Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Pohľadávky > Postúpenie > OTAZKY PLATNÉ V PREDCHADZAJÚCICH OBDOBIACH

OTAZKY PLATNÉ V PREDCHADZAJÚCICH OBDOBIACH

Otázka č. 2 - predaj pohľadávok štátnej reštrukturalizačnej s r.o.
V roku 2015 štát odkúpil od nezabezpečených veriteľov pohľadávky voči dlžníkovi v reštrukturalizácii vo výške 50 000 €, ku ktorým boli vytvorené OP vo výške 100 %,  za cenu 50 % hodnoty pohľadávky (25 000 €). Podľa nariadenia vlády SR č. 165/2015 Z. z. umožňuje štát odkúpiť od nezabezpečených veriteľov pohľadávky voči dlžníkovi v reštrukturalizácii, ku ktorým boli vytvorené OP do výšky 100 % za cenu 50 % pohľadávok do konca roka 2015. Ak si veriteľ uplatní pohľadávku podľa § 1 ods. 3 citovaného nariadenia, na základe uzatvorenej zmluvy so spoločnosťou  odkupujúcou pohľadávky, pristupuje k úprave ocenenia pohľadávky, pričom v účtovníctve postupuje podľa § 29 ods. 7 novelizovaných postupov účtovania   od 1.1.2016 (ktoré sa použijú prvýkrát pri zostavovaní účtovnej závierky k 31. decembru 2015)  v súlade so zmluvou o postúpení pohľadávky. Aký dopad na základ dane bude mať predaj takejto pohľadávky štátnej s r.o.?
Odpoveď
Odkúpením pohľadávky štátnou s. r. o. štát umožňuje veriteľom dlžníka v reštrukturalizácii získať finančné prostriedky v určitej výške a v kratšej lehote, ako je lehota plnenia podľa reštrukturalizačného plánu. Z uvedeného dôvodu je preto možné odpis pohľadávky z dôvodu uplatnenia možnosti odpredaja pohľadávky v reštrukturalizácii považovať za daňový odpis pohľadávky a pri úprave základu dane uplatňovať postup podľa § 17 ods. 28 písm. b) zákona o dani z príjmov, teda ako pri odpise pohľadávky. Ak teda pohľadávka vznikla v MH v r. 2013 vo výške 50 000 € a v r. 2015 bola prihlásená do reštrukturalizácie, pričom veriteľ postupuje podľa nariadenia vlády a odpredal predmetnú pohľadávku štátom zriadenej s r.o. za 25 000 € dopad na základ dane z tejto transakcie bude nasledovný :

1. Účtovná tvorba OP vo výške 50 000 € (100 % menovitej hodnoty pohľadávky) je  daňovým výdavkom , základ dane sa neupravuje.
2. Zrušenie opravnej položky vo výške 25 000 € účtované ako zníženie nákladu je súčasťou základu dane v súlade s § 20 ods. 3 zákona o dani z príjmov, základ dane sa neupravuje .
3. Pri predaji  pohľadávky štátnej  s. r. o. úprava základu dane podľa § 17 ods. 28 písm. b) zákona o dani z príjmov  by znamenala zvýšenie  základu dane o tvorbu daňovej opravnej položky zahrnutej do daňových výdavkov vo výške 25 000 € a súčasne  zníženie základu dane o daňový výdavok pri odpise pohľadávky podľa § 19 ods. 2 písm. h) bod 2 zákona o dani z príjmov vo výške 25 000 € (50 % z hodnoty pohľadávky nebude uspokojené), t. j. celkový vplyv na základ dane je neutrálny -úprava  základu dane sa nevykoná.
4. vyradenie  zostávajúcej časti menovitej hodnoty pohľadávky z dôvodu jej postúpenia (25 000 €) a zaúčtovaný výnos  za postúpenú pohľadávku (25 000€) , k tejto časti menovitej hodnoty pohľadávky bola OP zrušená, preto sa neuplatní postup úpravy základu dane podľa § 17 ods. 28 zákona o dani z príjmov, ale sa postupuje ako pri predaji pohľadávky podľa  § 19 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov, čo znamená, že daňovým výdavkom je menovitá hodnota pohľadávky do výšky výnosu z jej postúpenia. Zaúčtovaný náklad na účte 546 v sume 25 000 € je v plnej výške daňovým výdavkom a zaúčtovaný výnos z postúpenia pohľadávky vo výške 25 000 € je zdaniteľným príjmom  a  súčasťou základu dane vo výške, v ktorej ovplyvnil výsledok hospodárenia.

Otázka č. 1 - Predaj pohľadávky nadobudnutej v obstarávacej cene voči dlžníkovi  v konkurze do 31.12.2014
Spoločnosť nadobudla v r. 2012 pohľadávku kúpou od inej spoločnosti v sume 10 000 €, ktorú v r. 2014 predala za 7 300 €. Z predaja  pohľadávky bola  dosiahnutá strata. Na dlžníka bol vyhlásený konkurz dňa 15.9.2013 a spoločnosť ako veriteľ pohľadávku riadne prihlásila do konkurzu a na pohľadávku vytvorila k 31.12.2013 aj OP, ktorá bola daňovým výdavkom podľa § 20 ods.10 zákona o dani z príjmov účinného do 31.12.2014. Je strata z predaja pohľadávky daňovo uznaná?
Odpoveď
Pri vyradení pohľadávky z účtovníctva v r. 2014 z dôvodu predaja bola daňovým výdavkom celá  suma pohľadávky vo výške 10 000 € podľa § 21 ods.2 písm. k) zákona o dani z príjmov v znení účinnom do 31.12.2014, pretože išlo o predaj pohľadávky, ktorá splnila podmienku na tvorbu OP voči dlžníkovi v konkurze resp. reštrukturalizácii podľa § 20 ods. 10 až 12 zákona o dani z príjmov účinného do 31.12.2014. Strata z predaja takejto pohľadávky bola daňovo uznaná bez ohľadu na skutočnosť, či pohľadávka bola alebo nebola pôvodnému veriteľovi uhradená.