Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Zamestnanecká prémia > Kedy nárok na ZP nevzniká > Príjmy, príspevky a iné zvýhodnenia, vylučujúce nárok na ZP

Príjmy, príspevky a iné zvýhodnenia, vylučujúce nárok na ZP

Nárok na uplatnenie zamestnaneckej prémie nevzniká tomu zamestnancovi, ktorý súčasne poberal aj iné  zdaniteľné príjmy ako zákonom vymedzené príjmy, ako napríklad aj  zdaniteľné príjmy zo zahraničia (zo zdrojov v zahraničí).
Rovnako nevzniká zamestnancovi, ktorý sa rozhodol, že si uplatní nezdaniteľné časti (NČZD), o ktoré sa znižuje základ dane daňovníka. 
Tiež nevzniká daňovníkovi - zamestnancovi, ktorý poberal príspevky  na udržanie zamestnanosti (podľa zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti).

Upozornenie
Pre zdaňovacie obdobie 2017-2021 vypočítaná suma podľa § 32a ods.3 je záporné číslo nárok na zamestnaneckú prémiu nevzniká.
Tzn., že v tomto prípade si daňovník v podanom daňovom priznaní  uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v príslušnej výške, vyčísli daň , vyplní tlačivo bez vypĺňania riadkov týkajúcich sa zamestnaneckej prémie a vyčísli preplatok dane.
 
FAQ

Otázka  č. 1 – Uplatnenie ZP a nezdaniteľných častí, o ktoré sa znižuje základ dane (NČZD) počas zdaňovacieho obdobia
Ako má postupovať zamestnanec v prípade, ak mu počas roka zamestnávateľ uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane a na konci roka zistí, že spĺňa podmienky na zamestnaneckú prémiu? Môže sa rozhodnúť medzi uplatnením zamestnaneckej prémie alebo uplatnením nezdaniteľných častí, o ktoré sa znižuje základ dane ?
Odpoveď
Ak bola zamestnancovi počas zdaňovacieho obdobia roka 2014 uplatňovaná nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka a po ukončení roka 2014 sa zamestnanec  rozhodne pre uplatnenie nároku na zamestnaneckú prémiu, uvedie túto skutočnosť v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň alebo v daňovom priznaní. V tom prípade, sa daň rovná NULE, a neuplatní sa nárok na NČZD, nakoľko sa základ dane nevypočítava. Zamestnanec si teda nemôže uplatniť pri výpočte dane (základu dane) ani ďalšie nezdaniteľné časti – na manželku,  na DDS atď. 

Otázka  č. 2 -  ZP a ročné zúčtovanie
Ak sa  zamestnanec rozhodne pre uplatnenie zamestnaneckej prémie v ročnom zúčtovaní, môže sa potom ešte  niekedy rozhodnúť pre uplatnenie nezdaniteľných častí?
Odpoveď 
Ak sa pri podaní žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane  (podanej zamestnávateľovi) rozhodol pre uplatnenie zamestnaneckej prémie, zamestnávateľ musí uvedenú skutočnosť rešpektovať a vypočítať  zamestnaneckú prémiu, v prípade, že daňovníkovi - zamestnancovi vznikne na ňu nárok.

Otázka  č. 3 - ZP a uplatnenie nezdaniteľných častí, o ktoré sa znižuje základ dane daňovníka, po skončení zdaňovacieho obdobia
Ak sa zamestnanec rozhodne pre uplatnenie nezdaniteľných častí, o ktoré sa znižuje základ dane daňovníka, tak nárok na zamestnaneckú prémiu zaniká – môže si ho súčasne uplatniť u zamestnávateľa  alebo v daňovom priznaní?
Odpoveď
Nárok na zamestnaneckú prémiu si nemôže daňovník - zamestnanec uplatniť súčasne s inými daňovými zvýhodneniami, nakoľko daňová  povinnosť  daňovníka - zamestnanca je pri uplatnení zamestnaneckej prémie nulová. Teda daň sa nevypočítava pri vykonaní ročného zúčtovania ani v podanom daňovom priznaní. Všetky  preddavky na daň, zrazené počas zdaňovacieho obdobia, mu budú vrátené, a to buď prostredníctvom zamestnávateľa z výsledku ročného zúčtovania alebo  od správcu dane - daňového úradu, na základe podaného daňového priznania.

