Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky > Výška daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie

Výška daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie

Daňovým bonusom zo zvýšenia zaplatenej splátky je suma vo výške 75 % z rozdielu medzi zaplatenou nižšou priemernou ročnou splátkou v zdaňovacom období roku 2022 a zaplatenou vyššou ročnou splátkou v zdaňovacom období roku 2023, najviac však do výšky 1 800 eur za rok.

Uvedený spôsob výpočtu sa použije počas celého obdobia uplatňovania daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky. Ak k zmene výšky splátky dôjde v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník má nárok na pomernú časť daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky pripadajúcu na počet kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, a to od mesiaca, v ktorom došlo k zvýšeniu zaplatenej splátky oproti výške zaplatenej splátky v roku 2022 v mesačnej výške najviac 150 eur. Primerane sa postupuje aj pri uplatnení pomernej časti maximálnej sumy daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky.

Zaplatenou ročnou splátkou sa rozumie úhrn zaplatenej istiny a úroku dohodnutej v zmluve o úvere na bývanie.

Výšku daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky vypočíta daňovník z údajov uvedených v riadku 3 tabuľky potvrdenia vydaného veriteľom (bankou), ktoré je aj povinnou prílohou daňového priznania, resp. žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň.

 

FAQ

Otázka č. 1

Daňovníkovi, ktorému vznikol nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky, banka vystavila potvrdenie, v ktorom uviedla referenčnú splátku v roku 2022 v sume 900 eur, mesiac začatia platenia zvýšenej mesačnej splátky apríl 2023, výšku mesačnej splátky úveru na bývanie za mesiace apríl až december 2023 v sume 1 140 eur a kladný rozdiel za mesiace apríl až december 2023 v sume 240 eur mesačne. Akú sumu daňového bonusu na zvýšenie zaplatenej splátky si môže daňovník uplatniť v roku 2023?

Odpoveď

Daňovník si vypočíta nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky ako 75 % zo sumy 240 eur, čo predstavuje sumu 180 eur. Keďže za mesiac si môže daňovník uplatniť najviac 150 eur, uplatní nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky v sume 1 350 eur, čo predstavuje 150 eur x 9 mesiacov.

 

Otázka č. 2

Daňovníkovi v potvrdení uviedla banka referenčnú splátku v roku 2022 v sume 420 eur. V dôsledku nárastu úrokových sadzieb daňovník od augusta 2023 platil zvýšenú splátku úveru 650 eur. Kladný rozdiel medzi zaplatenou splátkou úveru oproti referenčnej splátke v roku 2022 je 230 eur. Tento údaj mu banka uviedla v potvrdení na riadku 3 za kalendárne mesiace august až december 2023. Akú sumu daňového bonusu si môže daňovník uplatniť?

Odpoveď

Daňovník si uplatní daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky vo výške 75 % zo sumy 230 eur, najviac však 150 eur za mesiac, teda daňový bonus uplatní vo výške 150 x 5 mesiacov, čo predstavuje sumu 750 eur.