Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Register UZ > Poskytovanie údajov z účtovnej závierky

Poskytovanie údajov z účtovnej závierky

Podľa § 23 ods. 3 písm. d) zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, prevádzkovateľ registra poskytuje a sprístupňuje dokumenty uložené v registri orgánom verejnej správy a iným osobám.
Prevádzkovateľ sprístupní dokumenty vo verejnej časti registra všetkým osobám prostredníctvom webového sídla v elektronickej podobe, tak ako ich účtovná jednotka uložila, bez poplatku.
Dokumenty účtovných jednotiek, ktoré sú uložené v neverejnej časti registra, sa sprístupňujú Národnej banke Slovenska (ďalej len „NBS“) a subjektu verejnej správy na účely súvisiace s ich činnosťou a účtovnej jednotke, ktorej sa dokumenty týkajú, pričom NBS a subjektu verejnej správy sa sprístupňujú prostredníctvom registra a účtovnej jednotke, ktorej sa dokumenty týkajú, na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľovi. NBS a subjektu verejnej správy môžu byť dokumenty v odôvodnených prípadoch sprístupnené aj na základe písomnej žiadosti, a to ak technické podmienky bránia sprístupneniu prostredníctvom registra.

Iným osobám tieto dokumenty sprístupní prevádzkovateľ ak tak ustanovuje osobitný predpis (napr. zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov). Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám sa nevzťahuje na skutočnosti nachádzajúce sa v dokumentoch uložených v neverejnej časti registra.
 
Otázka č. 1 – Požiadanie údajov z účtovnej závierky
Sme právnická osoba (s.r.o.), ktorá potrebuje kópiu zo súvahy. Kto je povinný nám takýto údaj poskytnúť?   
Odpoveď
O informácie z účtovnej závierky (o vydanie overenej kópie, resp. kópiu opatrenú osvedčovacou doložkou účtovnej závierky) je možné požiadať DataCentrum. 

Otázka č. 2 – Požiadanie údajov z účtovnej závierky
Je možné o údaje z účtovnej závierky požiadať aj na inom mieste ako cez register účtovných závierok?   
Odpoveď
O informácie z účtovnej závierky (o vydanie overenej kópie, resp. kópiu opatrenú osvedčovacou doložkou účtovnej závierky) je možné požiadať DataCentrum aj okresný úrad, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta.

Otázka č. 3 – Obsah žiadosti o poskytnutie údajov
Akým spôsobom je možné o údaje z účtovnej závierky požiadať? Je potrebná písomná žiadosť?
Odpoveď:
O informácie z účtovných závierok je možné požiadať na základe písomnej žiadosti. 
Žiadosť obsahuje
a) identifikačné údaje žiadateľa, ktorými sú názov účtovnej jednotky, sídlo právnickej osoby
    alebo miesto podnikania fyzickej osoby a identifikačné číslo organizácie,
b) zoznam dokumentov alebo časti dokumentov, ktoré žiadateľ požaduje sprístupniť,
c) preukázanie oprávnenia na sprístupnenie požadovaných dokumentov alebo časti
    dokumentov. 

    Dokumenty sa sprístupňujú v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe, pričom v elektronickej podobe sa nespoplatňujú. Žiadosť v elektronickej podobe musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom, inak ju možno zamietnuť. Na konanie ohľadom sprístupnenia informácií sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní (správny poriadok).

     Na základe žiadosti vydá prevádzkovateľ žiadateľovi, po zaplatení správneho poplatku, kópiu uloženého dokumentu alebo časť dokumentu alebo potvrdenie o tom, že určitý dokument alebo časť dokumentu nie je v registri uložený. O vydanie kópie uloženého dokumentu alebo časti dokumentu alebo potvrdenia o tom, že určitý dokument alebo časť dokumentu v registri uložený nie je, možno žiadať aj elektronickými prostriedkami. Ak žiadateľ žiada o vydanie elektronickej formy uloženého dokumentu alebo časti dokumentu alebo elektronickej formy potvrdenia, že určitý dokument alebo časť dokumentu v registri uložený nie je, vydá ich prevádzkovateľ elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom. Kópiu dokumentu alebo časť dokumentu alebo potvrdenie o tom, že určitý dokument alebo časť dokumentu v registri uložený nie je, vydá prevádzkovateľ do piatich pracovných dní odo dňa zaplatenia správneho poplatku.

Otázka č. 4 - Poskytovanie údajov daňovým úradom
Účtovnú závierku ešte nemám zverejnenú v registri účtovných závierok. Kto mi poskytne informáciu z účtovnej závierky?
Odpoveď
Účtovná jednotka môže o kópiu dokumentu alebo časti dokumentu, ktoré sa jej týkajú, požiadať osobne aj na okresnom úrade, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta podľa osobitného predpisu (zákon o živnostenskom podnikaní). Kópiu dokumentu alebo časti dokumentu vydá účtovnej jednotke do uloženia dokumentu v registri daňový úrad.