Otázka č. 4 – Uplatnenie nezdaniteľných časti v ročnom zúčtovaní a ZP
Ak sa zamestnanec rozhodol pre uplatnenie nezdaniteľných časti, o ktoré sa znižuje základ dane daňovník, a toto uviedol do žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania, podanej zamestnávateľovi, môže sa potom ešte  niekedy rozhodnúť aj pre uplatnenie zamestnaneckej prémie?
Odpoveď
V prípade podanej žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania  zamestnávateľ musí rešpektovať rozhodnutie daňovníka – zamestnanca, že pri výpočte základu dane a daňovej povinnosti lehote  bude uplatňovať všetky nezdaniteľné časti, na ktoré má daňovník nárok.
Žiadosti sa podávajú zamestnávateľovi do 15. februára nasledujúceho roka po skončení zdaňovacieho obdobia - kalendárneho roka, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonáva.
Ak sa do lehoty na podávanie žiadostí  zamestnanec rozhodne zmeniť pôvodnú žiadosť a uplatniť si nárok na zamestnaneckú prémiu, môže tak urobiť iba do uplynutia tejto lehoty (15. február) a podať novú žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania. Zamestnávateľ potom na pôvodne podanú žiadosť neprihliadne.

Otázka č. 5 – ZP a príjmy zo zahraničia
Môže si  zamestnaneckú prémiu uplatniť daňovník – občan SR, ktorý mal aj príjmy zo zamestnania v zahraničí ?
Odpoveď
Ak daňovník – občan SR poberal aj príjmy zo zamestnania v zahraničí nemá nárok na uplatnenie zamestnaneckej prémie.
Uvedené platí pre všetkých daňovníkov  s neobmedzenou daňovou povinnosťou (definovaných v ustanovení § 2 písm. d) zákona NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) - t.j. fyzické osoby, ktoré:
•majú  na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, alebo
•sa tu obvykle zdržiavajú (pričom pre účely zákona o dani z príjmov sa rozumejú osoby, ktoré sa na území SR obvykle zdržiavajú aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach, za každý aj začatý deň pobytu).

Otázka č. 6  - ZP a príjmy cudzinca
Chceme sa opýtať, či na zamestnaneckú prémiu má nárok cudzinec? Tento na území Slovenskej republiky poberal len príjmy zo závislej činnosti a v zahraničí poberal príjmy z podnikania.
Odpoveď
Z Vašej otázky nie je zrejmé, či cudzinec je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou alebo daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou na území SR.
Ak cudzinec je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou, potom tento nemá nárok na zamestnaneckú prémiu. Je to z dôvodu, že podmienku vzniku nároku na zamestnaneckú prémiu ustanovenú v § 32a ods. 1 písm. a)  v bode 5 zákona o dani z príjmov nesplnil, t.j. poberal iné zdaniteľné príjmy  - príjmy podľa § 6  zákona.
Ak cudzinec je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý v zahraničí poberal príjmy z podnikania, má nárok na zamestnaneckú prémiu, ak sú ostatné podmienky zákona o dani z príjmov splnené súčasne. Vyššie uvedenú podmienku /v § 32a ods. 1 písm. a) bod 5/ pre vznik nároku na zamestnaneckú prémiu splnil, nakoľko /v súlade s § 2 písm. h) zákona v nadväznosti na § 2 písm. g) zákona/ jeho príjmy z podnikania v zahraničí nie sú u tohto daňovníka na území Slovenskej republiky považované za zdaniteľné príjmy.

Nárok na uplatnenie zamestnaneckej prémie nevzniká tomu zamestnancovi, ktorý súčasne poberal aj iné  zdaniteľné príjmy ako zákonom vymedzené príjmy, ako napríklad aj  zdaniteľné príjmy zo zahraničia (zo zdrojov v zahraničí).
Rovnako nevzniká zamestnancovi, ktorý sa rozhodol, že si uplatní nezdaniteľné časti, o ktoré sa znižuje základ dane daňovníka.
Tiež nevzniká daňovníkovi - zamestnancovi, ktorý poberal príspevky   na udržanie zamestnanosti (podľa zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti).