alebo
  • podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na výnosoch a na majetku určenom na rozdelenie medzi členov pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, príjem za prácu likvidátora, prokuristu, núteného správcu, člena družstva, spoločníka a konateľa spoločností s ručením obmedzeným, ústavného činiteľa SR, člena štatutárneho orgánu,
  • odmeny obvinených vo väzbe,
  • príjmy plynúce v súvislosti s minulým, súčasným alebo budúcim výkonom závislej činnosti alebo funkcie bez ohľadu na to, či daňovník pre platiteľa príjmu skutočne vykonával, vykonáva alebo bude vykonávať túto závislú činnosť alebo funkciu, obslužné,
  • nepeňažný príjem vo výške 1 % zo vstupnej ceny vozidla poskytnutého zamestnávateľom na používanie na služobné a súkromné účely),
  • podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základom imaní tejto spoločnosti alebo družstva)
  • a poberal iné zdaniteľné príjmy (príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu, z kapitálového majetku a ostatné príjmy).
Upozornenie
Pre zdaňovacie obdobie 2017-2021 vypočítaná suma podľa § 32a ods.3 je záporné číslo t.j. nárok na zamestnaneckú prémiu nevzniká.
Tzn., že v tomto prípade si daňovník v podanom daňovom priznaní  uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v príslušnej výške, vyčísli daň , vyplní tlačivo bez vypĺňania riadkov týkajúcich sa zamestnaneckej prémie a vyčísli preplatok dane.
 

FAQ

Otázka č. 1 – Uplatnenie ZP a príjem člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou
Môže si uplatniť zamestnanec, ktorý je  zároveň aj člen pozemkového spoločenstva, ak mu z tohto členstva neplynú žiadne príjmy ?
Odpoveď
V prípade, že daňovník – zamestnanec nepoberal v zdaňovacom období  príjmy, vyplývajúce z jeho členstva v pozemkovom spoločenstve, môže si za predpokladu splnenia ostatných zákonných podmienok  uplatniť nárok na zamestnaneckú prémiu.

Otázka č. 2 –Podiel na zisku, vyplatený členovi družstva, okrem príjmu – mzdy, vyplatenej z členského pomeru
Má nárok na zamestnaneckú prémiu člen družstva, ktorý je zároveň aj zamestnanec družstva a mal vyplatené podiely na zisku, vyplývajúce z jeho členstva v družstve ?
Odpoveď
V tomto prípade nárok na zamestnaneckú prémiu nevzniká, a to aj v prípade, ak ostatné podmienky na jej uplatnenie sú splnené.

Otázka č. 3 – ZP a poskytnutie vozidla zamestnancom

Môže si uplatniť ZP daňovník- zamestnanec, ktorému bolo poskytnuté služobné motorové vozidlo na súkromné účely ?

Odpoveď

Tento zamestnanec nemá nárok na uplatnenie zamestnaneckej prémie.

Otázka č. 4 – ZP a poskytnuté vozidlo konateľovi spoločnosti

Má nárok na uplatnenie ZP konateľ spoločnosti, ktorý je súčasne v tejto spoločnosti aj zamestnaný a nepoberá odmenu za výkon funkcie konateľa, ale je mu poskytnuté vozidlo na používanie.

Odpoveď

V prípade, že ide o poskytnutie vozidla na služobný aj súkromný účel, tak tento daňovník nemá nárok na uplatnenie zamestnaneckej prémie, nakoľko ide o príjem, vylučujúci tento nárok.