Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky > Podmienky na uplatnenie daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie

Podmienky na uplatnenie daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie

Daňovník, ktorý si za zdaňovacie obdobie 2023, neuplatní daňový bonus na zaplatené úroky, môže si uplatniť za rok 2023 daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky.
Daňovníkovi vzniká nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky v zdaňovacom období 2023 vypočítaný

  • z poskytnutého úveru na bývanie, na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom slúžiace výlučne k jeho vlastnému trvalému bývaniu alebo k jeho vlastnému trvalému bývaniu spolu s blízkymi osobami,
  • ak má priemerný mesačný príjem vypočítaný z jeho zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5,6 a 8 zákona o dani z príjmov a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a 51a zákona o dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2022, najviac vo výške 1,6 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca za rok 2022, čo predstavuje sumu 2 086,40 eura (1,6 násobok sumy 1 304 eur)

Priemerný mesačný príjem sa vypočíta ako 1/12 zo súčtu zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5,6 a 8 zákona o dani z príjmov a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a 51e zákona o dani z príjmov.

Ak je daňovník dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú si uplatňuje nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky, spolu s iným spoludlžníkom, priemerný mesačný príjem dlžníka spolu so spoludlžníkom nesmie presiahnuť súčin počtu dlžníka a spoludlžníka a 1,6 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca za rok 2022 (t. j. sumy 2 086,40 eura). Spoludlžníkovi nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky nevzniká. 

Daňovník, ktorý si uplatní daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky, nemusí spĺňať podmienku veku.

Daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky si môže uplatniť aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky v roku 2023 tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.

Ministerstvo financií SR zverejnilo na svojom webovom sídle tlačovú správu "POMOC S HYPOTÉKAMI, podľa ktorej pomoc vo forme daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky je možné uplatniť aj na tie úvery na bývanie, ktoré boli v minulosti refinancované, ale súčasne daňovník splnil niekoľko podmienok. Podrobnejšie informácie sa dočítate v predmetnej tlačovej správe -  POMOC S HYPOTÉKAMI | Ministerstvo financií Slovenskej republiky (mfsr.sk)

V prípade refinancovaných úverov (teda úverov, ktoré si klient v minulosti "preniesol" do inej banky) platí niekoľko základných podmienok:
1. dôležité je, kedy bolo refinancovanie realizované
2. aký účel je na úverovej zmluve

Vo všeobecnosti platí, že nárok na pomoc vo forme daňového bonusu zo zvýšenia splátky je možné uplatniť po refixácii - teda po úprave výšky splátky z dôvodu zmeny úrokovej sadzby.
 

Pomoc vo forme daňového bonusu zo zvýšenia splátky je však možné uplatniť aj na tie úvery na bývanie, ktoré boli refinancované v minulosti, musí však by súčasne splnených niekoľko podmienok:
- k refinancovaniu došlo najneskôr do 31.12.2022
- došlo k zvýšeniu splátky v roku 2023 z dôvodu nárastu úrokovej sadzby po refixácii (dôležité je odkedy platíte zvýšenú splátku, napr. výročie fixácie mohlo nastať už v decembri 2022, podstatné je, že prvú zvýšenú splátku platíte až v januári 2023, čo je v poriadku)
- v novej úverovej zmluve je uvedený aspoň jeden z účelov, a to:
  1. nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo jej časti,
  2. výstavba tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie, alebo
  3. rekonštrukcia tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie.

FAQ

Otázka č.1
Chcem si uplatniť daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky za rok 2023 a za rok 2022 som bol živnostník, zaujíma ma, ktorý príjem je rozhodujúci pre určenie priemerného mesačného príjmu za rok 2022 pre uplatnenie daňového bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky v roku 2023?
Odpoveď
Pri posudzovaní nároku na uplatnenie daňového bonusu  zo zvýšenia zaplatenej splátky  za rok 2023 daňovník svoje príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2022 zistí z daňového priznania typ B z riadku 39 (daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva z riadku 15 prílohy č. 3).

 

Otázka č. 2
Je pri určovaní nároku na daňový bonus rozhodujúci príjem z roku 2023?
Odpoveď
Nie, pri uplatňovaní daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky za obdobie roku 2023 sa posudzuje priemerný mesačný príjem daňovníka za zdaňovacie obdobie 2022.

 

Otázka č. 3
Čo v prípade, ak niekto časť roka poberal nemocenskú dávku, materské, rodičovský príspevok či dávku v nezamestnanosti? Rátajú sa aj tieto dávky do príjmu alebo nie?
Odpoveď
Súčasťou priemerného mesačného príjmu sú len zdaniteľné príjmy daňovníka za predchádzajúce zdaňovacie obdobie 2022. Príjmy, ktoré sú od dane z príjmov oslobodené, nevstupujú do priemerného mesačného príjmu na účely uplatnenia nároku na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky. Preto tieto druhy oslobodených príjmov nie sú rozhodné pre uplatnenie daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky.

 

Otázka č. 4
V roku 2023 som bola s dieťaťom doma a poberala som rodičovský príspevok (iný príjem nemám). Spĺňam podmienky na uplatnenie daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky.  Ako si uplatním tento daňový bonus?
Odpoveď
Ak v roku 2023 nemáte iné zdaniteľné príjmy, daňový bonus si uplatníte prostredníctvom daňového priznania.  O uplatnenie daňového bonusu prostredníctvom zamestnávateľa cez ročné zúčtovanie môžete požiadať len vtedy, ak by ste počas roku 2023 dosiahli príjem zo závislej činnosti (aj jednorazový).

 

Otázka č. 5
Celý rok  2023 som bol dlhodobo PN. Mám hypotéku a v roku 2023 sa mi po refixáci zvýšili splátky. Spĺňam podmienky na uplatnenie daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky.  Ako si uplatním tento daňový bonus?
Odpoveď
Ak v roku 2023 nemáte iné zdaniteľné príjmy, daňový bonus si uplatníte prostredníctvom daňového priznania.  O uplatnenie daňového bonusu prostredníctvom zamestnávateľa cez ročné zúčtovanie môžete požiadať len vtedy, ak by ste počas roku 2023 dosiahli príjem zo závislej činnosti (aj jednorazový).

 

Otázka č. 6
Ak sú pri úvere dvaja spoludlžníci, hranica príjmu na získanie daňového bonusu je dvojnásobná. Je potrebné v takom prípade priložiť k daňovému priznaniu potvrdenie o príjme od druhého spoludlžníka?
Odpoveď
Nie, nie je to potrebné.

Otázka č. 7
K zvýšeniu úrokov z úveru na bývanie došlo v mojom prípade už v novembri 2022, po skončení ročnej fixácie úrokov, môžem si aj ja uplatniť daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie za rok 2023. 
Odpoveď
Nie, v prípad, že k zvýšeniu splátky z dôvodu zvýšenia úrokov došlo už v roku 2022, nemáte nárok na uplatnenie daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky z úveru na bývanie za rok 2023.