Výdavky na reprezentáciu

Daňovými výdavkami nie sú výdavky na reprezentáciu, okrem výdavkov na reklamné predmety v hodnote neprevyšujúcej 17 eur za jeden predmet, pričom za reklamné predmety sa nepovažujú:

  • darčekové reklamné poukážky,

  • tabakové výrobky, okrem daňovníka, u ktorého je výroba tabakových výrobkov hlavným predmetom činnosti,

  • alkoholické nápoje, okrem alkoholických nápojov podľa osobitného predpisu (§ 4 ods. 3 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov) v úhrnnej výške najviac 5 % zo základu dane; uvedené sa nevzťahuje na daňovníka, u ktorého je výroba alkoholických nápojov hlavným predmetom činnosti.

 

FAQ

Otázka č. 1 – Poskytnutie  darčekovej poukážky
Podnikateľ  poskytol darčekovú  poukážku v hodnote 1 500 eur občianskemu združeniu Pomoc deťom. Môže si podnikateľ uplatniť do daňových výdavkov hodnotu darčekovej poukážky?  
Odpoveď
Poskytnutie  darčekovej reklamnej poukážky sa považuje za výdavok  na reprezentáciu, ide o nedaňový výdavok, ktorý si podnikateľ nemôže uplatniť do daňových výdavkov.

Otázka č. 2 – Posedenie s obchodným partnerom
Podnikateľ pozval svojho odberateľa na spoločenské posedenie spojené s večerou, kde boli dohodnuté ďalšie zákazky. Sú výdavky na večeru a spoločenské posedenie  daňovými výdavkami podnikateľa?
Odpoveď
U podnikateľa ide o výdavok na reprezentáciu, ktorý nie je jeho daňovým výdavkom.

Otázka č. 3 – Poskytnutie reklamného  predmetu v hodnote nad  17 eur
Podnikateľ si dal vyhotoviť dáždniky s logom firmy, ktoré bude dávať svojim zákazníkom. Hodnota jedného dáždnika je 19 eur. Sú výdavky spojené so zhotovením dáždnikov daňovým výdavkom?
Odpoveď
Nakoľko  hodnota jedného reklamného predmetu presiahla zákonom stanovenú sumu 17 eur za jeden reklamný predmet, výdavky súvisiace so zhotovením dáždikov nemožno uplatniť do daňových výdavkov.

Otázka č. 4 - Poskytnutie vína ako reklamného predmetu
Podnikateľ nakúpil 100 fliaš vína po 8 eur, ktoré poskytuje svojim obchodným partnerom ako reklamný predmet. Môže si cenu za tieto vína zaúčtovať do daňových výdavkov v plnej výške?
Odpoveď
Ak sa nejedná o daňovníka, u ktorého je výroba vína predmetom jeho podnikateľskej činnosti, môže si do daňových výdavkov uplatniť výdavky na nákup vína najviac do výšky 5 % z vykázaného základu dane. Aby si mohol do daňových výdavkov zahrnúť zaplatenú cenu vo výške 800 eur, musí vykázať základ dane minimálne 16 000 eur.