Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Nedaňové výdavky > Výdavky pri vyradení zásob tovaru

Výdavky pri vyradení zásob tovaru

Daňové výdavky súvisiace s vyradením zásob sa posudzujú podľa § 21 ods. 2 písm. m) zákona o dani z príjmov, a to podľa toho, či sa jedná o:
- vyradenie zásob z dôvodu jeho klasifikácie ako nebezpečného podľa zákona o ochrane spotrebiteľa,
- likvidáciu zásob z dôvodu uplynutia doby použiteľnosti alebo trvanlivosti,
- likvidáciu zásob bez stanovenej doby použiteľnosti alebo trvanlivosti.
 
Daňovými výdavkami nie sú výdavky vo výške obstarávacej ceny zásob vyradeného tovaru, ak došlo k jeho vyradeniu:
 
  • z dôvodu jeho klasifikácie ako nebezpečného podľa zákona o ochrane spotrebiteľa,
  • z dôvodu jeho likvidácie po uplynutí doby použiteľnosti alebo trvanlivosti, ak daňovník nepreukáže, že pred uplynutím tejto doby použiteľnosti alebo trvanlivosti vykonal opatrenia na podporu ich predaja do uplynutia  tejto doby formou postupného znižovania ceny; toto postupné znižovanie ceny tovaru sa však nevzťahuje na zásoby potravín bezodplatne odovzdané Potravinovej banke Slovenska alebo daňovníkovi podľa § 12 ods. 3, ktorého predmetom činnosti je účel vymedzený v § 50 ods. 5, alebo registrovanému sociálnemu podniku, ktorého predmetom činnosti je účel vymedzený v § 50 ods. 5 písm. a), c), e) a i), a zásoby liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis podľa zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach,
  • bez preukázania príjmu z jeho predaja, ak sa jedná o tovar bez stanovenej doby použiteľnosti alebo trvanlivosti, okrem bezodplatného odovzdania zásob potravín Potravinovej banke Slovenska alebo daňovníkovi podľa § 12 ods.3, ktorého predmetom činnosti je účel vymedzený v § 50 ods. 5, alebo registrovanému sociálnemu podniku, ktorého predmetom činnosti je účel vymedzený v § 50 ods. 5 písm. a), c), e) a i).
 
FAQ

Otázka č. 1 - Likvidácia zásob tovaru
Podnikateľ prevádzkujúci na základe živnosti  maloobchod účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva nakúpil zásoby tovaru v hodnote 3 000 eur. Tieto zásoby tovaru nemajú stanovenú dobu použiteľnosti.  Keďže ich v priebehu 3 rokov nepredal, tak ich zlikvidoval. Vzniká mu nejaká povinnosť úpravy základu dane, keďže nákup týchto zásob mal zahrnutý v daňových výdavkoch v roku ich obstarania? 
Odpoveď
Keďže podnikateľ nedosiahol žiadny príjem z predaja nakúpených zásob, obstarávacia cena zásob tovaru, ktoré zlikvidoval, je jeho nedaňovým výdavkom. Preto mu vzniká povinnosť upraviť (zvýšiť) základ dane o hodnotu zlikvidovaných zásob v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k ich likvidácii.

 

Otázka č. 2 - Vyradenie zásob nebezpečného tovaru
Daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva obstaral tovar v hodnote 6 tis. eur za účelom jeho predaja. Nákup tovaru zaúčtoval v knihe zásob. Tento tovar bol Slovenskou obchodnou inšpekciou označený za nebezpečný tovar, nakoľko nespĺňa požiadavky bezpečného výrobku. Daňovník tento tovar vyradil z dôvodu jeho zákazu predaja a zlikvidoval ho. Úbytok zásob zaúčtoval aj v knihe zásob. Môže si sumu 6 tis. eur zaplatenú pri nákupe tovaru ponechať v daňových výdavkoch? 

Odpoveď
Nakoľko sa jedná o vyradenie zásob tovaru z dôvodu jeho klasifikácie ako nebezpečného podľa zákona o ochrane spotrebiteľa, výdavky vo výške obstarávacej ceny tovaru v sume 6 tis. eur nie sú daňovými výdavkami a daňovník je povinný upraviť o hodnotu zlikvidovaných zásob základ dane.

 

Otázka č. 3 - Vyradenie zásob tovaru po uplynutí doby použiteľnosti
Daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva nakúpil zásoby potravinového tovaru v hodnote 10 tis. eur. Po vykonaní inventúry zistil, že zásoby tohto tovaru v sume 2 tis. eur sú už po uplynutí doby použiteľnosti, preto tieto zásoby vyradil a zlikvidoval. Je povinný upraviť základ dane o hodnotu týchto zlikvidovaných zásob?
Odpoveď
Keďže daňovník pred uplynutím doby použiteľnosti nevykonal žiadne opatrenia na predaj tohto tovaru postupným znižovaním jeho ceny, výdavky na obstaranie tohto vyradeného tovaru nemôžu byť daňovým výdavkom. Preto daňovníkovi vzniká povinnosť upraviť základ dane v tom zdaňovacom období, v ktorom k vyradeniu tovaru došlo, o obstarávaciu cenu tohto tovaru, ktorú zaúčtoval do daňových výdavkov pri jeho obstaraní.