Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Pohľadávky > Postúpenie > Postúpenie pohľadávok v menovitej hodnote

Postúpenie pohľadávok v menovitej hodnote

Od 1.1.2015 nastala  zmena v posudzovaní  OP k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurze a reštrukturalizácii, čo má dopad aj na zahrnutie výdavkov  pri postúpení týchto pohľadávok do základu dane. Pri postúpení pohľadávky  v menovitej hodnote u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva sa môže na základe rozhodnutia daňovníka uplatniť do daňových výdavkov podľa § 19 ods.3 písm. h) zákona o dani z príjmov  menovitá hodnota pohľadávky alebo jej nesplatená časť buď
- do výšky príjmu z jej postúpenia
- alebo do výšky tvorby OP, ktorá by bola uznaná za daňový výdavok  podľa § 20 zákona o dani z príjmov

Ak súčasťou postúpenia pohľadávky je aj jej príslušenstvo, je daňovým výdavkom hodnota príslušenstva, ak bolo zahrnuté do zdaniteľných príjmov, najviac do výšky príjmu plynúceho z postúpenia. Ustanovenie § 19 ods.3 písm. h) ZDP v znení účinnom od 1.1.2016 sa prvýkrát použije pri podaní DP po 31. decembri 2015.
 

FAQ

Otázka č. 1- Definícia príslušenstva pohľadávky
Čo sa považuje pre daňové účely za “príslušenstvo pohľadávky“ ?
Odpoveď
Príslušenstvo pohľadávky je definované v  § 19 ods. 2 písm. h) zákona o dani z príjmov ako „úroky z omeškania, poplatky z omeškania a iné platby, ktoré zvyšujú pohľadávku z dôvodu oneskorenej úhrady“.

Otázka č. 2 - Predaj príslušenstva pohľadávky
Spoločnosť predala v r. 2022 príslušenstvo pohľadávky charakteru „úroku z omeškania“ v menovitej hodnote 5 000 € za 2 000 € , o ktorom účtovala do výnosov ešte v r. 2016. Aký výdavok si môže uplatní pri predaji príslušenstva pohľadávky v r. 2022 ?
Odpoveď
Spoločnosť môže uplatniť  pri predaji príslušenstva pohľadávky v r. 2022 výdavok do výšky príjmu z predaja (2 000 €), pretože u veriteľa v čase vzniku (v r. 2016) bolo príslušenstvo zahrnuté do zdaniteľných príjmov.

Otázka č. 3 - Predaj pohľadávky v menovitej  hodnote  z  istiny z pôžičky
Obchodná spoločnosť poskytla v r. 2018 pôžičku vo výške  8 000 €. Pohľadávku z istiny z uvedenej pôžičky v menovitej hodnote 8 000 € v r. 2022 predala za 5 000 €. Môže byť pri predaji pohľadávky daňovým výdavkom celá hodnota poskytnutej pôžičky?
Odpoveď
Nie, pretože u bežného podnikateľského subjektu, ktorý nie je bankou ani pobočkou zahraničnej banky, ani daňovníkom poskytujúcim  spotrebiteľské úvery, nie je uznaným daňovým výdavkom OP k menovitej   hodnote pohľadávky charakteru istiny z pôžičky. Daňovým výdavkom pri predaji takejto pohľadávky bude len výdavok do výšky príjmu z postúpenia (suma 5 000 €). Rozdiel (strata) vo výške 3 000 € (8 000-5 000)  bude položkou zvyšujúcou výsledok hospodárenia.

Otázka č. 4 - Predaj pohľadávky v menovitej hodnote, ku ktorej nebola tvorená OP
Spoločnosť eviduje pohľadávku v menovitej hodnote za tovar 10 000 €, splatnú 12.10.2020, ktorú dňa 17.11.2022 predala za 6 000 €. Akú hodnotu  pohľadávky si môže uplatniť do daňových výdavkov?
Odpoveď
Spoločnosť sa môže rozhodnúť, ktorý výdavok pri predaji pohľadávky je pre ňu výhodnejší.  Buď príjem z predaja vo výške 6 000 €, alebo výška OP, ktorá by bola uznaná za daňový výdavok. Keďže pohľadávka je viac ako 720 dní a menej ako 1 080 dní po splatnosti, bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov, je nepremlčaná, daňovým výdavkom by bola tvorba OP vo výške 50 % (čo je suma 5 000 € z menovitej hodnoty pohľadávky vo výške 10 000 €) v nadväznosti na § 20 ods.14 písm. b) zákona o dani z príjmov. Pre spoločnosť je výhodnejšie uplatniť  výdavok do výšky príjmu z predaja (6 000 €.) Rozdiel menovitej hodnoty pohľadávky (10 000 €) a príjmu z predaja (6 000€) vo výške 4 000 €, ako strata z predaja pohľadávky  je nedaňovým výdavkom.

