Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy z prenájmu nehnuteľností > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Príjem vyplácaný obcou z rozdielu trhového a regulovaného nájomného

Príjem vyplácaný obcou z rozdielu trhového a regulovaného nájomného

Otázka

Považuje sa príjem fyzickej osoby vyplácaný obcou prenajímateľovi bytu podľa § 12 ods. 5 zákona č. 260/2011 Z. z. z dôvodu rozdielu trhového nájomného a regulovaného nájomného za príjem z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“)?

Odpoveď zo dňa 28.3.2018

Podľa § 12 ods. 5 zákona č. 260/2011 Z. z., ktorý upravuje právne vzťahy pri ukončení niektorých nájomných vzťahov k bytom a podmienky poskytnutia bytovej náhrady, ak obec neposkytne bytovú náhradu podľa odsekov 1 až 3, každý mesiac zaplatí prenajímateľovi sumu rovnajúcu sa rozdielu trhového mesačného nájomného a regulovaného mesačného nájomného vypočítaného podľa § 4 ods. 1 cit. zákona až do poskytnutia bytovej náhrady; povinnosť žiadateľa platiť nájomné tým nie je dotknutá.

V súlade s § 9 ods. 2 písm. j) ZDP sú od dane z príjmov fyzickej osoby oslobodené podpory a príspevky poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí, vyšších územných celkov a štátnych fondov vrátane nepeňažného plnenia okrem platieb prijatých ako náhrada za stratu príjmu alebo v súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy podľa § 5 a 6 cit. zákona.

Nakoľko príjem, ktorý obec vypláca podľa § 12 ods. 5 zákona č. 260/2011 Z. z., plynie fyzickej osobe – prenajímateľovi v súvislosti s prenájmom nehnuteľnosti, z ktorého plynú príjmy podľa § 6 ods. 1 až 3 ZDP, nejde o príjem oslobodený od dane fyzickej osoby podľa § 9 ods. 2 písm. j) ZDP. Predmetný zdaniteľný príjem zahrnie fyzická osoba – prenajímateľ do základu dane (čiastkového základu dane) podľa § 6 ods. 1 až 3 ZDP, a to v závislosti od skutočnosti v súvislosti, s akým druhom príjmu je dosahovaný, t. j. predmetný príjem je súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, ak ide o prenájom nehnuteľnosti, ktorú má prenajímateľ v súvislosti s jej využívaním na dosiahnutie príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zaradenú v obchodom majetku alebo z príjmov podľa § 6 ods. 1 písm. b) ZDP, ak prenájom nehnuteľnosti vykonáva fyzická osoba na základe živnostenského oprávnenia, alebo z príjmov podľa § 6 ods. 3 ZDP.