Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Register UZ > Ukladanie výkazu vybraných údajov - podnikatelia

Ukladanie výkazu vybraných údajov - podnikatelia

Výkaz vybraných údajov  z individuálnej účtovnej závierky podľa § 17a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve   -  podnikatelia

Podľa § 23 ods. 2 písm. f) zákona o účtovníctve do registra účtovných závierok sa ukladajú výkazy vybraných údajov z účtovných závierok podľa § 17a a § 22.

FAQ
Otázka č. 1 – Vzor k 31.12.2015, podnikatelia
Účtovná jednotka potrebuje uložiť do registra účtovných závierok výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky podľa § 17a zákona o účtovníctve (obchodná spoločnosť účtujúca podľa IFRS), ktorá je zostavená k 31.12.2015. Podľa akého predpisu vyhotovuje výkaz vybraných údajov?
Odpoveď
Účtovná jednotka použije pri ukladaní výkazu vybraných údajov za účtovné obdobie končiace 31. decembra 2015 vzor podľa prílohy k Opatreniu MF SR zo 16. septembra 2015 č. MF/14437/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 13. decembra 2011 č. MF/25926/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky podľa § 17a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov pre účtovné jednotky, ktorými sú podnikatelia v znení opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/17930/2013-74. Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky je označený VÚ POD 1 – 01.

Otázka č. 2 – Lehota na uloženie výkazu vybraných údajov
V akej lehote je účtovná jednotka povinná uložiť výkaz vybraných údajov do registra účtovných závierok, a v ktorom predpise je táto lehota ustanovená?
Odpoveď
Výkaz vybraných údajov sa ukladá v registri účtovných závierok v termínoch pre podávanie daňových priznaní. Lehota je určená v § 3 ods. 1 Opatrenia MF č. MF/25926/2011-74 v znení neskorších predpisov (spresnenie ustanovenia v rámci prijatých zmien a doplnení v Opatrení MF SR č. MF/17930/2013-74).

Otázka č. 3 – Uloženie výkazu vybraných údajov do registra
Je možné uložiť výkaz vybraných údajov v listinnej podobe, aký je postup pri uložení výkazu vybraných údajov?
Odpoveď
Výkaz vybraných údajov ukladajú účtovné jednotky v elektronickej podobe, nie je možné jeho uloženie v listinnej podobe. Výkaz vybraných údajov sa považuje za uložený jeho doručením do elektronickej podateľne, ktorú prevádzkuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky.
Pri ukladaní dokumentu, výkazu vybraných údajov, postupuje účtovná jednotka cez Daňové a colné tlačivá - Katalóg elektronických formulárov – Účtovné dokumenty – Účtovné výkazy pre ostatné typy účtovných jednotiek – Účtovná závierka pre ostatné typy účtovných jednotiek – Všeobecné podanie k ÚZ – ostatné typy UJ – ÚJ účtujúca podľa IFRS.