Otázka č. 5 - Úprava základu dane pri predaji pohľadávky v menovitej hodnote, na ktorú bola tvorená OP
Spoločnosť evidovala pohľadávku za službu v menovitej hodnote  5 000 €  voči dlžníkovi, na ktorého bol dňa 17. 8. 2017 vyhlásený konkurz. Spoločnosť ako veriteľ prihlásila pohľadávku  do konkurzného konania, pohľadávka nebola popretá správcom konkurznej podstaty a spoločnosť vytvorila v účtovníctve k 31.12.2017  OP k pohľadávke  vo výške 100 %. Následne pohľadávku v r. 2022  predala  za sumu 3  000 €. Ako bude upravovať základ dane, ak na predanú pohľadávku  vytvorila v r. 2017  OP v účtovníctve, ktorá bola súčasne  daňovým výdavkom?
Odpoveď
Keďže pohľadávka splnila podmienku daňovo uznanej OP voči dlžníkovi v konkurze podľa § 20 ods.10 zákona o dani z príjmov,  pri následnom predaji takejto pohľadávky si spoločnosť môže  uplatniť celú sumu pohľadávky v daňových výdavkoch (5 000 €). Podľa § 17 ods.28 písm. a) zákona o dani z príjmov v zdaňovacom období, v ktorom dôjde k postúpeniu pohľadávky, sa základ dane zvýši o sumu OP, ktorej tvorba bola uznaná za daňový výdavok podľa § 20 a súčasne sa zníži o výdavok podľa § 19 ods.3 písm. h) zákona o dani z príjmov. V r. 2022  má spoločnosť povinnosť zvýšiť základ dane na r. 180 tlačiva DP o 100 % vytvorenú OP zahrnutú v daňových výdavkoch (suma 5 000 €) a súčasne na riadku 290 tlačiva DP má povinnosť  uviesť tiež sumu 5 000 € ako  položku znižujúcu výsledok hospodárenia (výdavok k predanej pohľadávke.) Keďže však ide o neutrálny dopad na základ dane, úprava základu dane sa v tlačive daňového priznania nevykoná.

Otázka č.6 - Predaj pohľadávky v MH po splatnosti viac ako 720 dní
Ako máme  postupovať pri postúpení pohľadávky v menovitej hodnote 10 000 €, ktorá je po splatnosti viac ako 720 dní, je na ňu vytvorená OP vo výške 50 % (5 000€) a pohľadávku sme postúpili na inú spoločnosť za 2 000 €? 
Odpoveď
Za predpokladu, že ide o nepremlčanú pohľadávku v menovitej hodnote, zahrnutú do zdaniteľných príjmov,  ktorá spĺňa podmienky na daňovo uznanú tvorbu opravnej položky k pohľadávke  podľa § 20 ods.2 a 14 zákona o dani z príjmov, pri predaji takejto pohľadávky v menovitej hodnote sa uplatní výdavok podľa rozhodnutia daňovníka buď:
1. do výšky príjmu z predaja  alebo
2. do výšky opravnej položky, ktorá by bola uznaná za daňový výdavok podľa § 20 zákona o dani z príjmov.
V danom prípade je pre daňovníka výhodnejšie uplatniť ako výdavok sumu 5 000 €(OP vo výške 50 %), pretože príjem z predaja je len v sume 2 000 €. Rozdiel medzi menovitou hodnotou pohľadávky (10 000 €)  a výškou OP uznanej za daňový výdavok (5 000 €)  vo výške 5 000 € je položkou zvyšujúcou výsledok hospodárenia. Úpravu základu dane podľa § 17 ods.28 písm. a) zákona o dani z príjmov nie je potrebné vykonať, pretože dopad na základ dane je neutrálny (výška OP sa rovná uplatnenému nákladu pri predaji pohľadávky v sume 5 000 €.)