Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Register UZ > Členenie registra účtovných závierok

Členenie registra účtovných závierok

Register UZ sa člení na verejnú časť a na neverejnú časť. 
 
Verejnú časť registra tvoria dokumenty týchto účtovných jednotiek:
  • účtovnej jednotky, ktorá zostavuje ÚZ podľa § 17a a 22 (len slovenské účtovné jednotky, ktoré zostavujú ÚZ podľa IAS/ IFRS) okrem pobočky zahraničnej finančnej inštitúcie, 
  • obchodnej spoločnosti,
  • družstva,
  • štátneho podniku,
  • subjektu verejnej správy,
  • inej účtovnej jednotky, ak osobitný predpis ustanovuje, že dokumenty týchto účtovných jednotiek majú byť verejne prístupné (napr. neziskové organizácie),
  • Exportno-importná banka Slovenskej republiky.  
FAQ
 
Otázka č. 1 – Nezisková organizácia a ukladanie dokumentov do registra UZ  
Nezisková organizácia bude dokumenty ukladať do verenej časti alebo do neverejnej časti registra?
Odpoveď
Účtovné jednotky, ktoré sú založené podľa zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, podľa § 33 cit. zákona ukladajú ročnú účtovnú závierku overenú audítorom vo verejnej časti registra najneskôr do 15. apríla po skončení kalendárneho roka.    
Neziskové organizácie musia vyhotoviť aj výročnú správu (§ 34 zákona č. 213/1997 Z.z.) v termíne určenom správnou radou alebo zakladacou listinou po skončení kalendárneho roka, najneskoršie do 30. júna. Nezisková organizácia uloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok do 15. júla.