Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky > Spôsob uplatnenia nároku na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie

Spôsob uplatnenia nároku na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie

Nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky si môže daňovník uplatniť buď

  • u zamestnávateľa prostredníctvom ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, alebo
  • sám podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby.

Veriteľ (banka) je povinný na požiadanie spotrebiteľa, ktorému bol poskytnutý úver na bývanie, vydať a doručiť potvrdenie na predpísanom tlačive. Táto povinnosť vyplýva banke z ustanovenia § 26b zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie.

 

Uplatnenie nároku na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky u zamestnávateľa:

Daňovník, ktorý za rok 2023 uplatňuje nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky u zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, uvedie túto skutočnosť v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania v VIII. časti "Miesto pre osobitné záznamy zamestnanca" a časť IV. "Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky" nevypĺňa. 

Ak došlo k zvýšeniu splátky v priebehu kalendárneho roka 2023, v mieste pre osobitné záznamy zamestnanca sa za každý kalendárny mesiac uvádza vypočítaná suma 75 %  z hodnoty kladného rozdielu zaplatenej splátky úveru oproti priemernej mesačnej splátke úveru, ktorú daňovník platil v roku 2022 (referenčnej splátke), najviac do výšky 150 eur na kalendárny mesiac, v členení za jednotlivé kalendárne mesiace roka 2023 (pri výpočte sa použijú údaje z riadku 3 uvedené v Tabuľke č. 1 v Prílohe č. 5 k zákonu č. 90/2016 Z. z.).

K žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2023 na preukázanie nároku na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky zamestnanec predloží zamestnávateľovi príslušné doklady podľa § 37 ods. 5 zákona o dani z príjmov (kópia potvrdenia banky". 

 

Uplatnenie nároku na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov:

Daňovník, ktorý uplatňuje nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov, uvedie sumu daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky, ktorú vypočíta z údajov potvrdenia vydaného veriteľom,

- v IX. oddiele "Miesto na osobitné záznamy daňovníka", ak podáva daňové priznanie k dani z príjmov typu A,

- v XIII. oddiele "Miesto na osobitné záznamy daňovníka", ak podáva daňové priznanie k dani z príjmov typu B.

Ak došlo k zvýšeniu splátky v priebehu kalendárneho roka 2023, v mieste na osobitné záznamy daňovníka sa za každý kalendárny mesiac uvádza vypočítaná suma 75 % z hodnoty kladného rozdielu zaplatenej splátky úveru oproti priemernej mesačnej splátke úveru, ktorú daňovník platil v roku 2022 (referenčnej splátke), najviac do výšky 150 eur na kalendárny mesiac, v členení za jednotlivé kalendárne mesiace roka 2023 (pri výpočte sa použijú údaje z riadku 3 uvedené v Tabuľke č. 1 v Prílohe č. 5 k zákonu č. 90/2016 Z. z.). Vypočítaná úhrnná suma daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky za všetky kalendárne mesiace roku 2023 sa uvedie:

- na riadku 63 daňového priznania typu A; riadky 64 - 67 daňového priznania typu A sa vyplnenia nadväzne;

- na riadku 123 daňového priznania typu B; riadky 124 - 127 daňového priznania typu B sa vyplnia nadväzne.

Ak daňovník žiada správcu dane o vyplatenie sumy daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky, označí (zaškrtne) políčko, ktorým žiada o vyplatenie daňového bonusu na zaplatené úroky alebo rozdielu daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona:

- v XI. oddiele daňového priznania typu A,

- v XIV. oddiele daňového priznania typu B.

Daňovník, ktorý za rok 2023 uplatňuje nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky, IV. oddiel daňového priznania nevypĺňa. Upozorňujeme, že

- vyplnením údajov v IV. oddiele daňového priznania daňovník deklaruje uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona o dani z príjmov;

- nevyplnením údajov v IV. oddiele daňového priznania a súčasné vyplnenie riadku 63 v DP FO typ A, resp. riadku 123 v DP FO typ B a miesta pre osobitné záznamy, sa bude považovať za uplatnenie nároku na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky.

 

Ministerstvo financií SR vydalo dňa 21. decembra 2023 informáciu k postupu pri vypĺňaní tlačív v nadväznosti na zavedenie daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie za rok 2023, ktorá bola zverejnená vo Finančnom spravodajcovi ako príspevok č. 46 - Informacia-k-postupu-pri-vyplnani-tlaciv-v-nadvaznosti-na-zavedenie-danoveho-bonusu-zo-zvysenia-zaplatenej-splatky-uveru-2023.pdf (mfsr.sk)

 

FAQ

Otázka č. 1- Uplatnenie daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky v daňovom priznaní k dani z príjmov typ B
Som živnostník a spĺňam podmienky na uplatnenie daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky za rok 2023, akým spôsobom si ho môžem uplatniť v daňovom priznaní k dani z príjmov typ B za rok 2023?
Odpoveď
Ak spĺňate podmienky na uplatnenie daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky, v daňovom priznaní k dani z príjmov FO za rok 2023 nevyplníte oddiel č. IV. - Údaje na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky
 a  sumu daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky, ktorú vypočítate z údajov potvrdenia vydaného bankou, uvediete v XIII. oddiele "Miesto na osobitné záznamy daňovníka", a na riadku 123 daňového priznania typu B; riadky 124 - 127 daňového priznania typu B sa vyplnia nadväzne. K daňovému priznaniu ste povinný priložiť potvrdenie o výške splátok (príloha č. 5 k zákonu o úveroch na bývanie) vystavené bankou.  

Otázka č. 2 - Uplatnenie daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky v daňovom priznaní k dani z príjmov typ A
Som  zamestnaná a podávam za rok 2023 daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A . Mám záujem si uplatniť daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie, spĺňam podmienky na jeho uplatnenie a banka mi vydala potrebné potvrdenie. Akým spôsobom  si ho môžem uplatniť v daňovom priznaní k dani z príjmov FO typ A za rok 2023?
Odpoveď
Ak spĺňate podmienky na uplatnenie daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky za rok 2023, v daňovom priznaní k dani z príjmov FO typ A za rok 2023 nevyplníte oddiel č. IV. - Údaje na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky
  a  sumu daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky, ktorú vypočítate z údajov potvrdenia vydaného bankou, uvediete v IX. oddiele "Miesto na osobitné záznamy daňovníka", a  na riadku 63 daňového priznania typu A; riadky 64 - 67 daňového priznania typu A sa vyplnenia nadväzne. K daňovému priznaniu ste povinná priložiť potvrdenie o výške splátok (príloha č. 5 k zákonu o úveroch na bývanie) vystavené bankou.  

Otázka č. 3 - Uplatnenie daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky v RZD
Môže si zamestnanec uplatniť nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky aj v ročnom zúčtovaní, alebo je povinný si podať daňové priznanie?
Odpoveď
Zamestnanec, ktorý žiada svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, si môže prostredníctvom žiadosti o vykonanie RZD uplatniť nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky.

Otázka č. 4 - Preukazovanie nároku - zamestnanec
Akým spôsobom zamestnanec preukáže skutočnosť, že má za rok 2023 nárok na uplatnenie daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky? Musí zamestnanec preukazovať aj výšku príjmov?
Odpoveď
Zamestnanec priloží k žiadosti o vykonanie RZD potvrdenie o výške splátok (príloha č. 5 k zákonu o úveroch na bývanie) vystavené bankou. Výšku príjmu za rok 2022 nepreukazuje zamestnávateľovi, ale zodpovedá si za splnenie podmienky príjmu sám.